Výsledky hlasování Zastupitelstva hl. m. Prahy (Portál hlavního města Prahy)

Výsledky hlasování Zastupitelstva hl. m. Prahy

Celkový počet: 465
Na stránce:
Č. usnesení Datum Č. tisku Název Schváleno
19 18.6.2015 Z-3387 k návrhu na úplatné nabytí pozemků v k. ú. Modřany z vlastnictví České republiky s právem hospodaření s majetkem státu pro Státní statek hl. m. Prahy "v likvidaci" do vlastnictví hlavního města Prahy Ano
51 23.6.2011 Z-265 k návrhu na přijetí Partnerství hlavního města Prahy v oblasti kultury a volného času v roce 2011 Ano
38 21.6.2007 151 Návrh směny pozemku parc.č. 1236/75 a části pozemku parc.č. 1236/102, vše v k.ú. Stodůlky, ve vlastnictví společnosti SAPA, s.r.o. za část pozemku parc.č. 2711/7 v k.ú. Braník, ve vlastnictví hl.m. Prahy (usnesení k Z-151) Ano
32 20.6.2019 Z-7336 k záměru odboru investičního MHMP na realizaci veřejné zakázky "Stavba č. 6963 Celk. přest. a rozšíření ÚČOV na Císař. ostrově, etapa 0005 Nátokový labyrint - pravý břeh"; stavební práce Ano
20 18.6.2015 Z-3388 k návrhu na úplatné nabytí pozemků v k. ú. Radotín z vlastnictví České republiky s právem hospodaření s majetkem státu pro Státní statek hl. m. Prahy "v likvidaci" do vlastnictví hlavního města Prahy Ano
52 23.6.2011 Z-233 k návrhu zakládací listiny obecně prospěšné společnosti Dům národnostních menšin o.p.s., se sídlem Vocelova 602/3, Praha 2, 120 00 Ano
39 21.6.2007 160 Návrh na revokaci usnesení ZHMP č. 40/115 ze dne 14.9.2006 k návrhu na úplatné nabytí vlastnictví staveb technické infrastruktury a pozemků v k.ú. Křeslice, k.ú. Písnice, k.ú. Pitkovice, k.ú. Šeberov, k.ú. Uhříněves, k.ú. Újezd nad Lesy, k.ú. Suchdol, k.ú. Horní Měcholupy, k.ú. Libuš, k.ú. Stodůlky, (usnesení k Z-160) Ano
33 20.6.2019 Z-7268 k záměru odboru investičního MHMP na realizaci veřejné zakázky "Stavba č. 0057 Prodloužení stoky A2, etapa 0004, část 01 - gravitační stoka z Cholupic do A2; stavební práce" Ano
21 18.6.2015 Z-3386 k návrhu na úplatné nabytí pozemků v k. ú. Malá Chuchle z vlastnictví České republiky s právem hospodaření s majetkem státu pro Státní statek hl. m. Prahy "v likvidaci" do vlastnictví hlavního města Prahy Ano
53 23.6.2011 Z-900 k návrhu na revokaci usnesení Zastupitelstva HMP č.30/53 ze dne 1.9.2005 k návrhu na úplatné nabytí pozemků p.č. 2624/2 a p.č. 2625/8 v k.ú. Kobylisy a p.č. 1498/2 a p.č. 1500/2 v k.ú. Dolní Chabry do vlastnictví hl.m. Prahy v souvislosti s realizací stavby č. 0152 "TV Chabry, etapa 0003 - komunikace II" Ano
40 21.6.2007 212 Návrh na revokaci usnesení ZHMP č. 2/35 ze dne 21.12.2006 – k návrhu na určení zástupců a náhradníků za zástupce hl.m.Prahy na valných hromadách akciových společností, ve kterých má hl.m. Praha majetkový podíl (usnesení k Z-212) Ano
34 20.6.2019 Z-7312 k záměru veřejné zakázky „Stavba č. 0113 TV Lipence, etapa 0011 Intenzifikace ČOV; stavební práce“ Ano
22 18.6.2015 Z-2573 k návrhu na úplatné nabytí pozemků v k.ú. Kbely a k.ú. Satalice z vlastnictví pobočného spolku Tělocvičná jednota Sokol Satalice do vlastnictví hlavního města Prahy Ano
54 23.6.2011 Z-036 k návrhu na revokaci usnesení Zastupitelstva HMP č.40/66 ze dne 16.9.2010 k návrhu na úplatné nabytí části pozemku parc. č. 132/10 v k.ú. Sobín o výměře 3 m2 zapsaného na LV č.611 do vlastnictví hl.m. Prahy Ano
41 21.6.2007 175 Návrh obecně závazné vyhlášky hl.m. Prahy, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává Statut hl.m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů, svěření správy věcí z vlastnictví hl.m. Prahy - MČ Praha 10 (pozemky v k.ú. Strašnice a Malešice) - MČ Praha 11 (školní (usnesení k Z-175) Ano
35 20.6.2019 Z-7418 k záměru veřejné zakázky „Stavba č. 44151 TV Rekonstrukce stoky D; stavební práce“ Ano
23 18.6.2015 Z-2429 k návrhu na úplatné nabytí spoluvlastnického podílu id. 1/2 pozemku parc. č. 910/151, v k.ú. Písnice do vlastnictví hl. m. Prahy Ano
55 23.6.2011 Z-722 k návrhu na revokaci usnesení Zastupitelstva HMP č.11/56 ze dne 29.11.2007 k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc.č.204/7 v k.ú. Lipence z podílového spoluvlastnictví Jiřího Rulíka a Hany Schwarzové do vlastnictví hl.m. Prahy pro realizaci stavby č.0113 "TV Lipence", etapa 0006-Komunikace III Ano
42 21.6.2007 176 Návrh obecně závazné vyhlášky hl.m. Prahy, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává Statut hl.m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů, odejmutí správy věcí z vlastnictví hl.m. Prahy - MČ Praha 20 (stavba veřejného osvětlení v k.ú. Horní Počernice) - MČ Prah (usnesení k Z-176) Ano
21.6.2007 Návrh na úpravu rozpočtu běžných a kapitálových výdajů FEU MHMP (usnesení k Z-172) Ano
36 20.6.2019 Z-7500 ke schválení záměru na realizaci veřejné zakázky "Zajištění celoplošného nádobového sběru bioodpadu rostlinného původu na území hl. m. Prahy pro období 1. 1. 2020 - 31. 7. 2026" Ano
24 18.6.2015 Z-2670 k návrhu na úplatné nabytí spoluvlastnického podílu ve výši id. 3/8 k pozemkům parc.č. 2718/4 m2, 2714/2 a 2710/4 vše k.ú. Stodůlky Ano
23.6.2011 k návrhu personálních změn ve výborech ZHMP Ano
20.6.2019   Ano
25 18.6.2015 Z-3381 k návrhu na úplatné nabytí splaškové kanalizace a vodovodu v k.ú. Vinoř z vlastnictví společnosti UNISTAV Vinoř II, s.r.o., se sídlem Brno, Příkop 838/6, IČO: 29287120, do vlastnictví hlavního města Prahy za ujednanou cenu splaškové kanalizace ve výši 500,- Kč a vodovodu za ujednanou cenu 500,- Kč Ano
23.6.2011 k návrhu personálních změn ve výborech ZHMP Ano
44 21.6.2007 161 Návrh na schválení akcí (projektů) doporučených k uzavření smlouvy o financování akce ze 4. kola Výzvy k předkládání akcí (projektů) v Grantovém schématu a z 2. kola Výzvy k předkládání akcí (projektů) v Grantovém schématu II na podporu rozvoje malého a středního podnikání v rámci opatření 2.2.1 JPD (usnesení k Z-161) Ano
45 21.6.2007 128 Návrh na udělení grantů hl.m. Prahy v oblasti sociálních služeb pro rok 2007 – II. kolo (usnesení k Z-128) Ano
37 20.6.2019 Z-7311 k revokaci usnesení Zastupitelstva HMP č. 28/93 ze dne 15. 6. 2017 k revokaci usnesení Zastupitelstva HMP č. 16/98 ze dne 28. 4. 2016 k odůvodnění veřejné zakázky stavba č. 0138 „TV Kunratice, etapa 0009 K Zeleným domkům“ Ano
26 18.6.2015 Z-3374 k návrhu na úplatné nabytí světelného signalizačního zařízení „SSZ 8.244 Voctářova - Koželužská“ a stavebních úprav křižovatky Voctářova x Koželužská z vlastnictví DOCK V1, s.r.o. a.s. se sídlem Voctářova 2449/5, Praha 8, IČO 28467108 do vlastnictví hlavního města Prahy za ujednanou kupní cenu ve výši 1.000,- Kč,- Kč Ano
23.6.2011 k návrhu personálních změn ve výborech ZHMP Ano
38 20.6.2019 Z-7472 k petici proti nadměrné zástavbě na Praze 15 na ploše mezi ulicemi Ovesná a Hornoměcholupská Ano
27 18.6.2015 Z-2017 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemku parc.č.1310/6 o výměře 557 m2 v k.ú. Troja z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových,IČO. 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 do vlastnictví hl.m. Prahy Ano
57 23.6.2011 Z-321 k Plánu práce Kontrolního výboru Zastupitelstva hlavního města Prahy pro období IX.-XII. 2011 Ano
46 21.6.2007 858 Návrh úplatného převodu částí pozemku parc.č. 4261/177 v k.ú. Smíchov vlastníkům rodinných domů jako pozemky související se zastavěnými pozemky ve vlastnictví majitelů domů (usnesení k Z-858) Ano
39 20.6.2019 Z-7473 k petici proti výstavbě bytových objektů a zachování stávající zeleně v lokalitě Třebešín Ano
28 18.6.2015 Z-3370 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Dolní Měcholupy, Hloubětín, Hrdlořezy, Královice a Radlice z vlastnictví České republiky příslušnost hospodařit s majetkem státu pro Státní pozemkový úřad do vlastnictví hlavního města Prahy dle §7 zákona č. 503/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů Ano
47 21.6.2007 106 Návrh úplatného převodu pozemků z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví majitelů staveb postavených v rámci legislativy družstevní bytové výstavby platné do roku 1991 (usnesení k Z-106) Ano
20.6.2019   Ano
29 18.6.2015 Z-3098 k revokaci usnesení Zastupitelstva HMP č.26/11 ze dne 25.4.2013 k návrhu na úplatný převod části pozemku parc. č. 2551/29 k.ú. Strašnice Ano
48 21.6.2007 177 Návrh na úplatné nabytí vlastnictví pozemku parc.č. 873/88 v k.ú. Libuš ze spoluvlastnictví ČR – Střediska společných činností AV ČR Praha, ČSOB a.s. Praha, Izolace a.s. v likvidaci Ústí n.L., pův. Jirčany a.s. Dolní Jirčany (nyní Tondach ČR s.r.o.), Komerční banka a.s. Praha, Pragobanka a.s. v konk (usnesení k Z-177) Ano
40 20.6.2019 Z-7503 k Petici za dokončení celé III. etapy privatizace bytů ve vlastnictví hlavního města Prahy Ne
30 18.6.2015 Z-2785 k návrhu na úplatný převod pozemku parc.č. 2773/1 v k.ú. Stodůlky Ano
49 21.6.2007 192 Návrh úplatného nabytí vlastnictví pozemku parc.č. 32/11 v k.ú. Zadní Kopanina ze spoluvlastnictví Miloslavy Ungrové (podíl 1/2) a Jiřiny Vodrážkové (podíl 1/2) do vlastnictví hl.m. Prahy (usnesení k Z-192) Ano
50 21.6.2007 197 Návrh změny zřizovací listiny příspěvkové organizace hlavního města Prahy v působnosti odboru SOC MHMP (usnesení k Z-197) Ano
40 20.6.2019 Z-7503 k Petici za dokončení celé III. etapy privatizace bytů ve vlastnictví hlavního města Prahy Ano
31 18.6.2015 Z-2993 k návrhu na úplatný převod pozemku parc.č. 3341/218 v kat. území Chodov, z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví společnosti 1. Regionální uzavřený investiční fond, a.s. Ano
51 21.6.2007 170 Návrh na udělení grantů hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění na rok 2007 - 2. uzávěrka (usnesení k Z-170) Ano
40 20.6.2019 Z-7503 k Petici za dokončení celé III. etapy privatizace bytů ve vlastnictví hlavního města Prahy Ano
32 18.6.2015 Z-3089 k návrhu na úplatný převod části pozemku parc.č. 3386/7 o výměře 306 m2 v k.ú. Michle z vlastnictví hl. m. Prahy do vlastnictví Společenství pro dům Na Křivce 1532/41, IČ 243 18 639 Ano
Celkový počet: 465
Na stránce: