Výsledky hlasování Zastupitelstva hl. m. Prahy (Portál hlavního města Prahy)

Výsledky hlasování Zastupitelstva hl. m. Prahy

Celkový počet: 465
Na stránce:
Č. usnesení Datum Č. tisku Název Schváleno
21.6.2007 8. zasedání (návrhový výbor) Ano
23.6.2011 8. zasedání Ano
20.6.2019 složení návrhového výboru  Ano
18.6.2015   Ano
21.6.2007 8. zasedání (zařazení tisku) Ano
23.6.2011 8. zasedání Ano
20.6.2019 procedurální návrh na vystoupení bývalého člena ZHMP Ing. Petra Stuchlíka (primátor HMP) Ano
18.6.2015   Ano
21.6.2007 8. zasedání (zařazení tisku) Ano
23.6.2011 8. zasedání Ano
20.6.2019 tisk Z – 7493 „O stavu přípravy rekonstrukce Libeňského mostu" přeřadit z bloku informací k projednání a zařadit ho jako první bod náměstka primátora Scheinherra (Martan) Ano
18.6.2015   Ne
21.6.2007 8. zasedání (zařazení tisku) Ano
23.6.2011 8. zasedání Ano
20.6.2019 zařadit nový bod, a to tisk Z – 7509 „K návrhu na poskytnutí návratné finanční výpomoci a účelové dotace z rozpočtu hl. m. Prahy MČ Praha 11 v souvislosti se vstupem do společnosti AR Delta" jako bod poř. č. 30 (Prokop) Ne
18.6.2015   Ne
21.6.2007 8. zasedání (zařazení tisku) Ano
08/01 27.5.1999 815 ke Zprávě o plnění rozpočtu hl. m. Prahy a vyúčtování výsledků hospodaření hl. m. Prahy za rok (F) Ano
1 23.6.2011 Z-286 Závěrečná zpráva o inventarizaci majetku a závazků hl.m. Prahy za rok 2010 Ano
08/01 29.5.2003 314 k volbě přísedících Městského soudu v Praze (F) Ano
20.6.2019 tisk Z – 7517 „Návrh pravidel pro tajné hlasování v orgánech hl. m. Prahy" zařadit za body radní Kordové Marvanové, a to za body poř. č. 43 a 44, nebo případně za body poř. č. 3 a 4, protože tyto body byly v pozdějším hlasování také navrženy na přemístění (Zajíček)  Ne
18.6.2015   Ne
21.6.2007 8. zasedání (zařazení tisku) Ano
2 23.6.2011 Z-183 ke Zprávě o plnění rozpočtu hlavního města Prahy a vyúčtování výsledků hospodaření hlavního města Prahy za rok 2010 - závěrečný účet Ano
08/02 27.5.1999 821 k návrhu na schválení souborů rozpočtů vlastního hl.m. Prahy a městských částí hl.m. Prahy na (F) Ano
08/02 29.5.2003 299 k návrhu novely obecně závazné vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavníh (F) Ano
20.6.2019  zařadit bod „Snížení počtu červených tisků" jako bod č. 3 za tisky primátora hl. m. Prahy¨ (Pilný) Ne
18.6.2015   Ne
21.6.2007 8. zasedání (zařazení tisku) Ano
3 23.6.2011 Z-275 k návrhu na úpravu rozpočtových příjmů hl. m. Prahy související s daní z příjmů právnických osob za zdaňovací období roku 2010 a vratce podílu na daňové povinnosti hl. m. Prahy městským částem hl. m. Prahy formou neinvestiční dotace Ano
08/03 29.5.2003 289 k návrhu obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy, kterou se mění vyhláška č. 5/1991 Sb. hl. m. Prahy o (F) Ano
20.6.2019 přeřadit tisk Z – 7252 „K návrhu Zásad, Harmonogramu a Metodiky pro sestavování rozpočtu (rozpočtového provizoria) hl. m. Prahy na rok 2020, střednědobého výhledu rozpočtu hl. m. Prahy do roku 2025 a dlouhodobého výhledu" z bloku informací do projednání, a to před bod 23, jako první bod náměstka pr Ne
18.6.2015   Ne
21.6.2007 8. zasedání (zařazení tisku) Ano
4 23.6.2011 Z-219 k návrhu na poskytnutí účelové neinvestiční dotace MČ na činnost jednotek Sborů dobrovolných hasičů Ano
08/03 27.5.1999 814 Závěrečná zpráva o inventarizaci majetku a závazků za rok 1998 (F) Ano
08/04 29.5.2003 329 k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl.m. Prahy, (F) Ano
20.6.2019 zařadit bod „Snižování vizuálního smogu – odstranění nezákonných billboardů na území hl. m. Prahy" jako první bod náměstka primátora Scheinherra (Brož) Ne
18.6.2015   Ne
18.6.2015   Ne
21.6.2007 8. zasedání (zařazení tisku) Ano
08/04 27.5.1999 820 k prodeji akciového podílu hl. m. Prahy ve společnosti V.J. Rott, a.s. (F) Ano
5 23.6.2011 Z-300 k návrhu na poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro městské části z grantů "Prevence kriminality 2011" - II. kolo Ano
08/05 29.5.2003 341 k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se mění vyhláška č.23/1998 Sb.hl.m.Prahy, o ověřování znalo (F) Ano
20.6.2019 bod poř. č. 54, tisk Z – 7450 „K návrhu na revokaci usnesení ZHMP č. 17/4 ze dne 24. 5. 2012, ve znění pozdějších usnesení, k návrhu na transformace majetku hl. m. Prahy tvořeného bytovým fondem nesvěřeným Statutem hl. m. Prahy městským částem formou prodeje" přeřadit za body hned po projednání pet  Ano
18.6.2015   Ne
21.6.2007 8. zasedání (zařazení tisku) Ne
6 23.6.2011 Z-309 k návrhu na poskytnutí bezúročné půjčky MČ Praha - Dubeč z rozpočtu hlavního města Prahy Ano
08/06 29.5.2003 309 k návrhu na poskytnutí neinvestičních dotací městským částem hl.m.Prahy v souvislosti s nařízením vl (F) Ano
20.6.2019 přeřadit bod poř. č. 43, tisk Z – 7381" a bod poř. č. 44, tisk Z – 7449" radní Kordové Marvanové nově jako body 3 a 4 za body primátora hl. m. Prahy (Wolf)  Ano
Celkový počet: 465
Na stránce: