Výsledky hlasování Zastupitelstva hl. m. Prahy

doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc.

zastupitel, primátor hl. m. Prahy
Celkový počet: 323
Na stránce:
Č. usnesení Datum Č. tisku Název Hlas
25 14.9.2023 Z-11129 k návrhu změny ÚP a jejího vydání – Z 3344 (fáze "návrh" + "OOP", vlna 19) a k návrhu Smlouvy o spolupráci k dané změně dle Metodiky spoluúčasti investorů na rozvoji území hl.m. Prahy pro
26 14.9.2023 Z-11393 k návrhům na pořízení změn ÚP (fáze "podnět", vlna 44) pro
26 14.9.2023 Z-11393 k návrhům na pořízení změn ÚP (fáze "podnět", vlna 44) pro
27 14.9.2023 Z-11522 k návrhům na pořízení změn ÚP (fáze "podnět", vlna 45) pro
28 14.9.2023 Z-10573 k návrhu na úplatné nabytí pozemků č. parc. 155/219, 155/503 a 156/1 v kat. ú. Stodůlky do vlastnictví hl. m. Prahy pro
29 14.9.2023 Z-11404 k návrhu na úplatné nabytí spoluvlastnických podílů id. 6/16 na pozemku č. parc. 1481/2 v kat. ú. Běchovice do vlastnictví hl. m. Prahy pro
30 14.9.2023 Z-11519 k návrhu obecně závazné vyhlášky k omezení spalování suchého rostlinného materiálu v otevřených ohništích na celém území hlavního města Prahy pro
31 14.9.2023 Z-11649 ke Zprávě o druhém roce plnění Klimatického plánu hl. m. Prahy do roku 2030 pro
32 14.9.2023 Z-11572 k návrhu na poskytnutí účelových neinvestičních dotací z rozpočtu hl.m. Prahy na rok 2023 městským částem hl.m. Prahy a úpravu rozpočtu kap. 06 pro
33 14.9.2023 Z-11389 k návrhu na převzetí práv a závazků vyplývajících ze smluv uzavřených příspěvkovou organizací Divadlo na Vinohradech v souvislosti s rekonstrukcí její budovy hlavním městem Prahou a na úpravu rozpočtu v kap. 06 v roce 2023 pro
34 14.9.2023 Z-11454 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy na rok 2023 v kapitole 10 a v kapitole 06 - kultura a cestovní ruch a na poskytnutí účelové individuální neinvestiční dotace organizaci Pražský majdan, z.s. na realizaci projektu Ukrajinské centrum Nusle pro
35 14.9.2023 Z-11586 k návrhu na uzavření Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí účelové neinvestiční dotace č. DOT/62/05/010758/2023 pro
36 14.9.2023 Z-11518 k zapojení hlavního města Prahy do mezinárodní sítě měst ICORN (International Cities of Refuge Network) pro
37 14.9.2023 Z-11571 vyhlášení Programu podpory registrovaných sociálních služeb pro poskytovatele sociálních služeb, kteří poskytují sociální služby zejména na území hl.m. Prahy nebo občanům hl.m. Prahy pro rok 2024 pro
38 14.9.2023 Z-11620 k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou jednorázové účelové individuální dotace subjektu Dům tří přání z. ú. a úpravu rozpočtu vlastního hl. m. Prahy kap. 0582 v roce 2023 pro
39 14.9.2023 Z-11548 k návrhu na poskytnutí dotací v Programu pomoci uprchlíkům z Ukrajiny v oblasti zdravotnictví (testování, prevence a léčba HIV/AIDS) na území hl.m. Prahy pro rok 2023 – UNICEF pro
40 14.9.2023 Z-11639 k návrhu na realizaci investiční akce č. 42536 "Přístavba a rekonstrukce DS Dobřichovice" spolufinancované z dotace Ministerstva práce a sociálních věcí v rámci programu Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 2016 - 2024 (kód programu 013310) pro
41 14.9.2023 Z-11569 k návrhu na sloučení vybraných příspěvkových organizací v působnosti odboru SOV MHMP, Domov pro osoby se zdravotním postižením Sulická a Domov pro seniory Krč s účinností od 1.1.2024 a k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace hl. m. Prahy Domov pro osoby se zdravotním postižením Sulická pro
42 14.9.2023 Z-11544 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace hl.m. Prahy Domov pro osoby se zdravotním postižením Leontýn pro
43 14.9.2023 Z-11486 k Plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací vlastníka HMP pro roky 2023-2032 pro
44 14.9.2023 Z-11494 k záměru odboru investičního MHMP na realizaci veřejné zakázky "Stavba č. 3295 TV Horní Počernice, etapa 0013 Komunikace Božanovská - 3. část - 1. dílčí plnění; stavební práce" pro
45 14.9.2023 Z-11664 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na rok 2023 a poskytnutí účelových investičních dotací městským částem hl. m. Prahy na rozvoj sportovní infrastruktury pro
46 14.9.2023 Z-11555 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v kapitole 04 - Školství, mládež a sport a v kapitole 10 - Pokladní správa na rok 2023 a poskytnutí dotace z rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na rok 2023 městské části Praha-Šeberov pro
47 14.9.2023 Z-11514 k návrhu na poskytnutí individuální investiční dotace z rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2023 z kapitoly 04 - Školství, mládež a sport pro Diakonii Českobratrské církve evangelické, IČO: 45242704, se sídlem Belgická 374/22, Praha 2 a k úpravě rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na rok 2023 pro
48 14.9.2023 Z-11513 k návrhu na prodloužení lhůty pro navrácení poskytnuté návratné finanční výpomoci příspěvkové organizaci zřizované hlavním městem Prahou - Obchodní akademie Hovorčovická pro
49 14.9.2023 Z-10876 k návrhu na změnu zřizovacích listin příspěvkových organizací hl. m. Prahy, v působnosti odboru školství, mládeže a sportu MHMP pro
50 14.9.2023 Z-11607 ke Zprávě o plnění rozpočtu hlavního města Prahy za 1. pololetí 2023 pro
51 14.9.2023 Z-11669 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v kapitole 04 - Školství, mládež a sport a v kapitole 10 - Pokladní správa na rok 2023 a poskytnutí dotací z rozpočtu vlastního hl.m. Prahy na rok 2023 městským částem pro
52 14.9.2023 Z-11463 k návrhu na poskytnutí návratné finanční výpomoci MČ Praha - Vinoř z rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2023 a k úpravě rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na rok 2023 pro
53 14.9.2023 Z-11573 k návrhu na poskytnutí návratné finanční výpomoci MČ Praha-Koloděje z rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2023 a k úpravě rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na rok 2023 pro
54 14.9.2023 Z-11540 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na rok 2023 a poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2023 MČ Praha – Újezd pro
55 14.9.2023 Z-11545 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl. m. Prahy v roce 2023 a poskytnutí účelových investičních dotací MČ Praha 8 pro
56 14.9.2023 Z-11611 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy na rok 2023 a poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu hl.m. Prahy MČ Praha 12 pro
57 14.9.2023 Z-11565 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl. m. Prahy v roce 2023 a poskytnutí účelové investiční dotace MČ Praha 13 pro
58 14.9.2023 Z-11564 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy na rok 2023 a poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu hl.m. Prahy v roce 2023 MČ Praha 13 pro
59 14.9.2023 Z-11557 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na rok 2023 a poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2023 MČ Praha 19 pro
60 14.9.2023 Z-11623 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na rok 2023 a poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2023 MČ Praha – Petrovice pro
61 14.9.2023 Z-11471 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy na rok 2023 a poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu hl.m. Prahy v roce 2023 MČ Praha 9 na akci Rekonstrukce Divadla GONG pro
62 14.9.2023 Z-11552 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy na rok 2023 a poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu hl.m. Prahy v roce 2023 MČ Praha 18 na akci "Nástavba na objektu DPS, ul. Malkovského 603" pro
63 14.9.2023 Z-11257 k návrhu na poskytnutí účelové investiční dotace MČ Praha 3 na vrub kapitoly 1016 - rezerva na spolufinancování projektů EU/EHP z rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2023 pro
64 14.9.2023 Z-11530 k návrhu na poskytnutí účelové dotace MČ Praha 12 na vrub kapitoly 1016 - rezerva na spolufinancování projektů EU/EHP z rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2023 pro
65 14.9.2023 Z-11461 k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem financování a vypořádání projektů z Operačního programu Praha - pól růstu ČR v roce 2023 pro
66 14.9.2023 Z-11558 k aktualizaci Regionální inovační strategie hlavního města Prahy pro
67 14.9.2023 Z-11543 k volbě přísedících Městského soudu v Praze pro
68 14.9.2023 Z-11107 k návrhu na majetkoprávní vypořádání - pozemky parc.č. 1873/1 a 1873/2, oba k.ú. Řepy pro
69 14.9.2023 Z-11172 k návrhu na úpravu vztahů k pozemku parc.č. 610/2 k.ú. Staré Město a stavbě bez č.p./č.e. na něm stojící pro
70 14.9.2023 Z-11275 k návrhu na uznání vlastnického práva - pozemek parc.č. 255/5 k.ú. Krč pro
71 14.9.2023 Z-11426 k návrhu na uznání vlastnického práva k pozemku parc. č. 2899/4 o výměře 10 m2 v k. ú. Braník pro
72 14.9.2023 Z-11266 k návrhu na uzavření Dodatku ke směnné smlouvě č. SME/35/05/008587/2020 a dohody o částečném převzetí dluhu a postoupení práv a povinností ze směnné smlouvy č. SME/35/05/008587/2020 pro
73 14.9.2023 Z-11305 k návrhu na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí darovací mezi společností Bydlení Kbeličky s.r.o. a hl. m. Prahou pro
Celkový počet: 323
Na stránce: