Výsledky hlasování Zastupitelstva hl. m. Prahy (Portál hlavního města Prahy)

Výsledky hlasování Zastupitelstva hl. m. Prahy

Celkový počet: 465
Na stránce:
Č. usnesení Datum Č. tisku Název Schváleno
13 23.6.2011 Z-168 k návrhu na úplatné nabytí pozemků v k. ú. Hlubočepy o celkové výměře 15 663 m2 z vlastnictví pana Pavla Bittnera do vlastnictví hl. m. Prahy Ano
08/13 29.5.2003 301 k návrhu zadání změn 04 Územního plánu sídelního útvaru hl.m. Prahy (F) Ano
1 20.6.2019 Z-7324 k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem financování projektů z Operačního programu Praha - pól růstu ČR v roce 2019 Ano
8 21.6.2007 022 Zpráva o plnění rozpočtu hl.m. Prahy a vyúčtování výsledků hospodaření hl.m. Prahy za rok 2006 - závěrečný účet (usnesení k Z-022) Ano
18.6.2015   Ano
14 23.6.2011 Z-290 k návrhu na úplatné nabytí spoluvlastnických podílů pozemku parc.č. 194/28 v k.ú. Ďáblice z vlastnictví Jiřího Šlechty (podíl 1/4) a Rudolfa Šlechty (podíl 1/4) do vlastnictví hl.m. Prahy Ano
08/13 29.5.2003 301 k návrhu zadání změn 04 Územního plánu sídelního útvaru hl.m. Prahy (F) Ne
08/12 27.5.1999 766 k návrhu na schválení úplatného převodu pozemku parc.č.4195/5 o výměře 18 m2 v kat. území (F) Ano
2 20.6.2019 Z-7407 ke schválení projektů v rámci 30. výzvy Operačního programu Praha - pól růstu ČR Ano
9 21.6.2007 148 Návrh na úpravu rozpočtových příjmů hl.m. Prahy související s daní z příjmů právnických osob za zdaňovací období roku 2006 a vratce podílu na daňové povinnosti hl.m. Prahy MČ hl.m. Prahy formou neinvestiční dotace (usnesení k Z-148) Ano
1 18.6.2015 Z-3400 k návrhu na vyhrazení si pravomoci rozhodovat v samostatné působnosti Zastupitelstvem hlavního města Prahy Ne
15 23.6.2011 Z-071 k návrhu na úplatné nabytí pozemků v kat. území Hostivař za účelem majetkoprávního vypořádání stavby Zkapacitnění Štěrboholské radiály Ano
08/13 29.5.2003 301 k návrhu zadání změn 04 Územního plánu sídelního útvaru hl.m. Prahy (F) Ano
3 20.6.2019 Z-7388 ke schválení projektů v rámci 38. výzvy Operačního programu Praha - pól růstu ČR Ano
1 18.6.2015 Z-3400 k návrhu na vyhrazení si pravomoci rozhodovat v samostatné působnosti Zastupitelstvem hlavního města Prahy Ano
10 21.6.2007 146 Návrh na změnu části půjčky poskytnuté MČ Praha - Běchovice na akci JPD 2 - "Vybud. park. areálu Běchovice" na dotaci z rozpočtu hlavního města Prahy (usnesení k Z-146) Ano
16 23.6.2011 Z-170 k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc.č. 4400/815 k.ú. Modřany z vlastnictví Ing. Václava Pařízka, do vlastnictví hl.m. Prahy Ano
08/13 29.5.2003 301 k návrhu zadání změn 04 Územního plánu sídelního útvaru hl.m. Prahy (F) Ano
4 20.6.2019 Z-7459 ke schválení projektu v rámci 39. výzvy Operačního programu Praha - pól růstu ČR Ano
2 18.6.2015 Z-3401 k volbě přísedících Městského soudu v Praze Ano
11 21.6.2007 164 Návrh na poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro Městskou část Praha 21 ve výši 325 838 Kč pro školství, pro Městskou část Praha 8 ve výši 2 500 000 Kč pro sport a tělovýchovu a pro školství a poskytnutí daru ve výši 3 000 000 Kč Českému paralympijskému výboru pro sport (usnesení k Z-164) Ano
17 23.6.2011 Z-271 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků parc. č. 1372/4 o výměře 50 m2 a parc. č. 1372/68 o výměře 23 m2 k.ú. Dolní Chabry z vlastnictví pana Josefa Malého do vlastnictví hl.m. Prahy Ne
08/14 29.5.2003 330 k návrhu na poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro městské části Praha 17 a Praha - Petrovice na (F) Ano
08/13 27.5.1999 767 k návrhu vyhlášky hlavního města Prahy, kterou se mění a doplňuje vyhláška hlavního města (F) Ano
5 20.6.2019 Z-7404 ke schválení projektů v rámci 42. výzvy Operačního programu Praha - pól růstu ČR Ano
12 21.6.2007 159 Návrh na poskytnutí účelové neinvestiční dotace MČ Praha 17 z kapitoly 1016 – rezerva pro MČ (usnesení k Z-159) Ano
3 18.6.2015 Z-3503 k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č.10/2013 Sb. hl. m. Prahy, kterou se stanoví místa a čas, na kterých lze provozovat loterie a jiné podobné hry, a kterou se stanoví opatření k omezení jejich propagace Ne
08/14 27.5.1999 810 k oznámení záměru MČ Praha - Kolovraty na prodej věcí z vlastnictví hl.m. Prahy, svěřených MČ (F) Ano
17 23.6.2011 Z-271 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků parc. č. 1372/4 o výměře 50 m2 a parc. č. 1372/68 o výměře 23 m2 k.ú. Dolní Chabry z vlastnictví pana Josefa Malého do vlastnictví hl.m. Prahy Ano
6 20.6.2019 Z-7405 ke schválení projektů v rámci 49. výzvy Operačního programu Praha - pól růstu ČR Ano
13 21.6.2007 154 Návrh na poskytnutí bezúročné půjčky městské části Praha - Dolní Počernice na financování projektu v rámci 6. výzvy JPD2 (usnesení k Z-154) Ano
3 18.6.2015 Z-3503 k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č.10/2013 Sb. hl. m. Prahy, kterou se stanoví místa a čas, na kterých lze provozovat loterie a jiné podobné hry, a kterou se stanoví opatření k omezení jejich propagace Ne
08/15 27.5.1999 824 k návrhu vyhlášky hlavního města Prahy, kterou se doplňuje vyhláška hlavního města Prahy (F) Ano
18 23.6.2011 Z-048 k návrhu na bezúplatné nabytí části pozemku parc. č. 1263/273 o výměře 627 m2 k.ú. Kolovraty z vlastnictví společnosti Kolovrátek s.r.o., do vlastnictví hl.m. Prahy Ano
7 20.6.2019 Z-7381 k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů Ano
18.6.2015 Ano
14 21.6.2007 055 Návrh na revokaci usnesení ZHMP č. 5/37 z 22.3.2007 k návrhu na uvolnění rezervy pro MČ hl.m. Prahy vytvořené v kap.1016 rozpočtu hl.m. Prahy na rok 2007 (usnesení k Z-055) Ano
19 23.6.2011 Z-173 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemku, par.č. 310/83 o výměře 1179 m2, k.ú. Braník, z vlastnictví společnosti FINEP spol. s r.o., se sídlem Muchova 223/9, 160 00, Praha 6, IČ : 629 16 718, do vlastnictví hl. města Prahy Ano
08/16 27.5.1999 800 k návrhu na úplatný převod vlastnictví pozemků parc.č. 930/6 o výměře 76 m2, parc.č. 930/11 o (F) Ano
8 20.6.2019 Z-7449 k Záměru podpory projektu dostupného družstevního bydlení s participací hl. m. Prahy Ano
3 18.6.2015 Z-3503 k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č.10/2013 Sb. hl. m. Prahy, kterou se stanoví místa a čas, na kterých lze provozovat loterie a jiné podobné hry, a kterou se stanoví opatření k omezení jejich propagace Ne
15 21.6.2007 158 Návrh na revokaci usnesení ZHMP č. 5/37 ze dne 22.3.2007 k návrhu na uvolnění rezervy pro MČ hl.m. Prahy vytvořené v kap. 1016 rozpočtu hl.m. Prahy na rok 2007 (usnesení k Z-158) Ano
20 23.6.2011 Z-108 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků parc.č. 370/209, parc.č. 370/210 a parc.č. 370/211 v k.ú. Hostivař z vlastnictví Centrum stavebního inženýrství a.s., se sídlem Pražská 810/16, 102 21 Praha 10, IČ: 452 74 860 do vlastnictví hl.m. Prahy a k návrhu na bezúplatné nabytí stavebních objektů v rámci stavby "Bytový a obchodní komplex Hostivař - I. etapa výstavby" v k.ú. Hostivař z vlastnictví Bytový a obchodní komplex Hostivař, s.r.o. se sídlem Pražská 810/16, 102 21 Praha 10, IČ: 271 40 601 do vlastnictví hl.m. Prahy Ano
9 20.6.2019 Z-7435 ke změnám ÚP přerušených Zastupitelstvem hl.m. Prahy v období 2004 až 2010 - 1. skupina Ano
16 21.6.2007 194 Závěrečná zpráva o inventarizaci majetku a závazků hl.m. Prahy za rok 2006 (usnesení k Z-194) Ano
3 18.6.2015 Z-3503 k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č.10/2013 Sb. hl. m. Prahy, kterou se stanoví místa a čas, na kterých lze provozovat loterie a jiné podobné hry, a kterou se stanoví opatření k omezení jejich propagace Ne
08/17 27.5.1999 823 k návrhu na udělení grantů v rámci Celoměstských programů podpory aktivit národnostních menšin (F) Ano
21 23.6.2011 Z-982 k návrhu na bezúplatné nabytí stavebních úprav přístupové komunikace pro dům č.p. 905, ul.Slévačská, Praha 9 na části pozemku parc.č. 2680/1 v k.ú. Hloubětín z vlastnictví Bytového družstva Slévačská 905, Praha 9, Slévačská 905, 198 00, IČ: 276 22 011 do vlastnictví hl.m. Prahy Ano
10 20.6.2019 Z-7157 k návrhu zadání změny ÚP - Z 3125 (fáze "zadání", samostatně projednávána) Ano
17 21.6.2007 162 Návrh na přidělení grantů v oblasti sportu a tělovýchovy na rok 2007 v programech II/2 a V/2 (usnesení k Z-162) Ano
Celkový počet: 465
Na stránce: