Výsledky hlasování Zastupitelstva hl. m. Prahy

k návrhu na úplatný převod vlastnictví pozemku parc.č. 2332/3 o výměře 818 m2 v kat. území (F)

Zasedání: 6