Výsledky hlasování Zastupitelstva hl. m. Prahy

Celkový počet: 192
Na stránce:
Č. usnesení Datum Č. tisku Název Schváleno
2.11.2017  složení návrhového výboru Ano
2.11.2017   Ano
2.11.2017 stáhnout projednávání bodu poř. č. 54, tisk Z – 5796 „K petici proti omezení jízdy na kole v pěších zónách centra Prahy“ z tohoto jednání ZHMP s tím, že tento tisk bude na zasedání Zastupitelstva hl. m. Prahy 30. 11. 2017 (primátorka HMP)  Ano
2.11.2017 zařadit bod „Odvolání Matěje Stropnického z pozice předsedy dopravního výboru“ jako poř. č. 2 (Humplík)  Ne
2.11.2017  zařadit bod „Vzdání se odměny zastupitele zvoleného za Piráty do PS PČR po dobu výkonu mandátu poslance“ jako poř. č. 36/2 (Profant, Michálek) Ne
2.11.2017  zařadit bod „Finanční vztahy mezi hlavním městem Prahou a městskými částmi v rámci přípravy rozpočtu na rok 2017“ za bod poř. č. 26, který byl zařazen na pevný čas 14:30 hodin (Richter, Hujová) Ne
2.11.2017  zařadit tisk Z – 5804 jako poslední bod (poř. č. 9/24) (Grabein Procházka) Ano
2.11.2017  zařadit bod „Situace na Křižíkově fontáně“ jako poř. č. 51 (Briardová) Ne
2.11.2017  zařadit bod „Odvolání radní Jany Plamínkové“ jako poř. č. 1 (Udženija) Ne
2.11.2017  zařadit bod „Situace P+R parkovišť na území hl. m. Prahy“ jako poř. č. 1 (Humplík) Ne
2.11.2017  přeřadit z bloku informací k projednání tisk Z – 5828 „Informace ke stavu přípravy stavby číslo 511 Pražského okruhu“ a zařadit ho jako bod poř. č. 28 (Nouza – osvojil si návrh Smutné) Ne
2.11.2017  zařadit bod „K vlastnické politice hlavního města Prahy“ jako poř. č. 9/24 (Zábranský) Ne
2.11.2017  zařadit bod „Výstaviště Praha, a. s.“ jako poř. č. 51 (Novotný V.) Ne
2.11.2017  vyřadit bod poř. č. 10/18, tisk Z – 5472 „K návrhu na pořízení změn vlny 11 ÚP SÚ hl.m. Prahy na území správního obvodu Prahy 18“ (Kolínská) Ano
2.11.2017  zařadit bod „Opatření k urychlení výstavby silničního okruhu kolem Prahy v úseku 518, 519, 520“ jako poř. č. 27 (Hrůza) Ne
2.11.2017  o celém upraveném návrhu programu jednání Ano
2.11.2017  procedurální návrh na ad hoc změnu JŘ v souvislosti s tím, že interpelace na tomto zasedání ZHMP budou předkládány do 11,30 hodin (Novotný V.) Ano
1 2.11.2017 Z-5764 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Muzeum hlavního města Prhy, se sídlem Praha 1, Kožná 1 a k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č.55/2000 Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů, svěření správy věci z vlastnictví hlavního města Prahy městské části Praha 1 (pozemek v k.ú. Nové Město) Ano
2 2.11.2017 Z-5765 k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů, svěření správy věcí z vlastnictví hlavního města Prahy městským částem Praha 5, Praha 6, Praha 12, Praha - Dolní Chabry, Praha – Zbraslav, Praha – Ďáblice, Praha – Lochkov, Praha – Slivenec, Praha – Velká Chuchle a odejmutí správy svěřených věcí z vlastnictví hlavního města Prahy městským částem Praha 13, Praha 14 Ano
2.11.2017   Ano
3 2.11.2017 Z-5570 k návrhu na uznání vlastnického práva k pozemku parc. č. 1625 v k.ú. Michle Ano
4 2.11.2017 Z-5428 k návrhu na majetkoprávní vypořádání části pozemku parc. č. 749 o výměře 46 m2 v k.ú. Troja Ano
2.11.2017   Ano
5 2.11.2017 Z-5522 k návrhu vypořádání práva stavby na pozemcích parc. č. 2410/1 a 2410/2 v k. ú. Braník Ano
6 2.11.2017 Z-4318 k návrhu na odsouhlasení vypořádání práva stavby formou úplatného převodu vlastnictví podílů id. 1/2 pozemků parc. č. 2557/82 a parc. č. 2557/7 v kat. území Břevnov Ano
7 2.11.2017 Z-4376 k návrhu na vypořádání práva stavby formou úplatného převodu pozemků parc.č. 3018/5 a parc.č. 3018/20, oba v k.ú. Dejvice Ano
2.11.2017   Ano
8 2.11.2017 Z-4212 k návrhu směny pozemku parc. č. 120 o výměře 909 m2 v k.ú. Troja, ve vlastnictví fyzické osoby za část pozemku parc. č. 1673/2 o výměře 203 m2 a pozemek parc. č. 1300 o výměře 185 m2, jehož součástí je stavba č.e. 55, v k.ú. Troja, ve vlastnictví hl.m. Prahy Ano
9 2.11.2017 Z-5344 k návrhu směny pozemku parc.č. 181/81 a pozemku parc.č. 201/278 v k.ú. Černý Most ve vlastnictví společnosti P-holding 1, s.r.o., za část pozemku parc.č. 221/907 v k.ú. Černý Most ve vlastnictví hlavního města Prahy Ano
10 2.11.2017 Z-5557 k návrhu směny části pozemku parc.č. 2503/1, části pozemku parc.č. 2633/1 a pozemku parc.č. 4896/4 v k.ú. Smíchov ve vlastnictví družstva Garáže Popelka, družstvo za pozemek parc.č. 2503/3 a části pozemku parc.č.4896/1 v k.ú. Smíchov ve vlastnictví hl.m. Prahy Ano
2.11.2017   Ano
11 2.11.2017 Z-4676 k návrhu na úplatné nabytí pozemků v k.ú. Kunratice z vlastnictví právnické osoby do vlastnictví hl.m. Prahy Ano
12 2.11.2017 Z-5267 k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc. č. 778/21 v k ú. Letňany do vlastnictví hlavního města Prahy Ano
13 2.11.2017 Z-5271 k návrhu na úplatné nabytí pozemků v k.ú. Stodůlky a k.ú. Řepy Ano
14 2.11.2017 Z-5316 k návrhu na úplatné nabytí pozemků parc.č. 1691/3, 1691/4 a 1691/5 k.ú. Hostivař do vlastnictví hlavního města Prahy Ano
15 2.11.2017 Z-5385 k návrhu o úplatné nabytí chodníků, vodorovného a svislého dopravního značení, zeleně vč. drenáže, parkové obruby a retenčního pásu, 4 uličních vpustí, železobetonového schodiště a pozemků parc. č. 2947/13, 2947/14, 2947/15, 2947/16, 2947/17, 2947/18, 2948/16, 2948/17, 2949/12, 2948/20, 2948/21, 2948/22, 2949/15 a 2949/14 v k.ú. Stodůlky z vlastnictví Trigema Smart byty s.r.o., do vlastnictví hl. m. Prahy Ano
16 2.11.2017 Z-5427 k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc. č. 1756/2 v k. ú. Buštěhrad, obec Buštěhrad, do vlastnictví hlavního města Prahy Ano
17 2.11.2017 Z-5443 k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc.č. 17/6 k.ú. Žižkov a k návrhu na zřízení služebnosti k pozemku parc.č. 17/6 k.ú. Žižkov jako alternativnímu způsobu majetkoprávního vypořádání Ano
18 2.11.2017 Z-5474 k návrhu na úplatné nabytí pozemků parc. č. 2168/18 a parc. č. 2170/24 v k.ú. Žižkov do vlastnictví hlavního města Prahy Ano
19 2.11.2017 Z-5506 k návrhu na úplatné nabytí pozemků parc.č. 140/6, 140/7 a 140/8 k.ú. Nedvězí u Říčan Ano
20 2.11.2017 Z-5508 k návrhu na úplatné nabytí pozemků parc. č. 2192 a parc.č. 2195/1 v k.ú. Vršovice, vč. staveb komunikací na těchto pozemcích, do vlastnictví hlavního města Prahy Ano
21 2.11.2017 Z-5510 k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc.č. 5/2 k.ú. Modřany Ano
22 2.11.2017 Z-5514 k návrhu na úplatné nabytí pozemků v k.ú. Hájek u Uhříněvsi Ano
23 2.11.2017 Z-5518 k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc.č. 1773/19 k.ú. Radotín Ano
24 2.11.2017 Z-5540 k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc.č. 1304/1 v k.ú. Troja do vlastnictví hlavního města Prahy Ano
25 2.11.2017 Z-5546 k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc.č. 1753/5 v k.ú. Hostivař do vlastnictví hlavního města Prahy Ano
26 2.11.2017 Z-5548 k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc. č. 1235/179 k.ú. Stodůlky do vlastnictví hlavního města Prahy Ano
27 2.11.2017 Z-5558 k návrhu úplatného nabytí pozemků parc.č. 2160/134, 2160/261, 2160/263, 2160/264, 2161/4, 2161/10, 2271/6, 2311/57 v k.ú. Stodůlky do vlastnictví hlavního města Prahy Ano
28 2.11.2017 Z-5559 k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc.č. 331 k.ú. Podolí do vlastnictví hlavního města Prahy Ano
29 2.11.2017 Z-5583 k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc.č. st. 513/1 v k.ú. Horoměřice z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu má Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, IČO: 697 97 111, do vlastnictví hl.m. Prahy a k návrhu na zaplacení úhrady za bezesmluvní užívání pozemku parc.č. st. 513/1 v k.ú. Horoměřice Ano
Celkový počet: 192
Na stránce: