Výsledky hlasování Zastupitelstva hl. m. Prahy

Celkový počet: 188
Na stránce:
Č. usnesení Datum Č. tisku Název Schváleno
17.5.2018 složení návrhového výboru  Ano
17.5.2018 zařadit bod „Stanovisko primátorky hl. m. Prahy ke čtyřem bodům podmínek pro stabilizaci činnosti Rady hl. m. Prahy“ jako poř. č. 2 (Svoboda)  Ne
17.5.2018 zařadit bod „Situace Taxi – Uber“ jako poř. č. 3 (Humplík)  Ne
17.5.2018 zařadit bod „Informace o dopravě v Praze“ jako poř. č. 3 (Bellu) Ne
17.5.2018 vyřadit bod poř. č. 66, tisk Z – 6225 „k návrhu na přidělení grantů na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí hl.m. Prahy pro rok 2018“ (Bellu) Ne
17.5.2018 zařadit bod „ Pasáž Budějovická“ jako poř. č. 24 (Humplík)  Ne
17.5.2018 zařadit bod „K naplňování protikorupční strategie hl. m. Prahy“ jako poř. č. 7 (Zábranský)  Ne
17.5.2018 zařadit bod „Náměstí před hotelem Intercontinental“ jako pevný bod jednání na 17,00 hodin, popř. po dokončení bodu, který se v této době bude projednávat, popř. po vyčerpání zbylého programu ZHMP, pokud bude vyčerpán před touto dobou (Zábranský) Ne
17.5.2018 zařadit bod „ k humanizaci magistrály“ jako poř. č. 35/4 (Novotný V.)  Ano
17.5.2018 zařadit bod „Projednání dalšího postupu ve věci Libeňského mostu“ jako pevný bod jednání na 19,30 hodin (Nouza)  Ne
17.5.2018 zařadit bod „Netransparentní obsazování orgánů městských firem“ jako poř. č. 1/2 (Semelová)  Ne
17.5.2018 vyřadit bod poř. č. 6, tisk Z - 5555 „k záměru odboru informatiky MHMP na realizaci veřejné zakázky s názvem "Zvýšení spolehlivosti a zabezpečení Městského rádiového systému TETRA hl. m. Prahy - 2. etapa"“ (Kallasch) Ne
17.5.2018 zařadit bod „Petice proti zákazu jízdy na kole na Praze 1“ jako pevný bod jednání na 16,00 hodin (Kallasch)  Ne
17.5.2018 zařadit bod „Neplnění usnesení ZHMP č. 29/87 ze dne 14. 9. 2017 Radou HMP a osobní odpovědnost radního Wolfa“ jako poř. č. 5 (Hrůza)  Ne
17.5.2018 zařadit bod „Personální změny v Radě HMP„ jako poř. č. 1 (Humplík)  Ne
17.5.2018 o celém upraveném návrhu programu jednání  Ano
1 17.5.2018 Z-6156 k volbě přísedících Městského soudu v Praze Ano
2 17.5.2018 Z-6169 k návrhu na úpravu rozpočtu výdajů vl. hl. m. Prahy a poskytnutí účelových neinvestičních dotací městským částem hl. m. Prahy na zkoušky zvláštní odborné způsobilosti v roce 2018 Ano
3 17.5.2018 Z-6271 k návrhu na úpravu rozpočtu v kapitole 0940 - INF MHMP v r. 2018 Ano
4 17.5.2018 Z-6149 k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazné vyhláška č. 55/2000 Sb., kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů Ano
5 17.5.2018 Z-5124 k návrhu obecně závazné vyhlášky o čestném občanství a cenách hlavního města Prahy Ano
6 17.5.2018 Z-5555 k záměru odboru informatiky MHMP na realizaci veřejné zakázky s názvem "Zvýšení spolehlivosti a zabezpečení Městského rádiového systému TETRA hl. m. Prahy - 2. etapa" Ano
7 17.5.2018 Z-6326 k návrhu schválení záměru veřejné zakázky "Revitalizace spodní části Václavského náměstí v úseku Na příkopě - Vodičkova, Praha 1, Nové Město, Václavské nám." Ano
8 17.5.2018 Z-6005 k realizaci pokračování projektu Systémová podpora výuky českého jazyka jako cizího jazyka ve 21 MČ hl. m. Prahy - síť škol Ano
9 17.5.2018 Z-6202 k návrhu schválení originárního nabytí vlastnického práva k nemovitostem do majetku hl. m. Prahy na základě veřejné zakázky „stavba č. 43010 VOŠ a SPŠ stavební, Dušní, P1 – výstavba tělocvičny; zhotovitel“ Ano
10 17.5.2018 Z-6078 ke schválení realizace projektu s názvem "Komplexní program rozvoje a podpory pražského školství", realizovaného v rámci prioritní osy 3 OP VVV Ano
11 17.5.2018 Z-6183 k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou neinvestiční účelové individuální dotace ústavu Česká hlava PROJEKT z.ú. na zajištění 11. ročníku Celostátního setkání učňovské mládeže s názvem: Machři roku 2018 Ano
12 17.5.2018 Z-6217 k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou neinvestiční účelové individuální dotace zapsanému spolku Prevence dětem z.s. na realizaci projektu "Bezpečnostní průprava dětí předškolního věku" na rok 2018/2019 Ano
13 17.5.2018 Z-6238 ke schválení projektů v rámci 28. výzvy Operačního programu Praha - pól růstu ČR Ano
14 17.5.2018 Z-6243 ke schválení projektů v rámci 29. výzvy Operačního programu Praha - pól růstu ČR Ano
15 17.5.2018 Z-6239 ke schválení projektů v rámci 36. výzvy Operačního programu Praha - pól růstu ČR Ano
16 17.5.2018 Z-6210 k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů v kap. 0416 na rok 2018 u škol a školských zařízení, jejichž zřizovatelem jsou městské části hlavního města Prahy Ano
17 17.5.2018 Z-6216 k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů v kap. 0416 na rok 2018 u škol, jejichž zřizovatelem jsou městské části hlavního města Prahy Ano
17.5.2018   Ano
18 17.5.2018 Z-6264 k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem financování projektů z Operačního programu Praha - pól růstu ČR v roce 2018 Ano
19 17.5.2018 Z-6370 k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem financování projektů z Operačního programu Praha - pól růstu ČR v roce 2018 Ano
20 17.5.2018 Z-6361 k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů v kap. 0416 v roce 2018 u škol a školských zařízení, zřizovaných hlavním městem Prahou Ano
21 17.5.2018 Z-6277 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední škola umělecká a řemeslná, se sídlem Praha 5 - Hlubočepy, Nový Zlíchov 1063/1 Ano
22 17.5.2018 Z-6184 k návrhu na změnu účelu dotací poskytnutých MČ Praha Benice, MČ Praha - Křeslice a MČ Praha 5 z finančních prostředků obdržených jako odvod z loterií dle § 41i odst. 1 písm. b) zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění zákona č. 458/2011 Sb. Ano
23 17.5.2018 Z-6211 k návrhu na poskytnutí návratné finanční výpomoci MČ Praha - Šeberov z rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 a k úpravě rozpočtu vlastního hl. m. Prahy Ano
24 17.5.2018 Z-6270 k návrhu na poskytnutí účelové dotace městské části Praha - Slivenec na vrub kapitoly 1016 - rezerva na spolufinancování projektů EU/EHP z rozpočtu hlavního města Prahy Ano
25 17.5.2018 Z-6275 k návrhu na poskytnutí účelové investiční dotace MČ Praha 18 na vrub kapitoly 1016 - rezerva na spolufinancování projektů EU/EHP z rozpočtu hlavního města Prahy Ano
26 17.5.2018 Z-6316 k návrhu na poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu hl.m. Prahy v roce 2018 MČ Praha - Koloděje na vrub investiční rezervy MČ Ano
27 17.5.2018 Z-6359 k návrhu na změnu části finančních prostředků ponechaných MČ Praha - Slivenec k čerpání v roce 2018 Ano
28 17.5.2018 Z-6363 k návrhu na změnu účelu části dotace poskytnuté MČ Praha - Šeberov v roce 2017 z finančních prostředků obdržených jako odvod z loterií dle § 41i odst. 1 písm. b) zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění zákona č. 458/2011 Sb., a daně z hazardních her podle zákona č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her Ano
29 17.5.2018 Z-6367 k návrhu na rozšíření účelu investiční dotace poskytnuté městské části Praha 8 z rozpočtu hl.m. Prahy v roce 2017 a ponechané k využití v roce 2018 Ano
30 17.5.2018 Z-6379 k návrhu na poskytnutí účelové investiční dotace MČ Praha 4 na vrub kapitoly 1016 - rezerva na spolufinancování projektů EU/EHP z rozpočtu hlavního města Prahy Ano
31 17.5.2018 Z-6362 k návrhu na změnu charakteru účelových finančních prostředků ponechaných MČ Praha 11 na rok 2018 Ano
32 17.5.2018 Z-6129 k návrhu na přidělení mimořádné finanční podpory v oblasti sportu a tělovýchovy společnosti Prague International Marathon, spol. s r.o., spolku Tělovýchovná jednota Slovan Bohnice, z.s., a spolku Buď Fit Seniore, z.s. Ano
33 17.5.2018 Z-6414 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl. m. Prahy v kapitole 04 a přidělení mimořádné finanční podpory v oblasti sportu na odstranění havarijních stavů a rekonstrukce sportovišť Ano
Celkový počet: 188
Na stránce: