Výsledky hlasování Zastupitelstva hl. m. Prahy

RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D.

Celkový počet: 168
Na stránce:
Č. usnesení Datum Č. tisku Název Hlas
10.9.2015  procedurální návrh na volbu devítičlenného návrhového výboru ZHMP chyběl
10.9.2015  složení návrhového výboru chyběl
10.9.2015  stáhnout tisk pod poř. č. 30 - Z – 3681 „K návrhu "Dohody o vypořádání vzájemných práv a povinností" mezi společnostmi Kvintum s.r.o., PVA a.s., ABF, a.s. a Hlavním městem Praha“ chyběl
10.9.2015  zařadit bod „Způsob komunikace Rady a Zastupitelstva se stínovým primátorem Andrejem Babišem a stínovou náměstkyní Radmilou Kleslovou“ jako bod poř. č. 5 (Svoboda) chyběl
10.9.2015  zařadit bod Jednacího řádu ZHMP - pouze článek 12 s novou formulací ve znění: „Personální volby primátora, radních, členů výborů a jejich tajemníků jsou tajné“ (Nouza – osvojil si návrh Ing. Moravce) chyběl
10.9.2015  zařadit bod „Jednací řád Zastupitelstva hl. m. Prahy“ jako bod poř. č. 2 (Novotný) chyběl
10.9.2015  zařadit bod „Praha – Evropské město sportu 2016“ jako bod poř. č. 32 (Bříza) chyběl
10.9.2015  zařadit bod „Informace k Pražským stavebním předpisům“ jako bod poř. č. 5 (Doležal) chyběl
10.9.2015  zařadit bod „Informace ke stavu a přípravě nového územního plánu“ jako bod poř. č. 1 (Martan) chyběl
10.9.2015  zařadit bod „Informace o opatřeních Rady HMP k věcnému řešení problémů metropole“ (Semelová) chyběl
10.9.2015  zařadit tisk Z - 3702 „K usnesení kontrolního výboru Zastupitelstva hl. m. Prahy z jednání dne 2. 9. 2015 ke kauze zastupitele Ing. Karla Březiny (odposlechy soudce Havlín)“ jako bod poř. č. 40 (Hrabák) chyběl
10.9.2015  zařadit bod „Informace k případu OpenCard, taxi a Škodův palác“ jako bod poř. č. 10 (Bellu) chyběl
10.9.2015  návrh č. 1 - Zpřístupnění Rady opozici. ZHMP žádá RHMP, aby zpřístupnila své jednání členům opozice tak, aby každý opoziční klub mohl vyslat na jednání RHMP svého zástupce Termín: příští zasedání ZHMP“ (klub Pirátů - Zábranský) chyběl
10.9.2015  návrh č. 2 – Jmenovité hlasování Rady. ZHMP žádá RHMP, aby hlasovala na svých schůzích podle jmen a údaje o hlasování uvedla v zápise. Termín: příští zasedání ZHMP“ (klub Pirátů - Zábranský) chyběl
10.9.2015  návrh č. 3 – Odvolání podvodníků z poradních orgánů Rady. ZHMP žádá RHMP, aby odvolala z komisí RHMP osoby, které byly pravomocně odsouzeny za trestný čin a trest jim dosud nebyl zahlazen. Termín: příští zasedání ZHMP“ (klub Pirátů – Zábranský) chyběl
10.9.2015  návrh č.4 –Etické kodexy. ZHMP vyzývá zastupitele, kteří neuvedli své příjmy z členství v orgánech společ. s přímou nebo nepřímou majetk.účastí HMP nebo neodevzdali či nevyplnili jiné části oznámení podle Etického kodexu ZHMP....“ (klub Pirátů – Zábranský) chyběl
10.9.2015  návrh č. 5 – Jednotný ekonomický systém. ZHMP ukládá RHMP předložit odůvodnění veřejné zakázky a otevřeného výběrového řízení na jednotný ekonomický systém hl. m. Prahy. Termín: zasedání ZHMP v lednu 2016“ (klub Pirátů – Zábranský) chyběl
10.9.2015  zařadit bod „Personální opatření v Radě HMP“ jako bod č. 1 (Novotný) chyběl
10.9.2015 zařadit tisk Z – 3700 „K postupu při přípravě OZV, kterou se mění OZV č. 10/2013 Sb. HMP, kterou se stanoví místa a čas, na kterých lze provozovat loterie a jiné podobné hry, a kterou se stanoví opatření k omezení jejich propagace...“ jako bod č. 1 (primátorka HMP)  chyběl
10.9.2015  o celém upraveném návrhu programu jednání chyběl
10.9.2015  procedurální návrh, aby ke každému návrhu předsedkyně klubu ODS Udženija ve věci odvolání členů Rady HMP byla samostatně otevřena diskuse (Jílek) chyběl
10.9.2015  dozařazení bodu číslo 1: „Odvolání pana náměstka Petra Dolínka“ (Udženija) chyběl
10.9.2015  dozařazení bodu číslo 2: „Odvolání Libora Hadravy“ (Udženija) chyběl
10.9.2015  dozařazení bodu číslo 3: „Odvolání Michala Haška“ (Udženija) chyběl
10.9.2015  dozařazení bodu číslo 4: „Odvolání Adriany Krnáčové“ (Udženija) chyběl
10.9.2015  dozařazení bodu číslo 5: „Odvolání Evy Kislingerové“ (Udženija) chyběl
10.9.2015  dozařazení bodu číslo 6: „Odvolání Radka Lacka“ (Udženija) chyběl
10.9.2015  dozařazení bodu číslo 7: „Odvolání Hany Novákové“ (Udženija) chyběl
10.9.2015  dozařazení bodu číslo 8: „Odvolání Jany Plamínkové“ (Udženija) chyběl
10.9.2015  dozařazení bodu číslo 9: „Odvolání Ireny Ropkové“ (Udženija) chyběl
10.9.2015  dozařazení bodu číslo 10: „Odvolání Matěje Stropnického“ (Udženija) chyběl
10.9.2015  dozařazení bodu číslo 11: „Odvolání Jana Wolfa“ (Udženija) chyběl
1 10.9.2015 Z-3700 k postupu při přípravě obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č.10/2013 Sb. hl.m. Prahy, kterou se stanoví místa a čas, na kterých lze provozovat loterie a jiné podobné hry, a kterou se stanoví opatření k omezení jejich propagace, a k prodloužení termínu jejího projednání Zastupitelstvem hl.m. Prahy chyběl
2 10.9.2015 Z-3496 k návrhu na udělení ceny hlavního města Prahy Ladislavu Smočkovi chyběl
3 10.9.2015 Z-3571 k volbě přísedících Městského soudu v Praze chyběl
4 10.9.2015 Z-3627 návrh na uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí daru č. DAH/08/02/005241/2014 ze dne 6. 10. 2014 uzavřené mezi Hl. m. Praha jako dárcem a ČR, Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy (IČO 70886288) jako obdarovaným chyběl
5 10.9.2015 Z-3634 k záměru odboru informatiky na realizaci veřejné zakázky "Zajištění elektronických komunikací v oblasti datových služeb na území hl.m. Prahy" chyběl
5 10.9.2015 Z-3634 k záměru odboru informatiky na realizaci veřejné zakázky "Zajištění elektronických komunikací v oblasti datových služeb na území hl.m. Prahy" chyběl
6 10.9.2015 Z-3622 k prominutí odvodů / penále za porušení rozpočtové kázně dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů chyběl
7 10.9.2015 Z-3669 k individuálním komplexním projektům odboru školství a mládeže MHMP předloženým v rámci Operačního programu Praha – Adaptabilita chyběl
8 10.9.2015 Z-3673 ke schválení projektu Technické pomoci Operačního programu Praha - Adaptabilita IT chyběl
9 10.9.2015 Z-3691 k úpravě rozpočtu hl.m. Prahy za účelem financování projektů z Operačního programu Praha - Konkurenceschopnost v roce 2015 chyběl
10 10.9.2015 Z-3682 ke schválení programového dokumentu Operačního programu Praha - pól růstu ČR na čerpání podpory ze zdrojů EU v programovém období 2014 - 2020 a ke schválení spolufinancování projektů schválených v rámci výzev OP PPR z rozpočtu hlavního města Prahy až do výše 50% poskytované podpory pro celé programové období 2014 - 2020 chyběl
11 10.9.2015 Z-3411 k návrhu na vyslovení souhlasu ručitele se změnou věřitele dluhu zajištěného ručitelským prohlášením HMP vůči ŠKODA TRANSPORTATION a.s. chyběl
11 10.9.2015 Z-3411 k návrhu na vyslovení souhlasu ručitele se změnou věřitele dluhu zajištěného ručitelským prohlášením HMP vůči ŠKODA TRANSPORTATION a.s. chyběl
11 10.9.2015 Z-3411 k návrhu na vyslovení souhlasu ručitele se změnou věřitele dluhu zajištěného ručitelským prohlášením HMP vůči ŠKODA TRANSPORTATION a.s. chyběl
12 10.9.2015 Z-3487 k odůvodnění veřejné zakázky „Rámcová smlouva na běžnou a souvislou údržbu pozemních komunikací na území hl.m. Prahy“ chyběl
10.9.2015   chyběl
13 10.9.2015 Z-3435 k uzavření smlouvy o zřízení služebností inženýrských sítí chyběl
14 10.9.2015 Z-3441 k uzavření smlouvy o zřízení služebností inženýrských sítí chyběl
Celkový počet: 168
Na stránce: