Výsledky hlasování Zastupitelstva hl. m. Prahy

Celkový počet: 93
Na stránce:
Č. usnesení Datum Č. tisku Název Schváleno
23.2.2017 složení návrhového výboru Ano
23.2.2017 přeřadit z bloku informací bod 1, tisk Z – 5087 „Informativní zpráva o plnění úkolů vyplývajících z usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy“ do projednání jako bod poř. č. 2 k projednání (Novotný V.)  Ne
23.2.2017  zařadit bod „Informace paní primátorky o důvodech neposkytnutí nezbytné součinnosti Městské části Praha – Libuš při zpracování nabídky do veřejné soutěže na nákup písnického sídliště“ jako bod poř. č. 1 (Novotný V.) Ne
23.2.2017  zařadit bod „Ke zveřejňování smluv společnostmi ovládanými hlavním městem Prahou“ jako bod poř. č. 3 (Zábranský) Ne
23.2.2017  zařadit bod „Správa pražských hřbitovů“ jako bod poř. č. 3 (Novotný V.) Ne
23.2.2017  zařadit bod „Informace primátorky o důvodech neposkytnutí slíbené součinnosti hl. m. Prahy městské části Praha - Libuš v souvislosti s prodejem bytů ČEZ“ jako bod poř. č. 1 (Semelová) Ne
23.2.2017  zařadit bod „Smogová situace v Praze, stanovení regulačních stupňů a opatření“ jako bod poř. č. 15/1 (Jílek) Ano
23.2.2017  zařadit bod „Důvody odvolání ředitele Správy pražských hřbitovů“ jako bod poř. č. 3 (Dlouhý) Ne
23.2.2017 zařadit bod „Součinnost Magistrátu HMP s MČ Libuš ve věci nákupu sídliště Písnice“ (Ferjenčík)  Ne
23.2.2017  zařadit bod „Jasné, veřejné a transparentní projednání zadání územního plánu Prahy“ jako bod poř. č. 15 (Ferjenčík) Ne
23.2.2017 Zařazení bodu „Vypovězení smluv s Veolií“ jako bod poř. č. 1/7, Nouza –k návrhu Ferjenčíka – oddělení hlasování o bodu „Informace o záměru Rady HMP k odkupu akcií společnosti PVK“. Ne
23.2.2017  zařadit bod „Informace k problematice územního rozvoje a postoje Zastupitelstva HMP ke squatterství“ jako bod poř. č. 5 (Bellu) Ne
23.2.2017  zařadit bod „Komplexní opatření hl. m. Prahy k eliminaci krizových stavů v kvalitě ovzduší“ jako bod poř. č. 3 (Hrůza) Ne
23.2.2017 o celém upraveném návrhu programu jednání Ano
1 23.2.2017 Z-4903 k návrhu obecně závazné vyhlášky o používání pyrotechnických výrobků v hlavním městě Praze Ano
2 23.2.2017 Z-4999 ke schválení Protikorupční strategie hl. m. Prahy 2017 - 2019 Ano
3 23.2.2017 Z-5054 k návrhu na přidělení jednoletých a víceletých grantů v oblasti podpory sportu a tělovýchovy na rok 2017 v programech II.A/1., II.A/2., II.B., II.C., III.A.1., III.B.1, III.C.1., IV.A., IV.B. Ano
3 23.2.2017 Z-5054 k návrhu na přidělení jednoletých a víceletých grantů v oblasti podpory sportu a tělovýchovy na rok 2017 v programech II.A/1., II.A/2., II.B., II.C., III.A.1., III.B.1, III.C.1., IV.A., IV.B. Ano
4 23.2.2017 Z-5029 k návrhu na přidělení grantů v oblasti volného času dětí a mládeže na rok 2017 Ano
5 23.2.2017 Z-5061 k návrhu na přijetí Partnerství hl. m. Prahy při pořádání akcí v oblasti volného času dětí a mládeže - 1. uzávěrka 2017 Ano
6 23.2.2017 Z-5067 k návrhu zajištění účasti výpravy hl. m. Prahy na Hrách VIII. letní olympiády dětí a mládeže ČR 2017 Ano
7 23.2.2017 Z-5003 k návrhu na uzavření dodatků č.1 k Veřejnoprávním dotačním smlouvám pro subjekty působící v oblasti sportu Ano
8 23.2.2017 Z-5050 k návrhu na převod nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2016 do rozpočtu hl.m. Prahy na rok 2017 v kapitole 03 - Doprava za účelem zajištění velkoplošných oprav chodníků na území hlavního města Prahy Ano
9 23.2.2017 Z-5069 k návrhu na úpravu rozpočtu v kapitole 03 Doprava v souvislosti s financováním Operačního programu Doprava Ano
10 23.2.2017 Z-5042 k návrhu na převod nevyčerpaných prostředků z roku 2016 a na úpravu rozpočtu kapitálových výdajů v roce 2017 Ano
11 23.2.2017 Z-4942 k návrhu na změnu zřizovacích listin příspěvkových organizací v působnosti odboru SVC MHMP Ano
12 23.2.2017 Z-4935 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže Praha 10 - Dům UM v působnosti odboru SVC MHMP Ano
13 23.2.2017 Z-5088 k návrhu na poskytnutí návratné finanční výpomoci MČ Praha - Vinoř z rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 Ano
14 23.2.2017 Z-5044 k návrhu na změnu účelu části dotace poskytnuté MČ Praha - Křeslice v roce 2015 a 2016 z finančních prostředků obdržených jako odvod z loterií dle § 41i odst. 1 písm. b) zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění zákona č. 458/2011 Sb. Ano
23.2.2017   Ano
15 23.2.2017 Z-4966 k návrhu zadání celoměstsky významných změn V ÚP SÚ hl.m. Prahy na území správního obvodu Prahy 2 Ne
15 23.2.2017 Z-4966 k návrhu zadání celoměstsky významných změn V ÚP SÚ hl.m. Prahy na území správního obvodu Prahy 2 Ano
16 23.2.2017 Z-4970 k návrhu zadání celoměstsky významných změn V ÚP SÚ hl.m. Prahy na území správního obvodu Prahy 7 Ano
17 23.2.2017 Z-4979 k návrhu zadání celoměstsky významných změn V ÚP SÚ hl.m. Prahy na území správního obvodu Prahy 17 Ano
18 23.2.2017 Z-4974 k návrhu zadání celoměstsky významných změn V ÚP SÚ hl.m. Prahy na území správního obvodu Prahy 12 Ne
18 23.2.2017 Z-4974 k návrhu zadání celoměstsky významných změn V ÚP SÚ hl.m. Prahy na území správního obvodu Prahy 12 Ne
18 23.2.2017 Z-4974 k návrhu zadání celoměstsky významných změn V ÚP SÚ hl.m. Prahy na území správního obvodu Prahy 12 Ne
18 23.2.2017 Z-4974 k návrhu zadání celoměstsky významných změn V ÚP SÚ hl.m. Prahy na území správního obvodu Prahy 12 Ano
19 23.2.2017 Z-4975 k návrhu zadání celoměstsky významných změn V ÚP SÚ hl.m. Prahy na území správního obvodu Prahy 13 Ano
20 23.2.2017 Z-4982 k návrhu zadání celoměstsky významných změn V ÚP SÚ hl.m. Prahy na území správního obvodu Prahy 20 Ne
20 23.2.2017 Z-4982 k návrhu zadání celoměstsky významných změn V ÚP SÚ hl.m. Prahy na území správního obvodu Prahy 20 Ano
20 23.2.2017 Z-4982 k návrhu zadání celoměstsky významných změn V ÚP SÚ hl.m. Prahy na území správního obvodu Prahy 20 Ano
21 23.2.2017 Z-4985 k návrhu zadání celoměstsky významných změn V ÚP SÚ hl.m. Prahy na území správního obvodu Prahy 3, 8, 9, 14, 20 Ano
22 23.2.2017 Z-4967 k návrhu zadání celoměstsky významných změn V ÚP SÚ hl.m. Prahy na území správního obvodu Prahy 4 Ano
22 23.2.2017 Z-4967 k návrhu zadání celoměstsky významných změn V ÚP SÚ hl.m. Prahy na území správního obvodu Prahy 4 Ano
22 23.2.2017 Z-4967 k návrhu zadání celoměstsky významných změn V ÚP SÚ hl.m. Prahy na území správního obvodu Prahy 4 Ano
23 23.2.2017 Z-4936 ke zrušené změně Z 2440/00 ÚP SÚ hl.m. Prahy (k.ú. Písnice, Libuš, Kunratice, Kamýk, Lhotka, Krč, Nusle; (upřesnění trasy metra I.D v úseku Pankrác - Depo Písnice včetně funkčního využití v okolí stanic, vyhlášení VPS) Ano
24 23.2.2017 Z-4718 k návrhu na pořízení změn vlny 10 ÚP SÚ hl.m. Prahy na území správního obvodu Prahy 5 Ano
25 23.2.2017 Z-5072 k návrhu na poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na rok 2017 MČ Praha - Slivenec na výkup pozemků pro stavbu víceúčelového objektu Ne
25 23.2.2017 Z-5072 k návrhu na poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na rok 2017 MČ Praha - Slivenec na výkup pozemků pro stavbu víceúčelového objektu Ano
Celkový počet: 93
Na stránce: