Výsledky hlasování Zastupitelstva hl. m. Prahy

Celkový počet: 69
Na stránce:
Č. usnesení Datum Č. tisku Název Schváleno
19.2.2015  složení návrhového výboru Ano
19.2.2015  zařadit bod "Situace ve Zdravotnické záchranné službě hl. m. Prahy" jako poslední bod jednání ZHMP (Březina) Ano
19.2.2015  zařadit bod "Odepření přístupu k oznámení dle Etického kodexu" jako bod poř. č. 15. (Michálek - osvojený návrh Bc. Loužka) Ne
19.2.2015  zařadit tisk Z - 3217 "K obsazení předsedy a místopředsedy kontrolního výboru rotací mezi opozicí" na program tohoto zasedání ZHMP (Ferjenčík) Ne
19.2.2015  přeřadit z bloku informací tisk Z - 3214 "K informativní zprávě o stavu klíčových pražských témat" do řádného projednávání (Udženija) Ne
19.2.2015  zařadit bod "Vysvětlení oslav Kim Čong-ila a čínského nového roku" jako bod poř. č. 2 (Hudeček) Ne
19.2.2015  zařadit bod "Radní pro IT" jako bod poř. č. 1 (Hudeček) Ne
19.2.2015  o celém upraveném návrhu programu jednání Ano
19.2.2015  dozařazený bod "Situace ve Zdravotnické záchranné službě hl. m. Prahy" projednat jako bod poř. č. 3. (Novotný) Ne
19.2.2015  procedurální návrh na prodloužení jednání i po 19. hodině Ano
1 19.2.2015 Z-3083 K Programovému prohlášení Rady hl. m. Prahy pro volební období 2014 - 2018 Ne
1 19.2.2015 Z-3083 K Programovému prohlášení Rady hl. m. Prahy pro volební období 2014 - 2018 Ano
3 19.2.2015 Z-3178 k návrhu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2015, finančních vztahů k městským částem hlavního města Prahy na rok 2015 a rozpočtového výhledu do roku 2020 Ne
3 19.2.2015 Z-3178 k návrhu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2015, finančních vztahů k městským částem hlavního města Prahy na rok 2015 a rozpočtového výhledu do roku 2020 Ne
3 19.2.2015 Z-3178 k návrhu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2015, finančních vztahů k městským částem hlavního města Prahy na rok 2015 a rozpočtového výhledu do roku 2020 Ne
3 19.2.2015 Z-3178 k návrhu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2015, finančních vztahů k městským částem hlavního města Prahy na rok 2015 a rozpočtového výhledu do roku 2020 Ne
3 19.2.2015 Z-3178 k návrhu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2015, finančních vztahů k městským částem hlavního města Prahy na rok 2015 a rozpočtového výhledu do roku 2020 Ne
3 19.2.2015 Z-3178 k návrhu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2015, finančních vztahů k městským částem hlavního města Prahy na rok 2015 a rozpočtového výhledu do roku 2020 Ne
3 19.2.2015 Z-3178 k návrhu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2015, finančních vztahů k městským částem hlavního města Prahy na rok 2015 a rozpočtového výhledu do roku 2020 Ne
3 19.2.2015 Z-3178 k návrhu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2015, finančních vztahů k městským částem hlavního města Prahy na rok 2015 a rozpočtového výhledu do roku 2020 Ne
3 19.2.2015 Z-3178 k návrhu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2015, finančních vztahů k městským částem hlavního města Prahy na rok 2015 a rozpočtového výhledu do roku 2020 Ne
3 19.2.2015 Z-3178 k návrhu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2015, finančních vztahů k městským částem hlavního města Prahy na rok 2015 a rozpočtového výhledu do roku 2020 Ne
3 19.2.2015 Z-3178 k návrhu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2015, finančních vztahů k městským částem hlavního města Prahy na rok 2015 a rozpočtového výhledu do roku 2020 Ne
3 19.2.2015 Z-3178 k návrhu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2015, finančních vztahů k městským částem hlavního města Prahy na rok 2015 a rozpočtového výhledu do roku 2020 Ne
3 19.2.2015 Z-3178 k návrhu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2015, finančních vztahů k městským částem hlavního města Prahy na rok 2015 a rozpočtového výhledu do roku 2020 Ne
19.2.2015   Ano
19.2.2015   Ano
2 19.2.2015 Z-3219 k návrhu na zřízení fondu Rozvoje sociálního bydlení na území hl. m. Prahy Ano
19.2.2015   Ne
3 19.2.2015 Z-3178 k návrhu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2015, finančních vztahů k městským částem hlavního města Prahy na rok 2015 a rozpočtového výhledu do roku 2020 Ano
19.2.2015   Ne
19.2.2015   Ne
19.2.2015   Ne
4 19.2.2015 Z-3012 k návrhu na uzavření smlouvy o nabytí a zřízení služebnosti inženýrské sítě Ano
19.2.2015   Ne
5 19.2.2015 Z-3026 k uzavření smlouvy o nabytí a zřízení služebnosti Ano
6 19.2.2015 Z-3193 ke schválení projektů v rámci 14. kontinuální výzvy Operačního programu Praha - Konkurenceschopnost, oblast podpory 2.1 Revitalizace a ochrana území a oblast podpory 3.1 Rozvoj inovačního prostředí a partnerství mezi základnou výzkumu a vývoje a praxí Ano
7 19.2.2015 Z-3117 k odůvodnění veřejných zakázek, navržených k realizaci v rámci operačního programu Doprava, projektová žádost „Intenzifikace nasazení telematických zařízení ke snížení energetické náročnosti a ke zvýšení bezpečnosti při řízení dopravy v hl. m. Praze“ Ano
19.2.2015   Ano
8 19.2.2015 Z-3072 k návrhu na schválení uzavření smluv o zřízení věcného břemene Ano
9 19.2.2015 Z-3115 k návrhu na schválení uzavření smluv o zřízení věcného břemene Ano
10 19.2.2015 Z-3132 k návrhu na schválení uzavření smluv o zřízení věcného břemene Ano
11 19.2.2015 Z-3138 k návrhu na schválení uzavření smluv o zřízení věcného břemene Ano
12 19.2.2015 Z-3125 k návrhu na schválení uzavření smluv o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu Ano
13 19.2.2015 Z-3126 k návrhu na schválení uzavření smluv o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu Ano
14 19.2.2015 Z-3191 k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává Statut hl.m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů, svěření správy věci z vlastnictví hlavního města Prahy městské části Praha - Slivenec a odejmutí správy svěřených věcí z vlastnictví hlavního města Prahy městské části Praha 13 Ano
15 19.2.2015 Z-3108 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků parc.č. 3163/6, 4306/33, 4534/7, 4534/8 v k.ú. Újezd nad Lesy a pozemků parc.č. 2912/27, 2912/170, části parc.č. 1145/2, části parc.č. 2914/1 v k.ú. Zbraslav z vlastnictví České republiky, právo hospodaření s majetkem státu pro Ministerstvo vnitra, IČO: 00007064 se sídlem Nad Štolou 936/3, Praha 7 do vlastnictví hl.m. Prahy Ano
16 19.2.2015 Z-3102 k úplatnému převodu pozemků z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví majitelů staveb postavených v rámci legislativy družstevní bytové výstavby platné do roku 1991 Ano
17 19.2.2015 Z-2995 k revokaci usnesení Zastupitelstva HMP č.19/37 ze dne 18.9.2008 k návrhu na úplatný převod pozemku parc.č. 3676/3 v k.ú. Horní Počernice o výměře 476 m2, který byl na základě geometrického plánu č. 2660-453/2003 oddělen z pozemku parc.č. 3676/1 v k.ú. Horní Počernice, do vlastnictví hl.m. Prahy pro stavbu č. 0083 "Horní Počernice, ČOV Svépravice" Ano
18 19.2.2015 Z-3114 k záměru odboru OSI MHMP na realizaci veřejné zakázky - st. č. 42359 Papírenská - kanalizační sběrač Ano
Celkový počet: 69
Na stránce: