Výsledky hlasování Zastupitelstva hl. m. Prahy

PhDr. Helena Briardová

Celkový počet: 168
Na stránce:
Č. usnesení Datum Č. tisku Název Hlas
54 10.9.2015 Z-3501 k návrhu na úplatné nabytí pozemků v k.ú. Stodůlky pro
55 10.9.2015 Z-2367 k návrhu na úplatné nabytí pozemků v k. ú. Strašnice do vlastnictví hlavního města Prahy pro
56 10.9.2015 Z-3377 k návrhu na úplatné nabytí pozemků v k.ú. Předměřice nad Jizerou z vlastnictví České republiky, právo hospodaření s majetkem státu pro Pražské vodárny státní podnik v likvidaci do vlastnictví hlavního města Prahy pro
57 10.9.2015 Z-3481 k návrhu na úplatné nabytí pozemků v k.ú. Dubeč do vlastnictví hlavního města Prahy pro
58 10.9.2015 Z-3397 k návrhu na úplatné nabytí splaškové kanalizace a vodovodního řadu v k.ú. Šeberov z vlastnictví společnosti DANVIT REALITY, s.r.o., se sídlem Hradec Králové, Na Brně 1972, PSČ 500 06, IČO: 27486648, do vlastnictví hlavního města Prahy za ujednanou cenu splaškové kanalizace ve výši 15.000,- Kč a vodovodního řadu za ujednanou cenu 5.000,- Kč pro
10.9.2015   pro
59 10.9.2015 Z-3391 k návrhu na úplatný převod pozemku parc. č. 2557/101 o výměře 24 m2 k.ú. Břevnov zdržel se
60 10.9.2015 Z-3567 k návrhu na úplatný převod pozemku parc. č. 3494/7 k.ú. Strašnice pro
61 10.9.2015 Z-3378 k návrhu na úplatný převod pozemků parc.č. 651/1, parc.č. 651/5 a parc.č. 651/6 v k.ú. Malešice zdržel se
62 10.9.2015 Z-3358 k návrhu na odsouhlasení vypořádání práva stavby formou úplatného převodu vlastnictví pozemků parc. č. 2557/50, parc. č. 2557/28, parc. č. 2557/49 a parc. č. 2557/48, vše v kat. území Břevnov zdržel se
63 10.9.2015 Z-3079 k návrhu na úplatný převod části pozemku parc.č. 3248/107 v k.ú. Krč pro
64 10.9.2015 Z-3111 k návrhu úplatného převodu části pozemku parc. č. 2197/1 a pozemku parc. č. 2197/11, oba v k.ú. Střešovice pro
65 10.9.2015 Z-3540 k návrhu úplatného převodu částí pozemku parc. č. 465/2 k.ú. Veleslavín pro
66 10.9.2015 Z-2823 k návrhu na úplatný převod částí pozemků parc.č. 220/1 a parc.č. 221/1 vše v k. ú. Cholupice pro
67 10.9.2015 Z-3493 k návrhu na úplatný převod podílu id. 33/84 pozemků parc. č. 2486/5 o výměře 1 023 m2 , parc. č. 2486/14 o výměře 211 m2 a parc. č. 2486/15 o výměře 74 m2 v k.ú. Břevnov pro
68 10.9.2015 Z-2972 k návrhu na úplatný převod spoluvlastnického podílu hl. m. Prahy v rozsahu id. 51/108 pozemků parc.č. 527/68, parc.č. 527/69 a parc.č. 527/74 v k.ú. Střížkov pro
69 10.9.2015 Z-3379 k návrhu na úplatný převod veřejného dešťového kanalizačního řadu a veřejného vodovodu na pozemcích parc. č. 2360/11 a 397/179 v k.ú. Chodov z vlastnictví hl. m. Prahy do vlastnictví společnosti Centrum Praha Jih - Chodov s.r.o. pro
70 10.9.2015 Z-3395 k návrhu na úplatný převod veřejného kanalizačního řadu na pozemcích parc. č. 2910/89, 2910/158, 2910/291, 2910/116 a 2910/290 v k.ú. Nusle z vlastnictví hl. m. Prahy do vlastnictví společnosti LIMA spol. s r.o. pro
10.9.2015   pro
71 10.9.2015 Z-3486 k návrhu na bezúplatné nabytí nemovitosti pro
72 10.9.2015 Z-3561 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Lochkov z vlastnictví České republiky s právem hospodaření s majetkem státu pro Státní statek hl. m. Prahy „v likvidaci“ do vlastnictví hlavního města Prahy pro
73 10.9.2015 Z-3562 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Kobylisy, Královice, Křeslice, Třebonice a Vysočany z vlastnictví České republiky příslušnost hospodařit s majetkem státu pro Státní pozemkový úřad do vlastnictví hlavního města Prahy dle §7 zákona č. 503/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů pro
74 10.9.2015 Z-3580 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků v k. ú;. Šeberov a Štěrboholy z vlastnictví České republiky příslušnost hospodařit s majetkem státu pro Státní pozemkový úřad do vlastnictví hlavního města Prahy dle §7 zákona č. 503/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů pro
75 10.9.2015 Z-3573 k návrhu na bezúplatné nabytí veřejného osvětlení v k.ú. Slivenec z vlastnictví Mramorka s.r.o. do vlastnictví hl.m. Prahy pro
76 10.9.2015 Z-3470 k návrhu na bezúplatné nabytí světelného signalizačního zařízení „SSZ 0.383 Počernická - Cerhenická“ v k.ú. Malešice do majetku hl.m. Prahy pro
77 10.9.2015 Z-3577 k návrhu na bezúplatné nabytí cyklostezky a úprav vybudovaných v rámci stavby „Cyklostezka v ul. Na příkopě a úprava chodníků v ul. Panská“, Praha 1, Nové Město, Staré Město do vlastnictví hl.m.Prahy pro
78 10.9.2015 Z-3495 k návrhu na bezúplatné nabytí komunikace pro pěší včetně zeleně v k.ú. Dejvice z vlastnictví ING Real Estate Development CR, s.r.o. do vlastnictví hl.m. Prahy pro
79 10.9.2015 Z-2991 k návrhu na úplatné nabytí pozemků parc. č. 1645/1 a 1646/1 v k. ú. Troja z podílového spoluvlastnictví Jany Černé, Pavla Pazderky, Pavla Štětky a Mileny Tůmové do vlastnictví hl. m. Prahy pro
80 10.9.2015 Z-3564 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových výdajů roku 2015 OTV MHMP v kapitole 02 a poskytnutí účelové investiční dotace MČ Praha - Slivenec pro
10.9.2015   pro
81 10.9.2015 Z-3403 k návrhu na schválení originárního nabytí vlastnického práva k nemovitosti do majetku hl. m. Prahy na základě realizace stavby č. 0114 TV Stodůlky, etapa 0003 - Vstavačová, Pod Zličínem, Ostřicová pro
82 10.9.2015 Z-3280 k návrhu na schválení originárního nabytí vlastnického práva k nemovitosti do majetku hl. m. Prahy na základě realizace stavby č. 0100 „TV Zbraslav, etapa 0013 Romana Blahníka, 2. část“ pro
83 10.9.2015 Z-3244 k návrhu na schválení originárního nabytí vlastnického práva k nemovitosti do majetku hl.m. Prahy na základě realizace stavby č. 3106 TV Suchdol, etapa 0002 - Kanalizace Budovec pro
10.9.2015   pro
84 10.9.2015 Z-3579 k návrhu na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě pro
85 10.9.2015 Z-3543 k návrhu na schválení uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. pro přípojku napájení vysunutého DSLAMu v ulici Mezitraťová pro
86 10.9.2015 Z-3593 k návrhu na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě s Ing. Václavem Zahradníkem na vodovodní přípojku k rodinnému domu č.p. 95 v ulici Pod akáty pro
10.9.2015   pro
87 10.9.2015 Z-3532 k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc. č. 3165/3 a částí pozemku parc. č. 2933/8 vše v k. ú. Zbraslav do vlastnictví hlavního města Prahy pro
88 10.9.2015 Z-3477 k návrhu na úplatné nabytí pozemků na LV č. 1008 v k. ú. Dolní Počernice do vlastnictví hl. m. Prahy pro
89 10.9.2015 Z-3447 k návrhu na úplatné nabytí části pozemku parc. č. 132/1 v k. ú. Lipence do vlastnictví hlavního města Prahy pro
90 10.9.2015 Z-3483 k návrhu na úplatné nabytí části pozemku parc. č. 107 v k. ú. Lipence do vlastnictví hlavního města Prahy pro
91 10.9.2015 Z-3526 k návrhu na úplatné nabytí části pozemku parc. č. 724/1 v k. ú. Slivenec do vlastnictví hlavního města Prahy pro
92 10.9.2015 Z-3464 k návrhu na úplatné nabytí částí pozemků parc. č. 73/4 a parc. č. 75/2 v k. ú. Lipence do vlastnictví hlavního města Prahy pro
93 10.9.2015 Z-3539 k návrhu na úplatné nabytí podílů pozemků parc. č. 1626, parc. č. 1628, parc. č. 1605 a parc. č. 1632 v k. ú. Troja do vlastnictví hlavního města Prahy pro
94 10.9.2015 Z-3537 k revokaci usnesení Zastupitelstva HMP č.34/26 ze dne 25.2.2010 k návrhu na úplatné nabytí částí pozemků parc.č.1785/2 a parc.č.1785/17 v k.ú. Hlubočepy do vlastnictví hl.m.Prahy pro realizaci stavby č.0050 "TV Slivenec,etapa 0007-Komunikace U Náhonu" pro
95 10.9.2015 Z-3518 k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc. č. 222/17 a stavby komunikace na tomto pozemku v k. ú. Slivenec do vlastnictví hlavního města Prahy pro
96 10.9.2015 Z-3548 k návrhu na schválení upravených stanov dobrovolného svazku obcí České dědictví UNESCO pro
10.9.2015 k odůvodnění veřejné zakázky Dodatečné stavební práce na stavbě č. 40554 "Společný objekt Chodovec II" nehlasoval
10.9.2015 k odůvodnění veřejné zakázky Dodatečné stavební práce na stavbě č. 40554 "Společný objekt Chodovec II" nehlasoval
Celkový počet: 168
Na stránce: