Výsledky hlasování Zastupitelstva hl. m. Prahy

doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc.

zastupitel, primátor hl. m. Prahy
Celkový počet: 323
Na stránce:
Č. usnesení Datum Č. tisku Název Hlas
68 26.4.2019 Z-7142 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitoly 06, odboru 62 - KUC MHMP a poskytnutí individuálních účelových dotací v oblasti kultury v roce 2019 pro
69 26.4.2019 Z-7258 k návrhu personálních změn ve výborech ZHMP pro
14.9.2023 procedurální návrh – přerušit toto jednání do 11,30 hodin (Portlík)  pro
14.9.2023 procedurální návrh na přerušení tohoto řádného 6. jednání ZHMP do 13 hodin (Chabr)  pro
14.9.2023 procedurální návrh – přerušit toto 6. jednání ZHMP do 14,30 hodin (Chabr)  pro
14.9.2023 procedurální návrh – přerušit toto 6. ZHMP s tím, že bude pokračovat v 15,30 hodin a v případě, že 1. mimořádné ZHMP skončí v dřívějším čase, bude toto 6. řádné ZHMP pokračovat ihned po skončení 1. mimořádného ZHMP (Chabr)  pro
14.9.2023  o členech návrhového výboru pro
14.9.2023 přeřadit z bloku informací tisk Z – 11667„o prioritních dopravních stavbách v návaznosti na usnesení Zastupitelstva HMP č. 4/8 ze dne 25. 5. 2023” k projednání jako první bod náměstka primátora Hřiba (Vyhnánek, Nacher) proti
14.9.2023 přeřadit z bloku informací tisk Z – 11616 „k plnění úkolů v rámci usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy k nedostatečným kapacitám středních škol na území hl. m. Prahy - stav k srpnu 2023“ k projednání jako první bod radního Klecandy (Čižinský, Nacher) zdržel se
14.9.2023 zařadit bod „Odstranění objímek zabraňujících Pražanům k přístupu k hlavnímu mikrofonu v jednacím sále“ jako poslední bod primátora HMP (Čižinský, Nacher)  proti
14.9.2023 zařadit tisk Z – 11680 „K návrhu na vytvoření pracovní skupiny na dohled transparentního fungování Dopravního podniku hl.m. Prahy” jako první bod I. náměstka primátora Hřiba (Urban, klub SPD, Prokop) zdržel se
14.9.2023 zařadit tisk Z – 11656 „k návrhu na vytvoření pracovní skupiny na dohled kvality pitné vody a budoucí vznik vodárenského holdingu” jako první bod radního Hrozy (Urban, klub SPD, klub ANO)  zdržel se
14.9.2023 zařadit tisk Z – 11691 „k plnění usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 4/1 ze dne 25. 5. 2023” jako první bod I. náměstka primátora Hřiba (Nekolný) zdržel se
14.9.2023 zařadit tisk Z – 11699 „k papalášství MUDr. Zdeňka Hřiba, 1. náměstka primátora hl. m. Prahy” jako poslední bod I. náměstka primátora Hřiba (Kolář) proti
14.9.2023 zařadit tisk Z – 11702 „k aktuální situaci v Pražském inovačním institutu, z. ú. a budoucnosti Podnikatelského a inovačního centra hl. m. Prahy” jako první bod radního Mazura (Rázga)  zdržel se
14.9.2023 zařadit tisk Z – 11688 „k pokračující přípravě systémového řešení a obnově pozice case manažera pro rodiny s dětmi se závažným zdravotním znevýhodněním na odboru SOV MHMP” jako poslední bod náměstkyně primátora Udženija (Matějková)  zdržel se
14.9.2023 vyřadit bod poř. č. 94, tisk Z – 11351 „k oznámení záměru městské části Praha 18 na prodej věcí z vlastnictví hlavního města Prahy, svěřených do správy městské části Praha 18, spoluvlastnického podílu k padesáti šesti bytovým jednotkám ve čtyřech bytových domech v k.ú. Letňany, předloženého podle   pro
14.9.2023 zařadit tisk Z – 11689 „o činnosti Pražského inovačního institutu, z.ú. za rok 2022” do bloku informací (Mazur) pro
14.9.2023 vyřadit bod „Návrhy, připomínky a podněty občanů HMP“ a bod „Dotazy, připomínky a podněty členů ZHMP“ z programu tohoto jednání (Chabr)  pro
14.9.2023 zařadit tisk Z – 11698 „K Metru D“ jako pevný bod v čase 21 hodin (Nekolný)  zdržel se
14.9.2023 vyřadit tisk Z – 11411 „k návrhu změny ÚP a jejího vydání – Z 3794 (fáze "návrh" + "OOP", vlna 29)” z programu tohoto jednání (Hlaváček)  pro
14.9.2023 o celém upraveném programu jednání  pro
14.9.2023   pro
1 14.9.2023 Z-11455 k Milostivému podzimu 2023 pro
1 14.9.2023 Z-11455 k Milostivému podzimu 2023 pro
2 14.9.2023 Z-11398 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na rok 2023 a k návrhu na poskytnutí individuální účelové neinvestiční dotace SH ČMS - Městskému sdružení hasičů hl. m. Prahy v roce 2023 z rozpočtu kap. 07 – BEZPEČNOST pro
3 14.9.2023 Z-11532 k návrhu na poskytnutí účelových neinvestičních dotací městským částem na činnost jednotek sborů dobrovolných hasičů pro rok 2023 a k úpravě rozpočtu vlastního hl.m. Prahy v kap. 07 na rok 2023 pro
4 14.9.2023 Z-11216 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl. m. Prahy v kapitole 07- Bezpečnost na rok 2023 a poskytnutí účelové investiční dotace pro MČ Praha 8 na rekonstrukci budovy v užívání Městské policie hl. m. Prahy pro
5 14.9.2023 Z-11517 k návrhu na prodloužení doby čerpání účelové investiční dotace na rekonstrukci služebny Policie ČR, U Mateřské školy 2, poskytnuté MČ Praha 9 z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2022, a to do 31. 12. 2023 pro
6 14.9.2023 Z-11336 k návrhu na přijetí pozůstalosti hl. m. Prahou pro
7 14.9.2023 Z-11515 k návrhu na uzavření smlouvy o převodu správy majetku mezi hlavním městem Prahou a Městskou částí Praha 12 pro
8 14.9.2023 Z-11224 k záměru odboru investičního MHMP na realizaci veřejné zakázky "Stavba č. 44544 Terminál Smíchovské nádraží; Technický dozor stavebníka, projektový management, cost management projektu (služby rozpočtáře), vyvedení stavby z účtu INV" pro
9 14.9.2023 Z-11541 k návrhu na uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy č. 110/2023 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2023 pro
8 14.9.2023 Z-11224 k záměru odboru investičního MHMP na realizaci veřejné zakázky "Stavba č. 44544 Terminál Smíchovské nádraží; Technický dozor stavebníka, projektový management, cost management projektu (služby rozpočtáře), vyvedení stavby z účtu INV" pro
10 14.9.2023 Z-11597 ke schválení Smlouvy o spolupráci, Smlouvy o budoucí smlouvě kupní a Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti na stavbu č. 42821 Dvorecký most pro
11 14.9.2023 Z-11538 k návrhu na uzavření darovací smlouvy na bezúplatný převod pozemků pod stavbou silnice I/10, dříve označené jako H 10, č. stavby 405, stavby silnice I/10, dříve označené jako H 10, č. stavby 405, a stavby pozemní komunikace Vysočanská radiála č. 0053 (ISPROFOND 327 151 1516) v rámci vzájemného majetkoprávního vypořádání staveb pozemních komunikací, silničních pozemků a dalších nemovitostí souvisejících se stavbou dálnice D0 pro
12 14.9.2023 Z-11539 k návrhu na uzavření darovací smlouvy na bezúplatný převod vlastnického práva k části místní komunikace I. třídy – Rozvadovská spojka na území hlavního města Prahy, a to včetně všech pozemků a stavebních objektů příslušného úseku Rozvadovské spojky v rámci vzájemného majetkoprávního vypořádání staveb pozemních komunikací, silničních pozemků a dalších nemovitostí souvisejících se stavbou dálnice D0 pro
14.9.2023   pro
13 14.9.2023 Z-11400 k návrhu změny ÚP a jejího vydání – Z 3538 (fáze "návrh" + "OOP", vlna 28) pro
14 14.9.2023 Z-11482 k návrhu změny ÚP – Z 3009 (fáze "návrh" + "OOP", vlna 09) pro
15 14.9.2023 Z-11484 k návrhu změny ÚP a jejího vydání – Z 3186 (fáze "návrh" + "OOP", vlna 14) pro
16 14.9.2023 Z-11485 k návrhu změny ÚP a jejího vydání – Z 3014 (fáze "návrh" + "OOP", vlna 09) pro
17 14.9.2023 Z-11506 k návrhům změn ÚP a jejich vydání (fáze "návrh" + "OOP", vlna 10) pro
18 14.9.2023 Z-11509 k návrhu změny ÚP a jejího vydání – Z 3516 (fáze "návrh" + "OOP", samostatně pořizovaná změna) pro
19 14.9.2023 Z-11524 k návrhu změny/úpravy ÚP a jejího vydání – U 1339 (fáze "návrh" + "OOP", vlna 04 úprav) zdržel se
20 14.9.2023 Z-11525 k návrhu změny ÚP – Z 3076 (fáze "návrh" + "OOP", vlna 10) pro
21 14.9.2023 Z-11527 k návrhu změny ÚP a jejího vydání – Z 3900 (fáze "návrh" + "OOP", samostatně pořizovaná změna) pro
22 14.9.2023 Z-11542 k návrhu změny ÚP a jejího vydání - 3507 (fáze "návrh" + "OOP", vlna 26) pro
23 14.9.2023 Z-11554 k návrhu změny ÚP – Z 3087 (fáze "návrh", vlna 10) pro
24 14.9.2023 Z-11603 k návrhu změny ÚP – Z 2962 (fáze "návrh", vlna CVZ V) pro
Celkový počet: 323
Na stránce: