Výsledky hlasování Zastupitelstva hl. m. Prahy

Ing. František Stádník

Celkový počet: 146
Na stránce:
Č. usnesení Datum Č. tisku Název Hlas
06/04 25.3.1999 745 k návrhu vyhlášky hlavního města Prahy, kterou se doplňuje vyhláška hlavního města Prahy pro
06/06 25.3.1999 706 k majetkoprávnímu vypořádání pozemku v k.ú. Dolní Chabry, ve vlastnictví fyzické osoby, pro
06/12 25.3.1999 739 k návrhu na schválení nemovitých věcí, které jsou nabývány do vlastnictví hl. m. Prahy za účelem pro
06/21 25.3.1999 709 k návrhu na schválení úplatného převodu pozemků parc. č. 4400/129, 4400/130, 4400/132, pro
06/02 25.3.1999 748 k návrhu vyhlášky hlavního města Prahy, kterou se doplňuje vyhláška hl.m. Prahy č. 76/1996 Sb. pro
06/16 25.3.1999 735 k seznamu věcí, které hl.m. Praha nabyla přechodem podle § 5 a § 6 zákona 172/1991 Sb. a pro
06/19 25.3.1999 714 k návrhu na schválení nemovitých věcí, které jsou nabývány do vlastnictví hl. m. Prahy za nehlasoval
06/22 25.3.1999 707 k návrhu na schválení převodu vlastnictví pozemků v kat. území Nové Město formou vzájemného pro
06/08 25.3.1999 744 analýza vedlejší hospodářské činnosti organizace SEZAM pro
06/01 25.3.1999 695/A k návrhu plánu činnosti Zastupitelstva hlavního města Prahy na I. pololetí 1999 nehlasoval
06/20 25.3.1999 734 k návrhu na měsíční odměny neuvolněným členům ZHMP, vykonávajícím funkci předsedy komise nehlasoval
06/18 25.3.1999 726 k majetkoprávnímu vypořádání pozemků v k.ú. Ďáblice ve vlastnictví fyzické osoby, zastavěných nehlasoval
06/13 25.3.1999 738 k návrhu na darování objektu čp. 98 včetně pozemku parc.č. 3130, k.ú. Smíchov (letohrádek pro
06/03 25.3.1999 747 k návrhu na schválení převodu vlastnictví formou vzájemného darování pozemků v kat. území pro
06/15 25.3.1999 749 návrh na udělení grantů v rámci Celoměstských programů podpory využití volného času dětí a pro
06/09 25.3.1999 746 k návrhu vyhlášky hlavního města Prahy, kterou se doplňuje vyhláška hlavního města Prahy nehlasoval
06/10 25.3.1999 737 k návrhu vyhlášky hlavního města Prahy, kterou se doplňuje vyhláška hl.m. Prahy č. 76/1996 Sb. pro
06/14 25.3.1999 733 k návrhu udělení grantů v oblasti kultury a umění v roce 1999 - 1.uzávěrka pro
06/11 25.3.1999 741 k návrhu na schválení úplatného převodu pozemku parc.č. 1154/7 o výměře 155 m2 v kat. území pro
06/23 25.3.1999 704 k majetkoprávnímu vypořádání pozemků v k.ú. Horní Měcholupy ve vlastnictví fyzických osob, pro
06/07 25.3.1999 705 k majetkoprávnímu vypořádání pozemků v k.ú. Dejvice a k.ú. Točná ve vlastnictví fyzických pro
06/05 25.3.1999 724 k návrhu na úplatný převod vlastnictví pozemku parc.č. 2332/3 o výměře 818 m2 v kat. území pro
06/17 25.3.1999 727 k majetkoprávnímu vypořádání pozemku v k.ú. Libeň ve vlastnictví fyzických osob, pro
06/18 27.3.2003 194 k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 32/1999 Sb. hl.m. Prahy, o závazné pro
06/16 27.3.2003 240 k revokaci usnesení Zastupitelstva hl.m.Prahy č.05/13 ze dne 27.2.2003 k návrhu na udělení grantů hl nehlasoval
