Výsledky hlasování Zastupitelstva hl. m. Prahy (Portál hlavního města Prahy)

Výsledky hlasování Zastupitelstva hl. m. Prahy

Celkový počet: 465
Na stránce:
Č. usnesení Datum Č. tisku Název Schváleno
3 18.6.2015 Z-3503 k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č.10/2013 Sb. hl. m. Prahy, kterou se stanoví místa a čas, na kterých lze provozovat loterie a jiné podobné hry, a kterou se stanoví opatření k omezení jejich propagace Ne
22 23.6.2011 Z-252 k návrhu na bezúplatné nabytí komunikací, veřejných parkovacích stání, komunikační zeleně, dopravního značení a pozemků v k.ú. Stodůlky z vlastnictví společností CENTRAL GROUP technická infrastruktura s.r.o., CENTRAL GROUP a.s., CENTRAL GROUP uzavřený investiční fond a.s., všechny se sídlem Na Strži 65/1702, Praha 4, do vlastnictví hlavního města Prahy Ano
08/18 27.5.1999 825 k návrhu vyhlášky hlavního města Prahy, kterou se doplňuje vyhláška hlavního města Prahy (F) Ano
08/19 27.5.1999 806 k návrhu na schválení úplatného převodu vlastnictví části pozemku č. parc. 287/1 v kat. území (F) Ano
11 20.6.2019 Z-7491 k návrhu zadání změny ÚP - Z 3110 (fáze „zadání“, vlna 10) Ano
3 18.6.2015 Z-3503 k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č.10/2013 Sb. hl. m. Prahy, kterou se stanoví místa a čas, na kterých lze provozovat loterie a jiné podobné hry, a kterou se stanoví opatření k omezení jejich propagace Ne
18 21.6.2007 056 Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti cen (usnesení k Z-056) Ano
23 23.6.2011 Z-297 k návrhu na bezúplatné nabytí 7 stožárů veřejného osvětlení, vybudovaných v ulicích Cirkusová a Bártlova v Praze 20 - Horních Počernicích z vlastnictví RONEKS s.r.o., se sídlem Dolnočernošická 438, 252 28 Praha 5 - Lipence, IČ: 27132366 do vlastnictví hl.m. Prahy Ano
11 20.6.2019 Z-7491 k návrhu zadání změny ÚP - Z 3110 (fáze „zadání“, vlna 10) Ano
3 18.6.2015 Z-3503 k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č.10/2013 Sb. hl. m. Prahy, kterou se stanoví místa a čas, na kterých lze provozovat loterie a jiné podobné hry, a kterou se stanoví opatření k omezení jejich propagace Ne
19 21.6.2007 184 Návrh na schválení nabytí a vzdání se práva převodu pozemků do vlastnictví hl.m. Prahy dle zákona č. 95/1999 Sb. (usnesení k Z-184) Ano
24 23.6.2011 Z-113 k návrhu na bezúplatné nabytí veřejného osvětlení v počtu 9 ks stožárů a kabelových rozvodů v k.ú. Štěrboholy, vybudovaného v rámci stavby „Obytný soubor Štěrboholy“ - I.etapa-bytový dům D a E včetně vybudování infrastruktury pro celý obytný soubor Praha 10, Štěrboholy, mezi ulicemi Pod Valem a Granátnická, z vlastnictví společnosti BOŽÍ DAR, a.s., se sídlem Gabčíkova 1239/15, 182 00, Praha 8, Libeň, IČ : 61673226, do vlastnictví hl. města Prahy Ano
08/20 27.5.1999 826 k návrhu na schválení bezúplatného převodu věci - HIM - prodloužení vodovodního řadu ve (F) Ano
12 20.6.2019 Z-7209 k návrhu zadání změny/úpravy ÚP - U 1302 (fáze „zadání“, vlna 01) Ano
3 18.6.2015 Z-3503 k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č.10/2013 Sb. hl. m. Prahy, kterou se stanoví místa a čas, na kterých lze provozovat loterie a jiné podobné hry, a kterou se stanoví opatření k omezení jejich propagace Ne
20 21.6.2007 114 Návrh na změnu účelu investiční dotace poskytnuté městské části Praha - Kunratice na základě usnesení ZHMP č. 6/8 ze dne 26. 4. 2007 (usnesení k Z-114) Ano
25 23.6.2011 Z-236 k návrhu na bezúplatné nabytí stoky dešťové kanalizace D4 a D5 DN 300 o celkové délce 201,33 m, vybudované v rámci stavby „Obchodně administrativní centrum OPATOV I“, Praha, Chodov, z vlastnictví společnosti Opatov Park, a.s., se sídlem Ke Štvanici 656/3, 186 00, Praha 8, Karlín, IČ : 289 61 161, do vlastnictví hl. m. Prahy Ano
08/21 27.5.1999 832 k návrhu na zřízení Výboru dopravy ZHMP (F) Ano
13 20.6.2019 Z-7237 k zamítnutí návrhu změny/úpravy ÚP - U 1215 (fáze „návrh“, vlna 01) Ano
3 18.6.2015 Z-3503 k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č.10/2013 Sb. hl. m. Prahy, kterou se stanoví místa a čas, na kterých lze provozovat loterie a jiné podobné hry, a kterou se stanoví opatření k omezení jejich propagace Ne
08/22 27.5.1999 837 k personálním změnám ve složení výborů ZHMP (F) Ano
21 21.6.2007 195 Návrh na bezúplatné nabytí vlastnictví nemovitých a movitých věcí v k.ú. Uhříněves, které tvoří vodohospodářské dílo Čerpací stanice Uhříněves, z vlastnictví města Říčany do vlastnictví hl.m. Prahy a poskytnutí dotací MČ Praha 22, Praha 20, Praha – Dolní Měcholupy a Praha 12 na výkupy pozemků (usnesení k Z-195) Ano
26 23.6.2011 Z-241 k návrhu na bezúplatné nabytí veřejného vodovodního řadu DN 100 TL v délce 105,3 m a splaškové stoky veřejné kanalizace DN 300 KT v délce 97,6 m vybudovaných v rámci stavby „Obytný soubor Štěrboholy“ - I. etapa z vlastnictví společnosti Boží Dar, a.s., se sídlem Gabčíkova 1239/15, 182 00 Praha 8, Libeň, IČ : 616 73 226, do vlastnictví hl. m. Prahy Ano
14 20.6.2019 Z-7235 k návrhům na pořízení změn/úprav ÚP - 4. skupina (fáze „podnět“, vlna 07) Ano
3 18.6.2015 Z-3503 k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č.10/2013 Sb. hl. m. Prahy, kterou se stanoví místa a čas, na kterých lze provozovat loterie a jiné podobné hry, a kterou se stanoví opatření k omezení jejich propagace Ano
22 21.6.2007 185 Návrh na schválení úplatného převodu pozemků parc.č. 184/1 a 793/106 v k.ú. Kyje z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví společnosti PMS, spol. s r.o. (usnesení k Z-185) Ano
27 23.6.2011 Z-225 k návrhu na bezúplatné nabytí veřejného vodovodního řadu DN 150 a veřejné splaškové kanalizace DN 300 z vlastnictví společnosti Viladomy Újezd, s.r.o., Washingtonova 25, 110 00 Praha 1, IČ: 276 34 779, do vlastnictví hl.m. Prahy Ano
15 20.6.2019 Z-7215 k návrhům na pořízení změn ÚP - 4. skupina (fáze "podnět", vlna 18) Ano
3 18.6.2015 Z-3503 k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č.10/2013 Sb. hl. m. Prahy, kterou se stanoví místa a čas, na kterých lze provozovat loterie a jiné podobné hry, a kterou se stanoví opatření k omezení jejich propagace Ne
23 21.6.2007 190 Návrh na úplatný převod pozemků parc. č. 3726/4, parc. č. 3726/5 a parc. č. 3726/7 v kat. území Libeň z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví VOSS 99 s.r.o, se sídlem Praha 8, Krejčího 2261/2a (usnesení k Z-190) Ano
28 23.6.2011 Z-068 k revokaci usnesení Zastupitelstva HMP č.25/45 ze dne 26.3.2009 k návrhu na úplatné nabytí částí pozemků parc. č. 4302/96 a parc. č. 4302/97 včetně trvalých porostů vše k.ú. Strašnice z vlastnictví ZO ČZS “NA SKALCE“ do vlastnictví hl.m.Prahy Ano
16 20.6.2019 Z-7216 k návrhům na pořízení změn ÚP - 5. skupina (fáze "podnět", vlna 18) Ano
24 21.6.2007 199 Návrh na úplatný převod pozemků parc.č. 2447/1,2,3,4,5,6,7,8,9,13 v k.ú. Libeň z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví VLAMICH, s.r.o. (usnesení k Z-199) Ano
3 18.6.2015 Z-3503 k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č.10/2013 Sb. hl. m. Prahy, kterou se stanoví místa a čas, na kterých lze provozovat loterie a jiné podobné hry, a kterou se stanoví opatření k omezení jejich propagace Ano
29 23.6.2011 Z-312 k návrhu na zrušení společnosti PRaK, a.s. a její vstup do likvidace Ano
16 20.6.2019 Z-7216 k návrhům na pořízení změn ÚP - 5. skupina (fáze "podnět", vlna 18) Ano
25 21.6.2007 818 Návrh na úplatný převod pozemků parc. č. 240/2, parc. č. 240/3, parc. č. 244/2 v kat. území Chodov z vlastnictví hlavního města Prahy do vlastnictví EGE, spol. s r.o., se sídlem České Budějovice, Novohradská 397/34 (usnesení k Z-818) Ano
4 18.6.2015 Z-3528 k návrhu úpravy rozpočtu v rámci kapitálových výdajů v kapitole 09 - INF MHMP v roce 2015 Ano
30 23.6.2011 Z-307 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Lesy hl. m. Prahy Ano
16 20.6.2019 Z-7216 k návrhům na pořízení změn ÚP - 5. skupina (fáze "podnět", vlna 18) Ano
26 21.6.2007 999 Návrh na úplatný převod pozemku parc.č. 906/8 v k.ú. Podolí, včetně části pozemku parc.č. 906/10 v k.ú. Podolí z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví p.Františka Dvořana (usnesení k Z-999) Ano
18.6.2015   Ano
31 23.6.2011 Z-299 k návrhu na vydání změn 06 a 07 Územního plánu sídelního útvaru hl.m. Prahy Ano
17 20.6.2019 Z-7217 k návrhům na pořízení změn ÚP - 6. skupina (fáze "podnět", vlna 18) Ano
27 21.6.2007 186 Návrh na schválení úplatného převodu pozemku parc.č. 2342/1 a id. 1/2 pozemku parc.č. 2342/11 v k. ú. Kunratice z vlastnictví hl. m. Prahy do vlastnictví společnosti K-STAVBY, a.s. , se sídlem Nábřežní 87, Praha 5 a k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 (usnesení k Z-186) Ano
5 18.6.2015 Z-3520 k návrhu na schválení uzavření smluv o zřízení věcného břemene se společností Pražská plynárenská Distribuce, a.s. Ano
32 23.6.2011 Z-314 k návrhu zadání celoměstsky významné změny Z2755/00 Územního plánu sídelního útvaru hl.m.Prahy Ano
18 20.6.2019 Z-7226 k návrhu na uvolnění rezervy pro městské části hl. m. Prahy a jednotky Sborů dobrovolných hasičů městským částem hl. m. Prahy v roce 2019 z kap. 07 – BEZPEČNOST Ano
6 18.6.2015 Z-3445 k Inventarizační zprávě o inventarizaci majetku a závazků hl.m. Prahy za rok 2014 Ano
33 23.6.2011 Z-658 k návrhu zadání celoměstsky významné změny Z1733/07 ÚP SÚ hl.m.Prahy Ano
Celkový počet: 465
Na stránce: