Výsledky hlasování Zastupitelstva hl. m. Prahy

Celkový počet: 79
Na stránce:
Č. usnesení Datum Č. tisku Název Schváleno
25.1.2018  složení návrhového výboru Ano
25.1.2018  zařadit bod „Osvojení návrhu Petra Novotného k prověření činnosti ODS, TOP 09 a KSČM v oblasti majetku“ jako poř. č. 1 (Ferjenčík) Ne
25.1.2018  zařadit bod „Jak napravila současná koalice chyby všech předchozích koalic“ jako poř. č. 3 (Svoboda) Ne
25.1.2018 zařadit bod „Zahájení jednání o dalším svěřování hl. m. Prahy“ jako poř. č. 1 (Hudeček)  Ne
25.1.2018  přeřadit bod z bloku informací, tisk Z - 6018 „K problematice Nemocnice Na Františku“ na pevný čas 18.00 hodin s tím, že pokud by zasedání Zastupitelstva hl. m. Prahy skončilo dříve, tak bod zařadit jako poslední bod jednání (Ropková) Ne
25.1.2018 zařadit bod „Přejmenování názvu členů Rady HMP“ jako poř. č. 1 (Hudeček)  Ne
25.1.2018  stáhnout z programu jednání bod 23., tisk Z – 6014 „K prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů“ (Ropková) Ano
25.1.2018  zařadit bod „Přejmenování gesce Petra Dolínka jako radní pro průšvihy, havárie a uzavírky“ jako poř. č. 1 (Ferjenčík) Ne
25.1.2018  zařadit bod „Změna omezení projevů v rámci programu jednání“ jako poř. č. 1 (Hudeček) Ne
25.1.2018  zařadit bod „K návrhu na převzetí Nemocnice Na Františku do správy hl. m. Prahy“ jako poř. č. 1 (Semelová) Ne
25.1.2018  zařadit bod „Dopravní situace v Praze“ jako poř. č. 1 (Semelová) Ne
25.1.2018  zařadit bod „Ke stavu mostů v hlavním městě Praze“ jako poř. č. 1 (Semelová) Ne
25.1.2018  zařadit bod „Situace v TSK“ jako poř. č. 2 (Bellu) Ne
25.1.2018  zařadit bod „Výstavba metra D“ jako poř. č. 5 (Ferjenčík) Ne
25.1.2018 zařadit bod „Řešení krizových plánů v souvislosti s uzavřením Libeňského mostu“ jako poř. č. 1 (Hudeček)  Ne
25.1.2018  zařadit bod „Aktuální situace - pražské mosty“ jako poř. č. 1 (Humplík) Ne
25.1.2018  přeřadit z bloku informací do projednání bod č. 1, tisk Z - 6020 „O významných dopravních omezeních na hlavních komunikacích v Praze“ jako poř. č. 1 (Novotný V.) Ne
25.1.2018  přeřadit z bloku informací do projednání bod č. 3, tisk Z – 6018 „Informace k řešení situace v Nemocnici Na Františku“ jako pevný bod poř. č. 1 (Lacko) Ano
25.1.2018  o celém upraveném návrhu programu jednání Ano
1 25.1.2018 Z-6018 k problematice Nemocnice Na Františku Ne
1 25.1.2018 Z-6018 k problematice Nemocnice Na Františku Ano
1 25.1.2018 Z-6018 k problematice Nemocnice Na Františku Ano
2 25.1.2018 Z-5877 k návrhu obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy o školských obvodech základních škol Ano
3 25.1.2018 Z-5878 k návrhu obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy o školských obvodech mateřských škol Ano
4 25.1.2018 Z-5217 k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc.č.4485/20 v k.ú. HorníPočernice z vlastnictví České republiky s právem hospodaření s majetkem státu pro Státní statek hl.m. Prahy "v likvidaci" do vlastnictví hlavního města Prahy Ano
5 25.1.2018 Z-5759 k revokaci usnesení Zastupitelstva HMP č.29/38 ze dne 14.9.2017 k návrhu na úplatné nabytí pozemků parc. č. 4485/2, 4485/3, 4485/21, 4485/70, 4485/77, 4485/113, 4485/114, 4485/115, 4487 a 4488/1 vše v k.ú. Horní Počernice z vlastnictví Dopravního podniku hl.m. Prahy, akciové společnosti do vlastnictví hlavního města Prahy Ano
6 25.1.2018 Z-5770 k návrhu na úplatné nabytí části pozemku parc.č. 2590/7 v katastrálním území Kyje do vlastnictví hlavního města Prahy Ano
7 25.1.2018 Z-5813 k návrhu na úplatné nabytí pozemků parc. č. 2131/15, 2131/16, 2131/17 a 2131/18, vše v k.ú. Vysočany, do vlastnictví hlavního města Prahy Ano
8 25.1.2018 Z-5955 k návrhu na přidělení mimořádné finanační podpory při pořádání akce Nejlepší handicapovaný sportovec ČR a hlavního města Prahy roku 2017 Ano
9 25.1.2018 Z-6022 k návrhu na poskytnutí neinvestiční účelové dotace Českému tenisovému svazu z.s. na pořádání akce Fed cup I. kolo - utkání Česko - Švýcarsko Ano
10 25.1.2018 Z-5991 k návrhu na schválení výpovědi Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace - víceletého grantu č. DOT/64/01/004655/2016 ze dne 25.4. 2016 Ano
11 25.1.2018 Z-5921 k návrhu na přijetí Partnerství hl.m. Prahy při pořádání akcí v oblasti volného času dětí a mládeže v roce 2018 Ano
12 25.1.2018 Z-5903 k návrhu na vydání změny Z 3016/00 ÚP SÚ hl.m. Prahy (Praha 5; záchranná stanice Jinonice) Ano
13 25.1.2018 Z-5960 k návrhu zadání změny vlny 09 ÚP SÚ hl.m. Prahy na území správního obvodu Prahy 5 Ano
14 25.1.2018 Z-5951 k návrhu na ukončení pořizování změny Z-2777/00 ÚP SÚ hl.m. Prahy (Praha 6; Vítězné náměstí - zeleň) Ano
15 25.1.2018 Z-4684 pořízení návrhu zadání úprav ÚP SÚ hl.m. Prahy - 3. část Ano
15 25.1.2018 Z-4684 pořízení návrhu zadání úprav ÚP SÚ hl.m. Prahy - 3. část Ano
16 25.1.2018 Z-5301 k návrhu na vydání změny Z-1902/07 ÚP SÚ hl.m. Prahy (Praha Lysolaje; výstavba rodinných domů) Ano
17 25.1.2018 Z-5445 k návrhu na pořízení změn vlny 11 ÚP SÚ hl.m. Prahy na území správního obvodu Prahy 1 Ano
18 25.1.2018 Z-5995 k získání 100% akciového podílu hl.m.Prahy ve společnosti Pražské služby, a.s. Ano
19 25.1.2018 Z-6019 věci svěření pravomoci zastupitelstva hlavního města Prahy radě hlavního města Prahy ve věcech nabytí silničních pozemků a pozemků, zastavěných účelovými komunikacemi v dražbě, ve veřejné soutěži o nejvhodnější nabídku nebo jiným obdobným způsobem Ano
20 25.1.2018 Z-6015 k určení zástupců a náhradníků za zástupce hl. m. Prahy na valných hromadách akciových společností v majetkovém portfoliu hl. m. Prahy Ano
21 25.1.2018 Z-6003 k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města prahy, ve znění pozdějších předpisů, svěření správy věcí z vlastnictví hlavního města Prahy městským částem Praha 5, Praha 6, Praha 9, Praha 10, Praha 15, Praha - Dolní Měcholupy, Praha 16, Praha 17, Praha 22 a odejmutí správy svěřených věcí z vlastnictví hlavního města Prahy městským částem Praha 5, Praha 13, Praha 22 Ano
22 25.1.2018 Z-5805 k návrhu na vypořádání spoluvlastnictví - pozemky k.ú. Dejvice, oblast Jenerálka Ano
23 25.1.2018 Z-5504 k návrhu směny pozemků v k. ú. Stodůlky a v k. ú. Jinonice mezi společností Galerie Butovice s.r.o. a hl.m. Prahou, vč. zřízení služebností Ano
25.1.2018 procedurální návrh na sloučení diskuse k bodům poř. č. 14/1 – 14/5 Ano
24 25.1.2018 Z-5913 k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc.č. 2876/55 k.ú. Ruzyně Ano
25 25.1.2018 Z-5816 návrhu na úplatné nabytí pozemků parc.č. 3182/1 a parc.č. 3327 v k. ú. Zbraslav z vlastnictví společnosti České dráhy, a.s. do vlastnictví hlavního města Prahy Ano
26 25.1.2018 Z-5857 návrhu na úplatné nabytí pozemků v k. ú. Černý Most z vlastnictví fyzických osob do vlastnictví hlavního města Prahy pro možnost realizace investiční akce hl.m. Prahy č. 0000 Vybíralova dle opatření „1.01 Rekonstrukce ulic Vybíralova, Kpt. Stránského a Bryksova“ Ano
27 25.1.2018 Z-5863 k návrhu na úplatné nabytí dvou částí pozemku parc.č. 2164/16 o výměře 147 m2 a pozemku parc.č. 2166 o výměře 580 m2, jehož součástí je stavba č.p. 61 v k. ú. Bubeneč z vlastnictví společnosti České dráhy, a.s. do vlastnictví hlavního města Prahy Ano
Celkový počet: 79
Na stránce: