Výsledky hlasování Zastupitelstva hl. m. Prahy

Ing. Radek Lacko

Celkový počet: 160
Na stránce:
Č. usnesení Datum Č. tisku Název Hlas
18 25.4.2019 Z-6952 k návrhu na úplatné nabytí pozemků parc. č. 2763/11 a 2763/9 v k.ú. Stodůlky, obec Praha do vlastnictví hl.m. Prahy nehlasoval
19 25.4.2019 Z-6897 k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc. č. 699, jehož součástí je stavba č. p. 3338 a parc. č. 700/1 v k.ú. Smíchov, obec Praha do vlastnictví hl.m. Prahy nehlasoval
20 25.4.2019 Z-7102 k žádostem MČ Praha - Benice a MČ Praha 5 o změnu účelu finančních prostředků obdržených v roce 2018 z podílu MČ na odvodu z loterií dle § 41i odst. 1 písm. b) zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění zákona č. 458/2011 Sb., a daně z hazardních her podle zákona č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her nehlasoval
21 25.4.2019 Z-7212 k návrhu na změnu účelu návratné finanční výpomoci poskytnuté MČ Praha 22 z rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 nehlasoval
22 25.4.2019 Z-7187 k návrhu na poskytnutí návratné finanční výpomoci MČ Praha 14 z rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2019 a k úpravě rozpočtu vl. hl.m. Prahy nehlasoval
23 25.4.2019 Z-7218 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v kapitole 1016 a poskytnutí dotace Městské části Praha 18 nehlasoval
24 25.4.2019 Z-7270 Situace v Pražské plynárenské, a.s. pro
24 25.4.2019 Z-7270 Situace v Pražské plynárenské, a.s. pro
24 25.4.2019 Z-7270 Situace v Pražské plynárenské, a.s. pro
25 25.4.2019 Z-7009 k návrhu na směnu pozemku parc.č. 1292/4, části pozemku parc.č. 26/31 v k.ú. Liboc a pozemku parc.č. 2957 v k.ú. Ruzyně ve vlastnictví žadatele za část pozemku parc.č. 26/29 a pozemek parc.č. 1294 v k.ú. Liboc ve vlastnictví hlavního města Prahy pro
26 25.4.2019 Z-6460 k návrhu na směnu nemovitých a movitých věcí v k. ú. Běchovice, Michle, Modřany, Řeporyje, Strašnice a Záběhlice mezi společností České dráhy, a.s. a hl.m. Prahou pro
25.4.2019   pro
27 25.4.2019 Z-6728 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků parc. č. 4057/2 o výměře 31 m2, parc. č. 4057/4 o výměře 27 m2 a parc. č. 4248/2 o výměře 9 m2 v k.ú. Dejvice, obec Praha, z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČO: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 - Nové Město, PSČ: 128 00, do vlastnictví hlavního města Prahy pro
28 25.4.2019 Z-7087 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemku parcelní číslo 1204/2 s omezujícími podmínkami po dobu 10-ti let, v k.ú. Nebušice, obec Praha, z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, do vlastnictví hlavního města Prahy pro
29 25.4.2019 Z-7128 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků parc.č. 1606/3 o výměře 655 m2 a parc.č. 1617/13 o výměře 1242 m2 v k.ú. Hlubočepy, obec Praha, z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČO: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 - Nové město, PSČ: 128 00, do vlastnictví hlavního města Prahy pro
30 25.4.2019 Z-7093 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemku s omezujícími podmínkami po dobu 10-ti let parcelní číslo 448/1 v k.ú. Lysolaje, obec Praha, z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, do vlastnictví hlavního města Prahy pro
31 25.4.2019 Z-7136 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků parc.č. 1292/51 o výměře 74 m2 a parc.č. 4454/4 o výměře 2867 m2 v k.ú. Strašnice, obec Praha, z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČO: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 - Nové město, PSČ: 128 00, do vlastnictví hlavního města Prahy pro
32 25.4.2019 Z-7130 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemku parc.č. 778/37 o výměře 18 m2 v k.ú. Letňany, obec Praha, z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČO: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 - Nové město, PSČ: 128 00, do vlastnictví hlavního města Prahy pro
33 25.4.2019 Z-7133 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků parc.č. 365/116 o výměře 350 m2 a parc.č. 556/46 o výměře 294 m2 v k.ú. Lahovice, obec Praha, z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČO: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 - Nové město, PSČ: 128 00, do vlastnictví hlavního města Prahy pro
34 25.4.2019 Z-6923 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků parc.č. 537/6, k.ú. Horní Měcholupy, parc.č. 647/2 a parc.č. 647/22, vše k.ú. Dolní Měcholupy, parc.č.3693/3 a parc.č. 3705/6 vše k.ú. Břevnov, parc.č. 3312/2, parc.č. 3312/3 a parc.č. 3312/5 vše k.ú. Zbraslav z vlastnictví ČR - právo hospodaření s majetkem státu České energetické závody, státní podnik „v likvidaci“, do vlastnictví hlavního města Prahy pro
35 25.4.2019 Z-7081 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemku parcelní číslo 552/8 v k.ú. Lysolaje, obec Praha, z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, do vlastnictví hlavního města Prahy pro
25.4.2019   pro
36 25.4.2019 Z-7109 k návrhu na bezúplatné nabytí světelného signalizačního zařízení 0.643 Práčská - Hledíková v k.ú. Hostivař a v k.ú. Záběhlice z vlastnictví společnosti CENTRAL GROUP Kamýk s.r.o. do vlastnictví hl.m. Prahy pro
37 25.4.2019 Z-7006 k návrhu na bezúplatné nabytí veřejného osvětlení v k.ú. Pitkovice z vlastnictví společnosti CENTRAL GROUP Ďáblice s.r.o. do vlastnictví hlavního města Prahy pro
25.4.2019   pro
38 25.4.2019 Z-7060 k návrhu na úplatné nabytí části pozemku parc.č. 641/24 v k.ú. Satalice z vlastnictví fyzické osoby do vlastnictví hlavního města Prahy pro
39 25.4.2019 Z-6831 k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc.č 779/40 k.ú. Letňany do vlastnictví hlavního města Prahy pro
40 25.4.2019 Z-7057 k návrhu na úplatné nabytí části pozemku parc.č. 641/49 v k.ú. Satalice z vlastnictví fyzických osob do vlastnictví hlavního města Prahy pro
41 25.4.2019 Z-7148 k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc.č. 869/6 k.ú. Střížkov do vlastnictví hlavního města Prahy pro
42 25.4.2019 Z-7117 ke schválení návrhu na úplatné nabytí pozemku parc. č. 2786 o výměře 661 m2 v k.ú. Libeň pro
43 25.4.2019 Z-7073 návrh na úplatné nabytí pozemku v k.ú. Troja pro
44 25.4.2019 Z-7146 k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc. č. 557/2 k. ú. Radlice z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu pro Státní pozemkový úřad, IČO: 01312774 do vlastnictví hlavního města Prahy dle § 11 odst. 1 zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění účinném ke dni 31. 7. 2016 pro
25.4.2019   pro
45 25.4.2019 Z-6825 k návrhu úplatného převodu dvou částí pozemku parc.č. 670/18 v k. ú. Bubeneč a zřízení služebnosti pro
46 25.4.2019 Z-6915 k návrhu úplatného převodu pozemků parc. č. 1589/3, parc. č. 1589/4 a parc. č. 1589/5, vše v k.ú. Vysočany pro
47 25.4.2019 Z-7112 k návrhu úplatného převodu pozemku parc.č. 1101/3 o výměře 78 m2 v k.ú. Hlubočepy pro
48 25.4.2019 Z-7167 k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů, svěření správy věcí z vlastnictví hlavního města Prahy městským částem nehlasoval
48 25.4.2019 Z-7167 k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů, svěření správy věcí z vlastnictví hlavního města Prahy městským částem nehlasoval
49 25.4.2019 Z-6918 k návrhu na uzavření Dohody o ukončení Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace DOT/04/02/007267/2018 s organizací Středisko prevence a léčby drogových závislostí - DROP IN, o.p.s. nehlasoval
50 25.4.2019 Z-7094 k návrhu na financování projektů v rámci Programů primární prevence ve školách a školských zařízeních pro rok 2019 nehlasoval
51 26.4.2019 Z-7071 k návrhu na udělení grantů hlavního města Prahy na základě Programů v oblasti Akce celopražského významu pro rok 2019 nehlasoval
52 26.4.2019 Z-7083 k návrhu na udělení grantů hlavního města Prahy v rámci Programu adiktologických služeb pro rok 2019 nehlasoval
53 26.4.2019 Z-7072 k návrhu na financování projektů v rámci Programu hl. m. Prahy pro oblast adiktologických služeb pro městské části pro rok 2019 nehlasoval
54 26.4.2019 Z-7065 k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou jednorázové účelové individuální neinvestiční dotace z kap. 0504, § 4399 a úpravu rozpočtu v roce 2019 nehlasoval
55 26.4.2019 Z-7158 k návrhu na poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2019 v sociální oblasti a úpravu rozpočtu v kap. 0504 v roce 2019 nehlasoval
56 26.4.2019 Z-7182 aktualizace Pověření k poskytování služby obecného hospodářského zájmu a udělení Pověření k poskytování služby obecného hospodářského zájmu pro tzv. Centrum duševního zdraví pro
57 26.4.2019 Z-7256 k výzvě premiérovi a vládě ČR v souvislosti s krizí v obecní sociální práci nehlasoval
58 26.4.2019 Z-7119 k návrhu na úpravu rozpočtu vl. hl. m. Prahy a přidělení grantů v Programech celoměstské podpory vzdělávání na území hlavního města Prahy pro rok 2019 pro
59 26.4.2019 Z-7124 k návrhu na přidělení jednoletých grantů v oblasti podpory sportu a tělovýchovy na rok 2019 v programech II. B a II. C a schválení výpovědí Veřejnoprávních smluv o poskytnutí účelové dotace - víceletých grantů uzavřených s příjemci dotací v programu II. C v roce 2018 pro
60 26.4.2019 Z-7114 k návrhu na poskytnutí dotací v oblasti volného času dětí a mládeže na rok 2019 na základě Celoměstských programů podpory využití volného času dětí a mládeže na území hl. m. Prahy pro
Celkový počet: 160
Na stránce: