Výsledky hlasování Zastupitelstva hl. m. Prahy (Portál hlavního města Prahy)

Výsledky hlasování Zastupitelstva hl. m. Prahy

Celkový počet: 465
Na stránce:
Č. usnesení Datum Č. tisku Název Schváleno
20.6.2019   Ano
18.6.2015   Ano
52 21.6.2007 208 Návrh na úplatné nabytí pozemků parc. č. 547/13, parc. č. 547/14, parc. č. 547/15 v k.ú. Letňany, z vlastnictví Václava Zurynka, pozemků parc. č. 547/16, parc. č. 547/18 v k.ú. Letňany z vlastnictví Výzkumného a zkušebního leteckého ústavu Praha, pozemků parc. č. 1936/5, parc. č. 1936/6, parc. č. 19 (usnesení k Z-208) Ano
21.6.2007 Návrh na bezúplatné nabytí vlastnictví pozemku parc.č. 1303/3 v k.ú. Nebušice z vlastnictví Jiřího Kocourka do vlastnictví hl.m. Prahy (usnesení k Z-191) Ne
41 20.6.2019 Z-7450 k návrhu na revokaci usnesení Zastupitelstva HMP č.17/4 ze dne 24.5.2012 ve znění pozdějších usnesení, k návrhu transformace majetku hl. m. Prahy tvořeného bytovým fondem nesvěřeným Statutem hl. m. Prahy městským částem formou prodeje Ne
33 18.6.2015 Z-3468 ke schválení projektů v rámci 11. kontinuální výzvy OPPK, oblast podpory 1.1 Podpora ekologicky příznivé povrchové veřejné dopravy a 15. kontinuální výzvy Operačního programu Praha - Konkurenceschopnost, oblast podpory 2.1 Revitalizace a ochrana území a oblast podpory 3.3 Rozvoj malých a středních podniků Ano
41 20.6.2019 Z-7450 k návrhu na revokaci usnesení Zastupitelstva HMP č.17/4 ze dne 24.5.2012 ve znění pozdějších usnesení, k návrhu transformace majetku hl. m. Prahy tvořeného bytovým fondem nesvěřeným Statutem hl. m. Prahy městským částem formou prodeje Ano
33 18.6.2015 Z-3468 ke schválení projektů v rámci 11. kontinuální výzvy OPPK, oblast podpory 1.1 Podpora ekologicky příznivé povrchové veřejné dopravy a 15. kontinuální výzvy Operačního programu Praha - Konkurenceschopnost, oblast podpory 2.1 Revitalizace a ochrana území a oblast podpory 3.3 Rozvoj malých a středních podniků Ano
53 21.6.2007 193 Návrh na bezúplatné nabytí vlastnictví pozemku parc.č. 3343/8 v k.ú. Libeň z vlastnictví společnosti SAZKA, a.s. do vlastnictví hl.m.Prahy za účelem majetkoprávního vypořádání stavby č.901888 – Rekonstrukce ul. Českomoravská (usnesení k Z-193) Ano
20.6.2019 k návrhu na vykonání usnesení ZHMP - privatizace bytového fondu Ne
34 18.6.2015 Z-3497 k Účetní závěrce hl.m. Prahy za rok 2014 Ano
54 21.6.2007 155 Návrh na zvýšení rozpočtu hl.m.Prahy v roce 2007 o účelový investiční transfer ze SFDI na financování výstavby a modernizace průjezdních úseků silnic a dálnic pro OMI MHMP (usnesení k Z-155) Ano
55 21.6.2007 209 Návrh na přijetí účelového investičního transferu ze SFDI na financování oprav a modernizace průjezdních úseků silnic a dálnic pro Technickou správu komunikací hl.m. Prahy a k návrhu na zvýšení rozpočtu vlastního hl.m. Prahy v roce 2007 o tento transfer (usnesení k Z-209) Ano
20.6.2019 k návrhu na vykonání usnesení ZHMP - privatizace bytového fondu Ne
35 18.6.2015 Z-3332 ke Zprávě o plnění rozpočtu hlavního města Prahy a vyúčtování výsledků hospodaření hlavního města Prahy za rok 2014 - závěrečný účet Ano
20.6.2019 k návrhu opatření proti nečinnosti - nerespektování pravidel pro privatizaci bytových domů Ne
36 18.6.2015 Z-3494 k návrhu na rozpočtová opatření související s daní z příjmů právnických osob za zdaňovací období roku 2014 a k vratkám podílů na daňové povinnosti hl. m. Prahy městským částem hl. m. Prahy formou neinvestičních dotací Ano
56 21.6.2007 201 Návrh na úpravu rozpočtu v kapitole 03 Doprava v roce 2007 (usnesení k Z-201) Ano
42 20.6.2019 Z-7482 k vyhlášení klimatického závazku Hl. m. Prahy Ne
18.6.2015   Ano
57 21.6.2007 169 Návrh na změnu zřizovací listiny Technické správy komunikací hl.m. Prahy (usnesení k Z-169) Ano
42 20.6.2019 Z-7482 k vyhlášení klimatického závazku Hl. m. Prahy Ano
37 18.6.2015 Z-3516 k návrhu na poskytnutí účelové investiční dotace městské části Praha - Suchdol na vrub kapitoly 1016 - rezerva na spolufinancování projektů EU/EHP z rozpočtu hlavního města Prahy Ano
21.6.2007 Návrh personálních změn ve výborech ZHMP (usnesení) Ano
43 20.6.2019 Z-7414 k žádosti Pardubického kraje o udělení souhlasu s vedením vlaků v závazku veřejné služby na území hlavního města Prahy Ano
38 18.6.2015 Z-3499 k návrhu na poskytnutí účelové investiční dotace městské části Praha - Suchdol na vrub kapitoly 1016 - rezerva na spolufinancování projektů EU/EHP z rozpočtu hlavního města Prahy Ano
44 20.6.2019 Z-7238 k návrhu na poskytnutí účelové investiční dotace na výstavbu 4. nástupiště v železniční stanici Praha-Vršovice Ano
39 18.6.2015 Z-3531 k návrhu na poskytnutí účelové investiční dotace městské části Praha - Dolní Počernice na vrub kapitoly 1016 - rezerva na spolufinancování projektů EU/EHP z rozpočtu hlavního města Prahy Ano
45 20.6.2019 Z-7419 k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou účelové dotace MČ Praha 14 a k úpravě vlastního rozpočtu hl.m. Prahy Ano
40 18.6.2015 Z-3402 k návrhu na poskytnutí návratné finanční výpomoci MČ Praha 19 z rozpočtu hlavního města Prahy Ano
46 20.6.2019 Z-7478 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových a běžných výdajů MHMP ODO- sk v kapitole 03 Doprava Ano
41 18.6.2015 Z-3525 k návrhu na změnu charakteru části investiční účelové dotace poskytnuté MČ Praha - Ďáblice rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2014 a ponechané v k využití v roce 2015 na neinvestiční Ano
47 20.6.2019 Z-7386 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových výdajů INV MHMP na rok 2019 v kap. 03 Ne
42 18.6.2015 Z-3502 k návrhu na poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu hl.m. Prahy na rok 2015 z kapitoly 05 - Zdravotnictví a sociální oblast MČ Praha 1 Ano
47 20.6.2019 Z-7386 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových výdajů INV MHMP na rok 2019 v kap. 03 Ano
43 18.6.2015 Z-3225 k úplatnému převodu pozemků z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví majitelů staveb postavených v rámci legislativy družstevní bytové výstavby platné do roku 1991 Ano
48 20.6.2019 Z-7486 k návrhu na uzavření smlouvy č. 110/2019 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2019 Ano
44 18.6.2015 Z-3428 k návrhu prodeje bytových domů, zastavěných a funkčně příslušných pozemků dle Pravidel postupu při prodeji bytových jednotek, bytových domů, zastavěných a funkčně souvisejících pozemků ve vlastnictví hlavního města Prahy Ano
49 20.6.2019 Z-7448 k záměru odboru investičního MHMP na realizaci veřejné zakázky "Stavba č. 44544 Terminál Smíchovské nádraží, projektová a inženýrská činnost" Ano
45 18.6.2015 Z-3350 k návrhu na poskytnutí účelové neinvestiční dotace městským částem na činnost jednotek sborů dobrovolných hasičů Ano
50 20.6.2019 Z-7255 k návrhu na uzavření smlouvy o spolupráci se společností Hornbach Baumarkt CS spol. s r.o. při přípravě a realizaci stavby č. 42932 P+R Černý Most III. Ano
46 18.6.2015 Z-3439 k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů, odejmutí správy svěřených věcí z vlastnictví hlavního města Prahy městské části Praha 17 (kamerová stanoviště) Ano
51 20.6.2019 Z-7261 k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc. č. 1538/211 v k.ú. Řeporyje do vlastnictví hl. m. Prahy Ano
47 18.6.2015 Z-3473 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových výdajů na rok 2015 v kapitole 0220 – OTV MHMP a poskytnutí účelových investičních dotací MČ Praha – Přední Kopanina Ano
52 20.6.2019 Z-7199 ke Zprávě o plnění rozpočtu hlavního města Prahy a vyúčtování výsledků hospodaření hlavního města Prahy za rok 2018 - závěrečný účet Ano
48 18.6.2015 Z-3389 k návrhu na navýšení neinvestiční dotace z poplatku za uložení odpadu na skládku Ďáblice městským částem Praha - Ďáblice a Praha - Březiněves Ano
53 20.6.2019 Z-7376 k Účetní závěrce hl. m. Prahy za rok 2018 Ano
18.6.2015   Ano
54 20.6.2019 Z-7374 k návrhu rozpočtu hlavního města Prahy na rok 2019 a střednědobého výhledu rozpočtu hlavního města Prahy do roku 2024 Ano
49 18.6.2015 Z-3266 k návrhu na schválení originárního nabytí vlastnického práva k nemovitosti do majetku hl. m. Prahy na základě realizace stavby č. 0106 „TV Šeberov, etapa 0022 K Hrnčířům“ Ano
Celkový počet: 465
Na stránce: