Výsledky hlasování Zastupitelstva hl. m. Prahy (Portál hlavního města Prahy)

Výsledky hlasování Zastupitelstva hl. m. Prahy

Celkový počet: 465
Na stránce:
Č. usnesení Datum Č. tisku Název Schváleno
08/05 27.5.1999 756 k návrhu na schválení úplatného převodu pozemků č. parc. 1019/2 a 1662/4 o celkové výměře (F) Ano
18.6.2015   Ne
21.6.2007 8. zasedání (schválení programu) Ano
7 23.6.2011 Z-178 k návrhu obecně závazné vyhlášky o místním poplatku ze vstupného Ano
08/07 29.5.2003 312 k souboru rozpočtů vlastního hl.m.Prahy a městských částí hl.m.Prahy na rok 2003 (F) Ano
20.6.2019 přeřadit tisk Z – 7485 „O významných dopravních omezeních na hlavních komunikacích v Praze" z bloku informací do projednání jako bod poř. č. 21 (Nepil) Ne
08/06 27.5.1999 822 k návrhu vyhlášky hlavního města Prahy, kterou se doplňuje vyhláška hl.m. Prahy č. 76/1996 Sb. (F) Ano
18.6.2015   Ne
1 21.6.2007 948 Návrh změny zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola speciální a Základní škola praktická, Praha 10, Starostrašnická 45 (usnesení k Z-948) Ano
8 23.6.2011 Z-221 k volbě přísedících Městského soudu v Praze Ano
08/08 29.5.2003 347 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2003 o účelovou neinvestiční (F) Ano
08/07 27.5.1999 805 k majetkoprávnímu vypořádání pozemků v k.ú. Hostivař, Dejvice, ve vlastnictví fyzických osob, (F) Ano
20.6.2019 zařadit tisk Z – 7523„Demokracie – Letná, je to na nás" jako poslední bod tohoto jednání (Horáková) Ano
08/08 27.5.1999 811 k návrhu na převod pozemků parc. č. 2585/1 a 2584/273 kat. území Břevnov formou vzájemného (F) Ano
18.6.2015   Ne
8 23.6.2011 Z-221 k volbě přísedících Městského soudu v Praze Ne
08/09 29.5.2003 327 k návrhu na změnu charakteru účelové dotace poskytnuté MČ Praha - Zbraslav v souvislosti s likvidací (F) Ano
2 21.6.2007 010 Návrh změny zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola praktická a Praktická škola, Praha 4, Kupeckého 576 (usnesení k Z-010) Ano
20.6.2019 zařadit tisk R – 33334 „Ke zrušení zadávacích řízení veřejných zakázek a odstoupení od dotačních projektů OP Doprava 2014 – 2020" jako bod poř. č. 18 (Martan) Ne
08/09 27.5.1999 817 k návrhu na úplatný převod vlastnictví pozemků parc.č. 931, 930/4 a 930/9 v kat. území Malešice (F) Ano
18.6.2015   Ne
8 23.6.2011 Z-221 k volbě přísedících Městského soudu v Praze Ano
08/10 29.5.2003 343 k návrhu na revokaci usnesení ZHMP č. 06/04 - k návrhu přijetí úvěru od Státního fondu rozvoje bydle (F) Ano
3 21.6.2007 049 Návrh změny zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola pro žáky se specifickými poruchami chování, Praha 5, Na Zlíchově 19 (usnesení k Z-049) Ano
20.6.2019 zařadit tisk Z – 7514 „K návrhu na poskytnutí dotace z rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2019 z kapitoly 04 – Školství, mládež a sport pro MČ Praha - Šeberov" jako bod poř. č. 56 (Šimral)  Ano
18.6.2015   Ne
9 23.6.2011 Z-824 k návrhu na poskytnutí dotace z Programu Čistá energie Praha Městské části Praha 20 Ano
08/11 29.5.2003 344 k návrhu na úpravu rozpočtu hl.m.Prahy na rok 2003 - navýšení o 1 251 480 tis.CZK určených na proved (F) Ano
4 21.6.2007 992 Návrh změn zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní umělecká škola, Praha 10, Bajkalská 11 (usnesení k Z-992) Ano
20.6.2019 zařadit bod „Omluva producentovi Ricku McCallumovi" jako první bod radní Třeštíkové (Brož)  Ne
5 21.6.2007 005 Návrh na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola potravinářských technologií, Praha 2, Podskalská 10 (usnesení k Z-005) Ano
18.6.2015   Ano
10 23.6.2011 Z-208 k návrhu na navýšení neinvestiční dotace z poplatku za uložení odpadu na skládku Ďáblice městským částem Praha - Ďáblice a Praha - Březiněves o inflaci roku 2010 Ano
08/12 29.5.2003 333 k návratné finanční výpomoci od MF ČR ve výši 780 mil. Kč účelově určené na realizaci dopravních st (F) Ano
20.6.2019 zařadit tisk Z – 7508 „Informace o změně obecně závazné vyhlášky č. 2/2005 Sb. hl. m. Prahy, kterou se stanoví poplatek za komunální odpad" jako poslední bod do bloku informací (náměstek Hlubuček)  Ano
6 21.6.2007 178 Návrh změny zřizovací listiny příspěvkové organizace Gymnázium, Praha 10, Přípotoční 1337 a návrh obecně závazné vyhlášky hl.m. Prahy, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává Statut hl.m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů, svěření správy věcí z vlastnic (protinávrh k Z-178) Ne
18.6.2015   Ne
08/10 27.5.1999 818 k návrhu na revokaci usnesení ZHMP č. 05/03 ze dne 11. 3. 1999 (F) Ano
11 23.6.2011 Z-166 k návrhu na úplatné nabytí „světelného signalizačního zařízení „5.976 Strakonická - přístav Smíchov“ a části pozemku parc. č. 5042/2 o výměře 3 m2 k.ú. Smíchov z vlastnictví společnosti České přístavy a.s. se sídlem Praha 7, Jankovcova IČ: 45274592 do vlastnictví hlavního města Prahy Ano
08/13 29.5.2003 301 k návrhu zadání změn 04 Územního plánu sídelního útvaru hl.m. Prahy (F) Ano
20.6.2019 vyřadit z programu tohoto jednání tisk Z – 7482 „K vyhlášení klimatického závazku hl. m. Prahy" (Pilný) Ne
20.6.2019 zařadit tisk Z - 7520 „K Mariánskému sloupu" jako poslední bod tohoto jednání (Wolf) Ano
6 21.6.2007 178 Návrh změny zřizovací listiny příspěvkové organizace Gymnázium, Praha 10, Přípotoční 1337 a návrh obecně závazné vyhlášky hl.m. Prahy, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává Statut hl.m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů, svěření správy věcí z vlastnic (usnesení k Z-178) Ano
18.6.2015   Ne
12 23.6.2011 Z-291 k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc.č. 2512/2 o výměře 14 m2 v k.ú. Hloubětín z vlastnictví Lucie Šustrové do vlastnictví hl.m. Prahy Ano
08/13 29.5.2003 301 k návrhu zadání změn 04 Územního plánu sídelního útvaru hl.m. Prahy (F) Ano
20.6.2019 o celém upraveném návrhu programu jednání  Ano
7 21.6.2007 183 Návrh obecně závazné vyhlášky hl.m. Prahy, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává Statut hl.m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů, odejmutí správy svěřené věci z vlastnictví hl.m. Prahy MČ Praha 5 (pozemek parc.č. 2364/2 v k.ú. Smíchov) a k návrhu změny (usnesení k Z-183) Ano
18.6.2015   Ano
08/11 27.5.1999 809 k návrhu na schválení úplatného převodu vlastnictví pozemku č. parc. 1727/6 kat. území Nusle (F) Ano
Celkový počet: 465
Na stránce: