Výsledky hlasování Zastupitelstva hl. m. Prahy

Ing. Filip Dvořák

Celkový počet: 89
Na stránce:
Č. usnesení Datum Č. tisku Název Hlas
06/02 25.3.1999 748 k návrhu vyhlášky hlavního města Prahy, kterou se doplňuje vyhláška hl.m. Prahy č. 76/1996 Sb. pro
06/05 25.3.1999 724 k návrhu na úplatný převod vlastnictví pozemku parc.č. 2332/3 o výměře 818 m2 v kat. území pro
06/13 25.3.1999 738 k návrhu na darování objektu čp. 98 včetně pozemku parc.č. 3130, k.ú. Smíchov (letohrádek pro
06/19 25.3.1999 714 k návrhu na schválení nemovitých věcí, které jsou nabývány do vlastnictví hl. m. Prahy za pro
06/21 25.3.1999 709 k návrhu na schválení úplatného převodu pozemků parc. č. 4400/129, 4400/130, 4400/132, pro
06/04 25.3.1999 745 k návrhu vyhlášky hlavního města Prahy, kterou se doplňuje vyhláška hlavního města Prahy pro
06/07 25.3.1999 705 k majetkoprávnímu vypořádání pozemků v k.ú. Dejvice a k.ú. Točná ve vlastnictví fyzických nehlasoval
06/11 25.3.1999 741 k návrhu na schválení úplatného převodu pozemku parc.č. 1154/7 o výměře 155 m2 v kat. území pro
06/03 25.3.1999 747 k návrhu na schválení převodu vlastnictví formou vzájemného darování pozemků v kat. území pro
06/17 25.3.1999 727 k majetkoprávnímu vypořádání pozemku v k.ú. Libeň ve vlastnictví fyzických osob, pro
06/10 25.3.1999 737 k návrhu vyhlášky hlavního města Prahy, kterou se doplňuje vyhláška hl.m. Prahy č. 76/1996 Sb. pro
06/01 25.3.1999 695/A k návrhu plánu činnosti Zastupitelstva hlavního města Prahy na I. pololetí 1999 pro
06/15 25.3.1999 749 návrh na udělení grantů v rámci Celoměstských programů podpory využití volného času dětí a pro
06/18 25.3.1999 726 k majetkoprávnímu vypořádání pozemků v k.ú. Ďáblice ve vlastnictví fyzické osoby, zastavěných pro
06/09 25.3.1999 746 k návrhu vyhlášky hlavního města Prahy, kterou se doplňuje vyhláška hlavního města Prahy pro
06/12 25.3.1999 739 k návrhu na schválení nemovitých věcí, které jsou nabývány do vlastnictví hl. m. Prahy za účelem pro
06/20 25.3.1999 734 k návrhu na měsíční odměny neuvolněným členům ZHMP, vykonávajícím funkci předsedy komise pro
06/14 25.3.1999 733 k návrhu udělení grantů v oblasti kultury a umění v roce 1999 - 1.uzávěrka pro
06/06 25.3.1999 706 k majetkoprávnímu vypořádání pozemku v k.ú. Dolní Chabry, ve vlastnictví fyzické osoby, nehlasoval
06/22 25.3.1999 707 k návrhu na schválení převodu vlastnictví pozemků v kat. území Nové Město formou vzájemného pro
06/23 25.3.1999 704 k majetkoprávnímu vypořádání pozemků v k.ú. Horní Měcholupy ve vlastnictví fyzických osob, pro
06/08 25.3.1999 744 analýza vedlejší hospodářské činnosti organizace SEZAM pro
06/16 25.3.1999 735 k seznamu věcí, které hl.m. Praha nabyla přechodem podle § 5 a § 6 zákona 172/1991 Sb. a pro
26.4.2007 6. zasedání pro
26.4.2007 6. zasedání nehlasoval
26.4.2007 6. zasedání pro
26.4.2007 6. zasedání proti
26.4.2007 6. zasedání proti
26.4.2007 6. zasedání proti
26.4.2007 6. zasedání pro
1 26.4.2007 054 Návrh na změnu části půjčky poskytnuté MČ Praha Dolní Počernice na akci JPD2 - "Vybudování přírodního amfiteátru v rámci rehabilitace zámeckého parku v Dolních Počernicích" na dotaci z rozpočtu hl.m. Prahy nehlasoval
2 26.4.2007 053 Návrh na účelovou neinvestiční dotaci MČ hl.m. Prahy - na zkoušky zvláštní odborné způsobilosti nehlasoval
3 26.4.2007 968 Návrh zastupitele hl.m. Prahy, určeného ke spolupráci při pořizování územně plánovací dokumentace nehlasoval
4 26.4.2007 856 Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území hl.m. Prahy a systém nakládání se stavebním odpadem (vyhláška o odpadech) nehlasoval
5 26.4.2007 045 Závěrečná zpráva a finanční vypořádání k ukončení činnosti příspěvkové organizace Institut městské informatiky hl.m. Prahy (IMIP) pro
6 26.4.2007 052 Návrh na revokaci usnesení ZHMP č. 13/17 ze dne 18.12.2003 k návrhu na řešení majetku hl.m. Prahy využívaného pro potřeby Hasičského záchranného sboru hl.m. Prahy nehlasoval
7 26.4.2007 990 Návrh na bezúplatné nabytí k pozemkům v k.ú. Ďáblice v k.ú. Braník z vlastnictví České republiky s právem hospodaření s majetkem státu pro Státní statek hl.m. Prahy "v likvidaci" do vlastnictví hl.m. Prahy nehlasoval
8 26.4.2007 003 Návrh na uvolnění finančních prostředků z kapitoly 0845 - hospodářství formou účelové investiční dotace MČ Kolovraty, Kunratice, Praha 15, Praha 16, Satalice a Slivenec pro
9 26.4.2007 775 Návrh na úplatný převod pozemku parc.č. 3236/2 v k.ú. Krč z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví Petra Křivánka pro
10 26.4.2007 001 Návrh na schválení úplatného převodu pozemku parc.č. 105/4 v k.ú. Staré Benátky z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví Města Benátky nad Jizerou pro
11 26.4.2007 078 Návrh úplatného převodu pozemku parc.č. 2066/7 v k.ú. Vysočany z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví společnosti QUARTA PRAHA, s.r.o. pro
12 26.4.2007 079 Návrh úplatného převodu pozemku parc.č. 1890/1 v k.ú. Vysočany z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví družstva AUTODRUŽSTVO PRAHA pro
13 26.4.2007 071 Návrh úplatného převodu pozemku parc.č. 1888/2 v k.ú. Vysočany z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví společnosti SAZKA, a.s. pro
14 26.4.2007 012 Návrh na schválení úplatného převodu pozemku parc.č. 852/23 v k.ú. Hodkovičky z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví společnosti HOTEL LYSINY, a.s. pro
15 26.4.2007 070 Návrh úplatného převodu pozemku parc.č. 1475/5 v k.ú. Dolní Počernice a části pozemku parc.č. 1475/1 v k.ú. Dolní Počernice z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví společnosti AUTO-EXNER, s.r.o. proti
15 26.4.2007 070 Návrh úplatného převodu pozemku parc.č. 1475/5 v k.ú. Dolní Počernice a části pozemku parc.č. 1475/1 v k.ú. Dolní Počernice z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví společnosti AUTO-EXNER, s.r.o. pro
16 26.4.2007 073 Návrh na úplatný převod pozemků parc. č. 3054/3,4,5 v k.ú. Braník z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví Invest Prima Service, a.s. pro
17 26.4.2007 074 Návrh na schválení úplatného převodu části pozemku parc.č. 492/4 v k.ú. Holešovice z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví společnosti LUMA spol. s r.o. pro
18 26.4.2007 081 Návrh na úplatný převod pozemků parc.č. 1403/2, parc.č. 1416/2 a parc.č. 1414 v k.ú. Troja z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví předkladatele nejvhodnějšího návrhu předloženého v rámci výběrového řízení SOLID, a.s. pro
19 26.4.2007 080 Návrh na úplatný převod části pozemků parc.č. 2024/1, 2024/7 a 2633 v k.ú. Kobylisy z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví předkladatele nejvhodnějšího návrhu předloženého v rámci výběrového řízení NOVAPRO + spol. s r.o. pro
Celkový počet: 89
Na stránce: