Výsledky hlasování Zastupitelstva hl. m. Prahy

Celkový počet: 31
Na stránce:
Č. usnesení Datum Č. tisku Název Schváleno
15.12.2016  složení návrhového výboru Ano
15.12.2016   zařadit bod „Stav přípravy výstavby silničního okruhu Praha, zejména stavby 511 a návrh dalšího postupu“ jako bod číslo 2 (Nouza) Ne
15.12.2016  zařadit bod „Informace o aktuálním stavu a budoucím stavu IPR, Metropolitního plánu a územního plánu“ (Bellu) Ne
15.12.2016  zařadit bod „Návrh na odvolání náměstkyně primátorky Petry Kolínské“ (Bellu) Ne
15.12.2016  zařadit bod „Botanická zahrada hl. m. Prahy“ jako bod č. 1/1/2 (Novotný V.) Ne
15.12.2016 zařadit bod „Vlastnická práva“ hned za bod interpelací (Michálek)  Ne
15.12.2016  zařadit bod „K návrhu změny zákona o směnárnách“ opět po interpelacích (Michálek) Ne
15.12.2016  zařadit bod „Projednání situace v územním plánování, pořizování regulačních plánů a územních studií na území hl. m. Prahy“ hned po interpelacích (Ferjenčík + Michálek) Ne
15.12.2016  zařadit bod „Uložení úkolu Radě ve věci Veolia“ hned po interpelacích (Ferjenčík) Ne
15.12.2016  o celém upraveném návrhu programu jednání Ano
15.12.2016 k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou účelové dotace MČ Praha - Koloděje, MČ Praha - Slivenec, MČ Praha - Zbraslav a MČ Praha 14 k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy Ano
15.12.2016   Ano
15.12.2016 k návrhu na poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na rok 2016 MČ Praha - Lysolaje na výkup pozemků pro vybudování sportovního zázemí Ano
15.12.2016 k návrhu na poskytnutí účelových investičních dotací městským částem hl. m. Prahy z rozpočtu vl. hl. m. Prahy Ano
15.12.2016 k návrhu na změnu účelu nevyčerpaných finančních prostředků z účelových investičních dotací poskytnutých z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2015 a 2016 městské části Praha 16 Ano
15.12.2016 k návrhu na vydání změny Z-1892/07 ÚP SÚ hl.m. Prahy (Praha 13; bytová výstavba) Ano
15.12.2016 k pořízení návrhu zadání úpravy ÚP SÚ hl.m. Prahy na území správního obvodu Prahy 6 Ano
15.12.2016 k návrhu obecně závazné vyhlášky hlavního města Prahy o aktualizaci cenové mapy stavebních pozemků na území hl.m. Prahy pro rok 2017 Ano
15.12.2016 k návrhu na uzavření smlouvy o bezúplatném zřízení práva stavby na pozemku parc.č. 773/70 v k.ú. Holešovice Ano
15.12.2016 k návrhu na úplatný převod pozemků a objektů energetických zařízení - Trafostanice z vlastnictví hl. m. Prahy do vlastnictví společnosti PREdistribuce, a.s. Ano
15.12.2016 k návrhu obecně závazé vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů, odejmutí správy svěřené věci z vlastnictví hlavního města Prahy městské části Praha 10 a k návrhu na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na nájem nemovitostí týkajících se Fotbalového stadionu Ďolíček, v kat. území Vršovice k návrhu na revokaci usnesení ZHMP č. 15/10 ze dne 31.3.2016 Ano
15.12.2016 k návrhu na zrušení usn. č. 3/15 ze dne 20.1.2011 k návrhu na bezúplatný převod nemovitostí v k.ú. Malá Strana a v k.ú. Hradčany z vlastnictví hlavního města Prahy do vlastnictví České republiky Ano
15.12.2016 k návrhu na úplatný převod pozemků parc.č. 960/17, 960/11-12 a část 960/2 v kat. území Troja, z vlastnictví hlavního města Prahy do podílového spoluvlastnictví vlastníků garáží dle LV 8017 pro kat. území Troja, ulice Na Šutce 407-411, Praha 8 Ano
15.12.2016 k návrhu dodatku ke Smlouvě o poslytnutí daru č. DAH/66/03/001493/2016 uzavřené mezi hlavním městem Prahou a Českou republikou zastoupenou Krajským ředitelstvím Policie hl. m. Prahy Ano
15.12.2016 k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou účelové neinvestiční dotace a úprava rozpočtu v kap. 0546 v roce 2016 Ano
15.12.2016 k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou účelové neinvestiční dotace z kap. 0504 v roce 2016 Ano
15.12.2016 k návrhu na úplatné nabytí pozemků na LV č. 315 v k. ú. Liboc do vlastnictví hl.m. Prahy Ano
15.12.2016 k návrhu na úplatné nabytí pozemků parc. č. 1552/5, 1554/9 a 1554/10 v k. ú. Dubeč do vlastnictví hl.m. Prahy Ano
15.12.2016 k návrhu na schválení zástupce hl. m. Prahy ve výkonném výboru dobrovolného svazku obcí České dědictví UNESCO Ano
15.12.2016 k návrhu revokace usnesení Rady HMP č. 129 ze dne 26. 1. 2016/ Zastupitelstva HMP č. 13/55 ze dne 28. 1 2016 a usnesení Rady HMP č. 615 ze dne 23. 4. 2013/Zastupitelstva HMP č. 26/63 ze dne 25. 4. 2013 k návrhu na udělení grantů hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění v letech 2016 a 2017 Ano
15.12.2016 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola logopedická a Mateřská škola logopedická, Praha 10, Moskevská 29 Ano
Celkový počet: 31
Na stránce: