Výsledky hlasování Zastupitelstva hl. m. Prahy

Petr Šimůnek

Celkový počet: 122
Na stránce:
Č. usnesení Datum Č. tisku Název Hlas
06/13 25.3.1999 738 k návrhu na darování objektu čp. 98 včetně pozemku parc.č. 3130, k.ú. Smíchov (letohrádek pro
06/15 25.3.1999 749 návrh na udělení grantů v rámci Celoměstských programů podpory využití volného času dětí a pro
06/02 25.3.1999 748 k návrhu vyhlášky hlavního města Prahy, kterou se doplňuje vyhláška hl.m. Prahy č. 76/1996 Sb. pro
06/11 25.3.1999 741 k návrhu na schválení úplatného převodu pozemku parc.č. 1154/7 o výměře 155 m2 v kat. území pro
06/17 25.3.1999 727 k majetkoprávnímu vypořádání pozemku v k.ú. Libeň ve vlastnictví fyzických osob, pro
06/07 25.3.1999 705 k majetkoprávnímu vypořádání pozemků v k.ú. Dejvice a k.ú. Točná ve vlastnictví fyzických pro
06/19 25.3.1999 714 k návrhu na schválení nemovitých věcí, které jsou nabývány do vlastnictví hl. m. Prahy za pro
06/22 25.3.1999 707 k návrhu na schválení převodu vlastnictví pozemků v kat. území Nové Město formou vzájemného pro
06/12 25.3.1999 739 k návrhu na schválení nemovitých věcí, které jsou nabývány do vlastnictví hl. m. Prahy za účelem pro
06/08 25.3.1999 744 analýza vedlejší hospodářské činnosti organizace SEZAM pro
06/04 25.3.1999 745 k návrhu vyhlášky hlavního města Prahy, kterou se doplňuje vyhláška hlavního města Prahy pro
06/16 25.3.1999 735 k seznamu věcí, které hl.m. Praha nabyla přechodem podle § 5 a § 6 zákona 172/1991 Sb. a pro
06/10 25.3.1999 737 k návrhu vyhlášky hlavního města Prahy, kterou se doplňuje vyhláška hl.m. Prahy č. 76/1996 Sb. pro
06/09 25.3.1999 746 k návrhu vyhlášky hlavního města Prahy, kterou se doplňuje vyhláška hlavního města Prahy pro
06/01 25.3.1999 695/A k návrhu plánu činnosti Zastupitelstva hlavního města Prahy na I. pololetí 1999 pro
06/23 25.3.1999 704 k majetkoprávnímu vypořádání pozemků v k.ú. Horní Měcholupy ve vlastnictví fyzických osob, pro
06/03 25.3.1999 747 k návrhu na schválení převodu vlastnictví formou vzájemného darování pozemků v kat. území pro
06/14 25.3.1999 733 k návrhu udělení grantů v oblasti kultury a umění v roce 1999 - 1.uzávěrka pro
06/20 25.3.1999 734 k návrhu na měsíční odměny neuvolněným členům ZHMP, vykonávajícím funkci předsedy komise pro
06/18 25.3.1999 726 k majetkoprávnímu vypořádání pozemků v k.ú. Ďáblice ve vlastnictví fyzické osoby, zastavěných pro
06/05 25.3.1999 724 k návrhu na úplatný převod vlastnictví pozemku parc.č. 2332/3 o výměře 818 m2 v kat. území pro
06/21 25.3.1999 709 k návrhu na schválení úplatného převodu pozemků parc. č. 4400/129, 4400/130, 4400/132, pro
06/06 25.3.1999 706 k majetkoprávnímu vypořádání pozemku v k.ú. Dolní Chabry, ve vlastnictví fyzické osoby, pro
28.4.2011 6. zasedání pro
28.4.2011 6. zasedání pro
1 28.4.2011 Z-107 k návrhu na poskytnutí neinvestiční dotace MČ Praha - Lipence na úhradu mimořádných nákladů spojených s povodněmi v lednu 2011 pro
2 28.4.2011 Z-102 k návrhu na zpět vzetí návrhu Zastupitelstva hl. m. Prahy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 104) z Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR pro
3 28.4.2011 Z-088 k volbě přísedících Městského soudu v Praze pro
4 28.4.2011 Z-078 k návrhu na úplatné nabytí stavby SO 21 protihluková stěna podél komunikace Kbelská (v délce 130 m) vybudované v rámci stavby „Obytný soubor Nový Prosek“ na pozemku parc. č. 626/70, k.ú Letňany z vlastnictví společnosti Skanska a.s., se sídlem Líbalova 1/2348, Praha 4, Chodov, IČ:26271303 do vlastnictví hlavního města Prahy pro
5 28.4.2011 Z-599 k návrhu na bezúplatné nabytí zálivu zastávky autobusů MHD v ulici Semilská v k.ú. Kbely z vlastnictví EXCON Development, s.r.o., se sídlem Praha 9, Sokolovská 187/203, PSČ 190 00, IČ: 27162290 do vlastnictví hl.m. Prahy pro
6 28.4.2011 Z-002 k návrhu na bezúplatné nabytí komunikací, vybudovaných na pozemcích parc.č. 4400/65 a parc.č. 4400/711 v k.ú. Modřany z vlastnictví Tulipa Modřanská rokle s.r.o. se sídlem 170 00 Praha 7, Jankovcova 1037/49, IČ: 271 83 726 do vlastnictví hl.m. Prahy pro
7 28.4.2011 Z-019 k návrhu na bezúplatné nabytí části komunikace a parkoviště, vybudovaných na pozemku parc.č. 1818/150 v k.ú. Hostivař z vlastnictví Pražské správa nemovitostí, spol. s r.o., se sídlem 130 00 Praha 3, Seifertova 9, IČ: 170 48 869 do vlastnictví hl.m. Prahy pro
8 28.4.2011 Z-033 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemku parc.č. 816/29 v k.ú. Hodkovičky a stavby komunikace s 39 odstavnými stáními na pozemku parc.č. 816/29 v k.ú. Hodkovičky z vlastnictví B.S.R. Investment s.r.o., se sídlem Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha 10, Vršovice, IČ: 261 42 201 do vlastnictví hl.m. Prahy pro
9 28.4.2011 Z-044 k návrhu na bezúplatné nabytí změny stavby chodníku při místní komunikaci Nad Ryšánkou v Praze 4-Krči z vlastnictví QN Domov s.r.o., IČ: 629 09 053 se sídlem v Praze 10, V Olšinách 2 do vlastnictví hl.m. Prahy pro
10 28.4.2011 Z-077 k návrhu na bezúplatné nabytí stavby rozšíření komunikace včetně provedení tří uličních vpustí v Praze 5 na pozemcích parc.č. 2676 a parc.č. 4893/1 v k.ú. Smíchov a na pozemcích parc.č. 2009/1 a parc.č. 1360 v k.ú. Košíře z vlastnictví AKRO rezidence a.s., IČ:273 62 566, se sídlem Praha 2, nám. I.P.Pavlova 1789/5 do vlastnictví hl.m. Prahy pro
11 28.4.2011 Z-159 k návrhu na bezúplatné nabytí 18 stožárů veřejného osvětlení, vybudovaných v k.ú. Michle od GEOSAN DEVELOPMENT a.s., se sídlem 120 00 Praha 2, Karlovo náměstí 28/559, IČ 256 38 866 do vlastnictví hl.m. Prahy pro
12 28.4.2011 Z-052 k návrhu na bezúplatné nabytí části pozemku parc. č. 1372/10 o výměře 1 239 m2 k.ú. Dolní Chabry z vlastnictví paní Mgr. Kláry Stejskalové do vlastnictví hl.m. Prahy pro
13 28.4.2011 Z-196 k návrhu na pořízení celoměstsky významné změny ÚP SÚ hl.m. Prahy (umístění budovy Zdravotnické záchranné služby HMP) pro
14 28.4.2011 Z-162 k návrhu na přidělení grantů v oblasti sportu a tělovýchovy na rok 2011 pro
15 28.4.2011 Z-700 k návrhu nových zřizovacích listin příspěvkových organizací v působnosti SMT MHMP pro
16 28.4.2011 Z-145 k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů v kap. 0416 na rok 2011 určenou na integraci žáků škol a školských zařízení, zřizovaných městskými částmi hlavního města Prahy pro
17 28.4.2011 Z-180 k návrhu na financování projektů specifické protidrogové prevence "Zdravé město Praha 2011" pro
18 28.4.2011 Z-185 k návrhu na udělení grantů hlavního města Prahy v oblasti zdravotnictví pro rok 2011 pro
19 28.4.2011 Z-181 k návrhu na udělení grantů v oblasti volného času dětí a mládeže na rok 2011 pro
20 28.4.2011 Z-198 k návrhu na udělení grantů hlavního města Prahy v sociální oblasti pro rok 2011 - I. program pro
21 28.4.2011 Z-097 k návrhu na udělení grantů hlavního města Prahy v sociální oblasti pro rok 2011 - II. a III. program a k návrhu na udělení účelové neinvestiční dotace hlavního města Prahy pro městské části v oblasti sociálních služeb v roce 2011- V. program pro
22 28.4.2011 Z-911 k úpravě rozpočtu hl.m. Prahy v souvislosti s postupem realizace projektů financovaných z Operačního programu Praha - Konkurenceschopnost pro
23 28.4.2011 Z-143 k úpravě rozpočtu hl.m. Prahy v souvislosti s postupem realizace projektů financovaných z Operačního programu Praha - Konkurenceschopnost pro
24 28.4.2011 Z-104 k úpravě rozpočtu hl.m. Prahy v souvislosti s postupem realizace projektu financovaného z Operačního programu Praha - Konkurenceschopnost pro
25 28.4.2011 Z-430 k návrhu zřizovacích listin příspěvkových organizací hl.m. Prahy pro
Celkový počet: 122
Na stránce: