Výsledky hlasování Zastupitelstva hl. m. Prahy

Celkový počet: 120
Na stránce:
Č. usnesení Datum Č. tisku Název Schváleno
30.11.2017 složení návrhového výboru  Ano
30.11.2017  zařadit bod „Navýšení minimální částky na obyvatele na 3300 Kč, a to na základě jednomyslného usnesení sněmu starostů městských části Praha 1 – 57 ze dne 11. 9. 2017“ (bod zařadit před tisk Z – 5833 – rozpočet HMP) (Hujová) Ne
30.11.2017  zařadit bod „K vlastnické politice Prahy“ jako poř. č. 4/3 (Zábranský) Ne
30.11.2017  Vyřadit tisk Z – 5076, bod poř. č. 19 „K pořízení návrhu zadání úprav ÚP SÚ hl. m. Prahy zrušených rozhodnutím soudu (MČ Praha 6)“ z programu tohoto jednání (Hrůza, osvojil si návrh Ing. Moravce) Ne
30.11.2017  přeřadit z bloku informací bod č. 1, tisk Z - 5887 „K informativní zprávě o plnění úkolů vyplývajících z usnesení Zastupitelstva HMP“ jako bod poř. č. 1 a tisk Z – 5885 „Ke Zprávě o činnosti Rady HMP“ jako bod poř. č. 2 (Novotný) Ne
30.11.2017  vyřadit bod č. 20, tisk Z – 5880 (Nouza) Ne
30.11.2017  zařadit bod „K obsazování dozorčích rad a představenstev městských firem“ (Zábranský) Ne
30.11.2017 o celém upraveném návrhu programu jednání  Ano
1 30.11.2017 Z-5833 k návrhu rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na rok 2018, finančních vztahů hl. m. Prahy k městským částem hl. m. Prahy na rok 2018, rozdělení příspěvku na výkon státní správy ze státního rozpočtu na rok 2018 městským částem hl. m. Prahy a střednědobého výhledu rozpočtu vlastního hl. m. Prahy do roku 2023 Ne
1 30.11.2017 Z-5833 k návrhu rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na rok 2018, finančních vztahů hl. m. Prahy k městským částem hl. m. Prahy na rok 2018, rozdělení příspěvku na výkon státní správy ze státního rozpočtu na rok 2018 městským částem hl. m. Prahy a střednědobého výhledu rozpočtu vlastního hl. m. Prahy do roku 2023 Ano
1 30.11.2017 Z-5833 k návrhu rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na rok 2018, finančních vztahů hl. m. Prahy k městským částem hl. m. Prahy na rok 2018, rozdělení příspěvku na výkon státní správy ze státního rozpočtu na rok 2018 městským částem hl. m. Prahy a střednědobého výhledu rozpočtu vlastního hl. m. Prahy do roku 2023 Ano
2 30.11.2017 Z-5858 k návrhu na udělení čestného občanství Ing. Marcelu Grünovi Ano
3 30.11.2017 Z-5729 k volbě přísedících Městského soudu v Praze Ano
4 30.11.2017 Z-5773 k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů, ve věci poskytování požadované informace o případu hodném zvláštního zřetele krajské pobočce Úřadu práce Ano
5 30.11.2017 Z-5741 k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území hlavního města Prahy a systém nakládání se stavebním odpadem (vyhláška o odpadech) Ano
6 30.11.2017 Z-5747 k návrhu na prodloužení termínu realizace a vyúčtování projektů podpořených v rámci grantového řízení na podporu projektů v oblasti přístupnosti a odstraňování bariér na území hl. m. Prahy na rok 2017 Ano
7 30.11.2017 Z-5709 k návrhu dodatku č. 1 ke Smlouvě o zajištění stabilního financování regionální železniční osobní dopravy Ano
8 30.11.2017 Z-5781 k vyúčtování provozu zóny placeného stání v MČ Praha 5 v roce 2016 Ano
9 30.11.2017 Z-5787 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl. m. Prahy v kapitole 04 a přidělení mimořádné finanční podpory v oblasti sportu na odstranění havarijních stavů a rekonstrukce sportovišť Ano
10 30.11.2017 Z-5600 k návrhu na úplatné nabytí pozemků parc.č. 2370/75, parc.č. 2370/76, parc.č. 2477/3 v k.ú. Kunratice a parc.č. 844/12 v k.ú. Písnice do vlastnictví hlavního města Prahy (pro výstavbu trasy metra I.D) Ano
11 30.11.2017 Z-5715 k návrhu na úplatné nabytí pozemků parc.č. 906/3, parc.č. 907/14 a parc.č. 907/15 v k.ú. Písnice do vlastnictví hlavního města Praha (pro výstavbu trasy metra I.D) Ano
12 30.11.2017 Z-5738 k návrhu na úplatné nabytí id. 1/3 pozemků parc.č. 659/2, parc.č. 837/26, parc.č. 842/1, parc.č. 880/5, parc.č. 1015/13 a části pozemku parc.č. 878/14 v k.ú. Písnice, do vlastnictví hlavního města Prahy (pro výstavbu trasy metra I.D) Ano
13 30.11.2017 Z-5140 k návrhu na uzavření darovací smlouvy na bezúplatný převod stavby účelové komunikace (dočasné stavby), která obsahuje napojení účelové komunikace 153/4 Lochkov - Radotín - Pražský okruh Ano
14 30.11.2017 Z-5864 k návrhu na přidělení mimořádné finanční podpory v oblasti sportu při pořádání sportovní akce Young Guns GBA Invitational Ano
15 30.11.2017 Z-5897 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových výdajů MHMP - RFD SK v kapitole 03 - Doprava Ano
16 30.11.2017 Z-5726 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl. m. Prahy v roce 2017 a poskytnutí účelových dotací MČ Praha 14, MČ Praha - Běchovice, MČ Praha - Koloděje, MČ Praha - Řeporyje a MČ Praha - Zličín Ano
17 30.11.2017 Z-5786 k návrhu na změnu účelu a charakteru neinvestiční dotace poskytnuté MČ Praha 14 z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2016 a ponechané k využití v roce 2017 Ano
30.11.2017   Ano
18 30.11.2017 Z-5798 k návrhu na změnu charakteru části účelové investiční dotace poskytnuté MČ Praha - Dolní Měcholupy z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2017 Ano
19 30.11.2017 Z-5811 k návrhu na změnu charakteru části účelové investiční dotace poskytnuté MČ Praha 11 na Rekonstrukci objektu Schulhoffova 844/2 Ano
20 30.11.2017 Z-5832 k návrhu na změnu účelu a charakteru části investiční dotace poskytnuté MČ Praha - Dubeč z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2016 a ponechané k využití v roce 2017 Ano
21 30.11.2017 Z-5839 k návrhu na změnu charakteru části účelové investiční dotace poskytnuté MČ Praha - Koloděje z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2017 Ano
22 30.11.2017 Z-5855 k návrhu na změnu charakteru části účelové investiční dotace poskytnuté MČ Praha 17 z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2017 Ano
30.11.2017   Ano
23 30.11.2017 Z-5792 k návrhu na poskytnutí účelové neinvestiční a investiční dotace městské části Praha - Újezd na vrub kapitoly 1016 - rezerva na spolufinancování projektů EU/EHP z rozpočtu hlavního města Prahy Ano
24 30.11.2017 Z-5870 k návrhu na poskytnutí účelové investiční dotace MČ Praha - Suchdol na vrub kapitoly 1016 - rezerva na spolufinancování projektů EU/EHP z rozpočtu hlavního města Prahy Ano
25 30.11.2017 Z-5829 k návrhu na poskytnutí účelových dotací městským částem hl.m. Prahy obdržených jako odvod z loterií dle § 41i odst. 1 písm. b) zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění zákona č. 458/2011 Sb., a daně z hazardních her podle zákona č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her, do 30.9.2017 Ano
26 30.11.2017 Z-5808 k návrhu na poskytnutí návratné finanční výpomoci MČ Praha - Koloděje z rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 a k úpravě rozpočtu vlastního hl. m. Prahy Ano
27 30.11.2017 Z-5762 k návrhu na uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě č. INO/16/06/000315/2016 o poskytnutí návratné finanční výpomoci poskytnuté MČ Praha - Štěrboholy z rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2016 Ano
28 30.11.2017 Z-5812 k návrhu na uzavření dodatku č.1 k veřejnoprávní smlouvě č. INO/16/06/000323/2017 o poskytnutí návratné finanční výpomoci MČ Praha 22 z rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 a k úpravě rozpočtu vl. hl. m. Prahy Ano
29 30.11.2017 Z-5472 k návrhu na pořízení změn vlny 11 ÚP SÚ hl.m. Prahy na území správního obvodu Prahy 18 Ano
30 30.11.2017 Z-5478 k návrhu na pořízení změn vlny 11 ÚP SÚ hl.m. Prahy na území správního obvodu Prahy 22 Ano
30 30.11.2017 Z-5478 k návrhu na pořízení změn vlny 11 ÚP SÚ hl.m. Prahy na území správního obvodu Prahy 22 Ne
30 30.11.2017 Z-5478 k návrhu na pořízení změn vlny 11 ÚP SÚ hl.m. Prahy na území správního obvodu Prahy 22 Ano
30 30.11.2017 Z-5478 k návrhu na pořízení změn vlny 11 ÚP SÚ hl.m. Prahy na území správního obvodu Prahy 22 Ano
31 30.11.2017 Z-5076 k pořízení návrhu zadaní úprav ÚP SÚ hl.m. Prahy zrušených rozhodnutím soudu (MČ Praha 6) Ano
31 30.11.2017 Z-5076 k pořízení návrhu zadaní úprav ÚP SÚ hl.m. Prahy zrušených rozhodnutím soudu (MČ Praha 6) Ano
32 30.11.2017 Z-5880 k návrhu na koupi 19,32 % akcií společnosti Pražské služby, a.s. hl. m. Prahou od společnosti AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. za současného prodeje 51 % akcií společnosti Pražská teplárenská Holding a.s. ve vlastnictví hl. m. Prahy společnosti PT-Holding Investment B.V. Ano
32 30.11.2017 Z-5880 k návrhu na koupi 19,32 % akcií společnosti Pražské služby, a.s. hl. m. Prahou od společnosti AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. za současného prodeje 51 % akcií společnosti Pražská teplárenská Holding a.s. ve vlastnictví hl. m. Prahy společnosti PT-Holding Investment B.V. Ano
33 30.11.2017 Z-5869 k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů, svěření správy věcí z vlastnictví hlavního města Prahy městským částem Praha 11, Praha 14, Praha - Kolovraty, Praha 16, Praha - Štěrboholy a odejmutí správy svěřených věcí z vlastnictví hlavního města Prahy městským částem Praha - Dolní Počernice a Praha 21 Ano
Celkový počet: 120
Na stránce: