Výsledky hlasování Zastupitelstva hl. m. Prahy

Celkový počet: 165
Na stránce:
Č. usnesení Datum Č. tisku Název Schváleno
24.11.2016  složení návrhového výboru Ano
24.11.2016  procedurální návrh na 1 minutu navíc pro vystoupení náměstkyně primátorky Kolínské (Jílek) Ano
24.11.2016 zařadit bod „Vystoupení pověřeného ředitele Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy Mgr. Ondřeje Boháče s informací o situaci v jím řízené instituci a probíhajícím výběrovém řízení na vedoucího útvaru územního plánu“ jako bod poř. č. 3 (Jílek)  Ne
24.11.2016  zařadit bod „Představení strategických bodů činnosti náměstkyně primátorky pro územní rozvoj a ukládá ZHMP 1) program dokončení Metropolitního plánu, 2) představení personálního obsazení kanceláře Metropolitního plánu, 3) představení personálního obsazení ředitele IPR a 4) představení dlouhodobéh Ne
24.11.2016  zařadit bod „Odvolání z funkce určeného zastupitele pro přípravu územního plánu a odvolání pověření pro oblast územního rozvoje a územního plánu náměstkyně primátorky Kolínské“ jako bod poř. č. 3 (Nouza) Ne
24.11.2016  zařadit bod „Jmenování ředitele IPR a s usnesením: ZHMP vyzývá Radu hl. m. Prahy jmenovat ředitelem Institutu plánování a rozvoje architekta Petra Hlaváčka a zajistit neprodlené pokračování práce na přípravě a pořizování Metropolitního plánu hl. m. Prahy“ jako bod poř. č. 2 (Jílek) Ne
24.11.2016  zařadit bod „Politický koncensus pro rozvoj Prahy“ jako bod poř. č. 6 (Ferjenčík, osvojil si návrh občana Smutného) Ne
24.11.2016  přeřadit z bloku informací bod s poř. č. 5, tisk Z – 4900 „K problematice nominací osob do orgánů společností s majetkovým podílem Hl. m. Prahy“ a tento tisk projednat jako řádný bod pod poř. č. 49 (Zábranský) Ne
24.11.2016  procedurální návrh na tajné hlasování o návrhu člena ZHMP Novotného na zařazení bodu „Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy – Metropolitní plán“ (Jílek) Ne
24.11.2016  zařadit bod „Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy – Metropolitní plán“ jako bod poř. č. 2 (Novotný) Ne
24.11.2016  stáhnout bod poř. č. 17/2, tisk Z – 4841 „K návrhu na pořízení změny vlny 10 ÚP SÚ hl. m. Prahy na území správního obvodu Prahy 19“ a bod poř. č. 17/7, tisk Z – 4721 „K návrhu na pořízení změn vlny 10 ÚP SÚ hl.m. Prahy na území správního obvodu Prahy 8“ (Kolínská) Ano
24.11.2016  stáhnout bod poř. č. 28/1, tisk Z – 3581 „K návrhu na úplatný převod pozemku parc. č. 1848/11 v k. ú. Michle, obec Praha o výměře 1426 m2“, bod poř. č. 28/8, tisk Z – 4558 „K návrhu na úplatný převod pozemku parc. č. 3787 /2 o výměře 12 m2 v k.ú. Libeň“ a bod poř. č. 28/9, tisk Z – 4632 „K návrhu n Ano
24.11.2016 o celém upraveném návrhu programu jednání  Ano
24.11.2016  procedurální návrh ke sloučení diskuse k bodům pod poř. č. 1/1 a 1/2 (Kislingerová) Ano
1 24.11.2016 Z-4861 k návrhu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2017, finančních vztahů hl. m. Prahy k městským částem hl. m. Prahy na rok 2017, rozdělení příspěvku na výkon státní správy ze státního rozpočtu na rok 2017 městským částem hl. m. Prahy a rozpočtového výhledu vlastního hl. m. Prahy do roku 2022 Ne
1 24.11.2016 Z-4861 k návrhu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2017, finančních vztahů hl. m. Prahy k městským částem hl. m. Prahy na rok 2017, rozdělení příspěvku na výkon státní správy ze státního rozpočtu na rok 2017 městským částem hl. m. Prahy a rozpočtového výhledu vlastního hl. m. Prahy do roku 2022 Ne
1 24.11.2016 Z-4861 k návrhu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2017, finančních vztahů hl. m. Prahy k městským částem hl. m. Prahy na rok 2017, rozdělení příspěvku na výkon státní správy ze státního rozpočtu na rok 2017 městským částem hl. m. Prahy a rozpočtového výhledu vlastního hl. m. Prahy do roku 2022 Ne
1 24.11.2016 Z-4861 k návrhu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2017, finančních vztahů hl. m. Prahy k městským částem hl. m. Prahy na rok 2017, rozdělení příspěvku na výkon státní správy ze státního rozpočtu na rok 2017 městským částem hl. m. Prahy a rozpočtového výhledu vlastního hl. m. Prahy do roku 2022 Ano
1 24.11.2016 Z-4861 k návrhu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2017, finančních vztahů hl. m. Prahy k městským částem hl. m. Prahy na rok 2017, rozdělení příspěvku na výkon státní správy ze státního rozpočtu na rok 2017 městským částem hl. m. Prahy a rozpočtového výhledu vlastního hl. m. Prahy do roku 2022 Ne
1 24.11.2016 Z-4861 k návrhu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2017, finančních vztahů hl. m. Prahy k městským částem hl. m. Prahy na rok 2017, rozdělení příspěvku na výkon státní správy ze státního rozpočtu na rok 2017 městským částem hl. m. Prahy a rozpočtového výhledu vlastního hl. m. Prahy do roku 2022 Ne
1 24.11.2016 Z-4861 k návrhu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2017, finančních vztahů hl. m. Prahy k městským částem hl. m. Prahy na rok 2017, rozdělení příspěvku na výkon státní správy ze státního rozpočtu na rok 2017 městským částem hl. m. Prahy a rozpočtového výhledu vlastního hl. m. Prahy do roku 2022 Ne
1 24.11.2016 Z-4861 k návrhu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2017, finančních vztahů hl. m. Prahy k městským částem hl. m. Prahy na rok 2017, rozdělení příspěvku na výkon státní správy ze státního rozpočtu na rok 2017 městským částem hl. m. Prahy a rozpočtového výhledu vlastního hl. m. Prahy do roku 2022 Ne
1 24.11.2016 Z-4861 k návrhu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2017, finančních vztahů hl. m. Prahy k městským částem hl. m. Prahy na rok 2017, rozdělení příspěvku na výkon státní správy ze státního rozpočtu na rok 2017 městským částem hl. m. Prahy a rozpočtového výhledu vlastního hl. m. Prahy do roku 2022 Ne
1 24.11.2016 Z-4861 k návrhu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2017, finančních vztahů hl. m. Prahy k městským částem hl. m. Prahy na rok 2017, rozdělení příspěvku na výkon státní správy ze státního rozpočtu na rok 2017 městským částem hl. m. Prahy a rozpočtového výhledu vlastního hl. m. Prahy do roku 2022 Ano
1 24.11.2016 Z-4861 k návrhu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2017, finančních vztahů hl. m. Prahy k městským částem hl. m. Prahy na rok 2017, rozdělení příspěvku na výkon státní správy ze státního rozpočtu na rok 2017 městským částem hl. m. Prahy a rozpočtového výhledu vlastního hl. m. Prahy do roku 2022 Ano
2 24.11.2016 Z-4453 k návrhu dílčí redukce závazkového portfolia vlastního HMP - snížení celkové výše zadlužení Ano
3 24.11.2016 Z-4808 k volbě přísedících Městského soudu v Praze Ano
4 24.11.2016 Z-4801 k návrhu na stanovení paušální hodinové částky pro poskytování náhrady výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného člena Zastupitelstva hl. m. Prahy Ne
4 24.11.2016 Z-4801 k návrhu na stanovení paušální hodinové částky pro poskytování náhrady výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného člena Zastupitelstva hl. m. Prahy Ano
5 24.11.2016 Z-4779 k návrhu obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy o školských obvodech základních škol Ano
6 24.11.2016 Z-4797 k úpravě Integrované strategie pro integrované teritoriální investice Pražské metropolitní oblasti na programové období 2014-2020 Ano
7 24.11.2016 Z-4857 k návrhu Strategického plánu hl. m. Prahy, aktualizace 2016 Ano
24.11.2016 k usnesení Rady HMP č. 2921 ze dne 22. 11. 2016 k návrhu na vyřízení podání č.j. MHMP - 1813224/2016 - OVO - P. Kuriščák, podnět k projednání v Zastupitelstvu hl. m. Prahy - ohrožení sídliště Písnice v Praze Ne
24.11.2016 Ne
25.11.2016  změna ve složení návrhového výboru Ano
27 25.11.2016 Z-4898 k usnesení Rady HMP č. 2921 ze dne 22. 11. 2016 k návrhu na vyřízení podání č.j. MHMP - 1813224/2016 - OVO - P. Kuriščák, podnět k projednání v Zastupitelstvu hl. m. Prahy - ohrožení sídliště Písnice v Praze Ne
27 25.11.2016 Z-4898 k usnesení Rady HMP č. 2921 ze dne 22. 11. 2016 k návrhu na vyřízení podání č.j. MHMP - 1813224/2016 - OVO - P. Kuriščák, podnět k projednání v Zastupitelstvu hl. m. Prahy - ohrožení sídliště Písnice v Praze Ano
8 25.11.2016 Z-4862 k návrhu na předběžné vyúčtování investiční dotace poskytnuté Dopravnímu podniku hl. m. Prahy, a. s. z rozpočtu hlavního města Prahy v minulých letech na akci 4534 - Trasa metra A (Dejvická - Motol) - záloha na finanční vypořádání Ano
9 25.11.2016 Z-4847 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových a běžných výdajů v kapitole 03 Doprava Ano
10 25.11.2016 Z-4893 k návrhu na přidělení mimořádné finanční podpory v oblasti sportu Ano
11 25.11.2016 Z-4850 k návrhu na přidělení finančních prostředků na odstranění havarijních stavů na pražských sportovištích a mimořádných finančních prostředků hl. m. Prahy v oblasti sportu a tělovýchovy pro rok 2016 Ano
12 25.11.2016 Z-4837 k návrhu na změnu účelu čerpání grantů v oblasti volného času dětí a mládeže na rok 2016 Ano
13 25.11.2016 Z-4860 k záměru rozvoje příspěvkových organizací hl. m. Prahy Domů dětí a mládeže v letech 2018 až 2021 Ano
14 25.11.2016 Z-4419 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace hl. m. Prahy Dům dětí a mládeže hlavního města Prahy v působnosti odboru SVC MHMP Ano
15 25.11.2016 Z-4704 k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc. č. 644/96 v kat. území Prosek za účelem majetkoprávního vypořádání stavby „Okružní křižovatka Klíčov I., ulice Letňanská, Čakovická, Ke Klíčovu“ Ano
16 25.11.2016 Z-4866 k návrhu na úpravu rozpočtu hl. m. Prahy v souvislosti s dodatečnými přiznáními k dani z příjmů právnických osob hl. m. Prahy a k vratkám podílů na dodatečné daňové povinnosti hl. m. Prahy městským částem hl. m. Prahy Ano
25.11.2016 Ano
17 25.11.2016 Z-4816 k návrhu na poskytnutí účelové investiční dotace městské části Praha - Nebušice na vrub kapitoly 1016 - rezerva na spolufinancování projektů EU/EHP z rozpočtu hlavního města Prahy Ano
18 25.11.2016 Z-4789 k návrhu na poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na rok 2016 MČ Praha 22 na nákup pozemků pro park Pitkovické rybníky Ano
19 25.11.2016 Z-4806 k návrhu na poskytnutí návratné finanční výpomoci MČ Praha - Dolní Počernice z rozpočtu hlavního města Prahy Ano
Celkový počet: 165
Na stránce: