Výsledky hlasování Zastupitelstva hl. m. Prahy

k návrhu na schválení úplatného převodu pozemku parc.č. 1154/7 o výměře 155 m2 v kat. území (F)

Zasedání: 6