06/17 27.3.2003 157 k návrhu na zrušení částí Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy pro území dotčené záplavami v pro
06/15 27.3.2003 195 návrh na udělení grantů v oblasti volného času dětí a mládeže na rok 2003 nehlasoval
06/13 27.3.2003 215 k návrhu na udělení grantů hlavního města Prahy v oblasti sociální péče v roce 2003 pro
06/14 27.3.2003 216 k návrhu na udělení grantů hlavního města Prahy v oblasti zdravotnictví v roce 2003 nehlasoval
06/12 27.3.2003 155 návrh na udělení grantů pro oblast sportu a tělovýchovy pro rok 2003 z kapitoly 0664 § 3419 nehlasoval
06/10 27.3.2003 179 k odměnám neuvolněných členů Zastupitelstva hl. m. Prahy nehlasoval
06/11 27.3.2003 178 k návrhu na udělení čestného občanství hlavního města Prahy genpor. Františku Peřinovi nehlasoval
06/09 27.3.2003 170 k návrhu na uzavření splátkových dohod o úhradě dlužného nájemného s nájemci bytů ve vlastnictví hla nehlasoval
06/07 27.3.2003 181 k poskytnutí účelové investiční dotace MČ Praha 4 na výstavbu dětského dopravního hřiště ZŠ pro
06/08 27.3.2003 175 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hl.m. Prahy v roce 2003 o účelovou investiční dotaci ze SFDI nehlasoval
06/06 27.3.2003 212 uvolnění finančních prostředků z rozpočtu hl.m.Prahy - kap. 02 formou dotace na investiční akce měst pro
06/04 27.3.2003 228 k návrhu přijetí úvěru od Státního fondu rozvoje bydlení ve výši 500 mil.CZK, určeného na opravy a m pro
06/05 27.3.2003 198 k návrhu na poskytnutí neinvestiční dotace Kongresovému centru Praha, a.s. z rozpočtu hl.m. Prahy pro
06/03 27.3.2003 236 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hl.m. Prahy o finanční prostředky z výnosu emise obligací hl pro
06/02 27.3.2003 230 k návrhu na navýšení rozpočtu výdajů hlavního města Prahy na rok 2003 z finančních rezerv v kapitole pro
06/02 27.3.2003 230 k návrhu na navýšení rozpočtu výdajů hlavního města Prahy na rok 2003 z finančních rezerv v kapitole pro
06/02 27.3.2003 230 k návrhu na navýšení rozpočtu výdajů hlavního města Prahy na rok 2003 z finančních rezerv v kapitole pro
06/02 27.3.2003 230 k návrhu na navýšení rozpočtu výdajů hlavního města Prahy na rok 2003 z finančních rezerv v kapitole pro
06/02 27.3.2003 230 k návrhu na navýšení rozpočtu výdajů hlavního města Prahy na rok 2003 z finančních rezerv v kapitole pro
06/02 27.3.2003 230 k návrhu na navýšení rozpočtu výdajů hlavního města Prahy na rok 2003 z finančních rezerv v kapitole pro
06/01 27.3.2003 199 k volbě přísedících Městského soudu v Praze pro
06/32 27.3.2003 209 k návrhu na schválení úplatného převodu pozemku parc. č. 1123/8 v kat. území Prosek z vlastnictví hl pro
06/33 27.3.2003 207 k návrhu úplatného převodu části pozemku parc. č. 341/1 v k. ú. Braník o výměře 134 m2 z vlastnictví pro
06/31 27.3.2003 210 k návrhu na revokaci usnesení Zastupitelstva hl.m.Prahy č. 37/12 ze dne 20.12.2001 k návrhu úplatnéh pro
06/53 27.3.2003 077 k návrhu úplatného převodu pozemků parc.č. 1254/50, 1254/55, 1254/56, 1254/57, 1254/58, 1254/59, 125 pro
Celkový počet: 146
Na stránce: