Výsledky hlasování Zastupitelstva hl. m. Prahy

RNDr. Jana Plamínková

Celkový počet: 168
Na stránce:
Č. usnesení Datum Č. tisku Název Hlas
15 10.9.2015 Z-3442 k uzavření smlouvy o zřízení služebností inženýrských sítí pro
16 10.9.2015 Z-3444 k uzavření smlouvy o zřízení služebností inženýrských sítí pro
17 10.9.2015 Z-3446 k uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrských sítí pro
18 10.9.2015 Z-3534 k uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrských sítí pro
19 10.9.2015 Z-3383 k uzavření smlouvy o zřízení služebnosti pro
20 10.9.2015 Z-3541 k uzavření smlouvy o zřízení služebnosti pro
21 10.9.2015 Z-3482 k návrhu na schválení uzavření smluv o zřízení věcného břemene pro
22 10.9.2015 Z-3638 ke Zprávě o plnění rozpočtu hlavního města Prahy za 1. pololetí 2015 pro
10.9.2015   pro
23 10.9.2015 Z-3559 k návrhu na poskytnutí účelové investiční dotace městské části Praha - Satalice na vrub kapitoly 1016 - rezerva na spolufinancování projektů EU/EHP z rozpočtu hlavního města Prahy pro
10.9.2015   pro
24 10.9.2015 Z-3586 k návrhu na poskytnutí účelové investiční dotace městské části Praha - Přední Kopanina z rozpočtu hlavního města Prahy na vrub kapitoly 1016 - rezerva na spolufinancování projektů EU/EHP pro
25 10.9.2015 Z-3601 k návrhu na poskytnutí účelové investiční dotace městské části Praha 4 na vrub kapitoly 1016 - rezerva na spolufinancování projektů EU/EHP z rozpočtu hlavního města Prahy pro
26 10.9.2015 Z-3612 k návrhu na poskytnutí účelové investiční dotace městské části Praha 21 z rozpočtu hlavního města Prahy z kapitoly 1016 - rezerva na spolufinancování projektů EU/EHP pro
27 10.9.2015 Z-3647 k návrhu na poskytnutí účelové investiční dotace MČ Praha - Koloděje na vrub kapitoly 1016 - rezerva na spolufinancování projektů EU/EHP z rozpočtu hlavního města Prahy pro
28 10.9.2015 Z-3668 k návrhu dalšího postupu v souvislosti s úvěrovou smlouvou "Prague Metro III B", uzavřenou mezi hl.m.Prahou a Evropskou investiční bankou pro
10.9.2015   pro
29 10.9.2015 Z-3589 k návrhu na změnu charakteru části investiční účelové dotace poskytnuté MČ Praha - Kunratice z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2015 pro
30 10.9.2015 Z-3592 k návrhu na změnu charakteru části investiční účelové dotace poskytnuté MČ Praha - Čakovice z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2015 pro
31 10.9.2015 Z-3625 k návrhu na změnu charakteru části investiční účelové dotace poskytnuté MČ Praha - Březiněves z rozpočtu hl. m. Prahy pro
10.9.2015 k pořízení návrhu zadání úpravy ÚP SÚ hl.m. Prahy na území správního obvodu Prahy 6 zdržel se
10.9.2015 k pořízení návrhu zadání úpravy ÚP SÚ hl.m. Prahy na území správního obvodu Prahy 6 pro
32 10.9.2015 Z-3536 k návrhu na uznání vlastnického práva pro
10.9.2015   pro
33 10.9.2015 Z-3399 k návrhu na schválení soudního smíru pro
34 10.9.2015 Z-3563 k návrhu na schválení soudního smíru pro
35 10.9.2015 Z-3570 k návrhu na schválení soudního smíru pro
10.9.2015   pro
36 10.9.2015 Z-3678 k návrhu na uzavření smluv o zřízení služebnosti ve prospěch hl.m. Prahy pro
37 10.9.2015 Z-3679 k návrhu na uzavření smluv o zřízení služebnosti umístění vodního díla ve prospěch hl.m. Prahy pro
38 10.9.2015 Z-3676 k návrhu na schválení uzavření smluv o zřízení služebností inženýrských sítí pro
39 10.9.2015 Z-3680 k návrhu na schválení uzavření smluv o zřízení věcného břemene se společností PREdistribuce, a.s. pro
40 10.9.2015 Z-3709 k návrhu na schválení uzavření smluv o zřízení služebnosti pro
10.9.2015 k oznámení záměru městské části Praha - Nedvězí na prodej věcí z vlastnictví hlavního města Prahy, svěřených do správy městské části Praha - Nedvězí, nemovitostí v tenisovém areálu v k.ú. Nedvězí, předloženého podle ustanovení § 18 odst. 1 písm. a) obecně závazné vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 12/2004 Sb. hl.m. Prahy pro
10.9.2015 k oznámení záměru městské části Praha - Nedvězí na prodej věcí z vlastnictví hlavního města Prahy, svěřených do správy městské části Praha - Nedvězí, nemovitostí v tenisovém areálu v k.ú. Nedvězí, předloženého podle ustanovení § 18 odst. 1 písm. a) obecně závazné vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 12/2004 Sb. hl.m. Prahy pro
41 10.9.2015 Z-3430 k návrhu na majetkoprávní vypořádání pozemku parc. č. 1658/1 k.ú. Strašnice pro
10.9.2015   pro
42 10.9.2015 Z-3469 k návrhu směny pozemku parc.č. 615/77 o výměře 13 m2 v k.ú. Prosek za pozemek parc.č. 615/100 o výměře 13 m2 pro
43 10.9.2015 Z-3398 k návrhu směny části pozemku parc.č. 212 o výměře 35 m2 v k. ú. Karlín ve vlastnictví Erste Group Immorent ČR s.r.o. za část pozemku parc.č. 780 o výměře 4 m2 v k. ú. Karlín ve vlastnictví hl.m. Prahy pro
44 10.9.2015 Z-3363 k návrhu směny části pozemku parc.č. 2504/3 o výměře 317 m2 v k. ú. Libeň ve vlastnictví Elektrodružstvo Praha za pozemek parc.č. 2455/27 o výměře 88 m2 v k. ú. Libeň a pozemky parc.č. 607 o výměře 127 m2 a parc.č. 608/2 o výměře 26 m2 v k. ú. Veleslavín, všechny ve vlastnictví hl.m. Prahy pro
45 10.9.2015 Z-3619 k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů, svěření správy věcí z vlastnictví hlavního města Prahy městským částem Praha 3, Praha 6, Praha 8, Praha 14, Praha 20, Praha - Kolovraty, Praha 17 a Praha –Slivenec pro
46 10.9.2015 Z-3659 k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů, odejmutí správy svěřených věcí z vlastnictví hlavního města Prahy městským částem Praha 6, Praha 8, Praha 11, Praha - Ďáblice a Praha – Vinoř pro
10.9.2015   pro
47 10.9.2015 Z-2599 k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc. č. 1014/2 v k.ú. Řeporyje do vlastnictví hlavního města Prahy pro
48 10.9.2015 Z-2620 k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc. č. 319/13 v k.ú. Koloděje do vlastnictví hlavního města Prahy pro
49 10.9.2015 Z-3261 k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc.č.121 k.ú. Troja pro
50 10.9.2015 Z-3555 k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc. č. 134/2 o výměře 57 m2, zapsaného v katastru nemovitostí na LV č. 2762 pro k. ú. Veleslavín, obec Praha, z vlastnictví společnosti B.I.C. 01, s.r.o., do vlastnictví hlavního města Prahy pro
51 10.9.2015 Z-3498 k návrhu na úplatné nabytí pozemků v k.ú. Jinonice pro
52 10.9.2015 Z-3235 k návrhu na úplatné nabytí pozemků parc.č.st. 260, parc.č.st. 261 a parc.č. 565/4 v k.ú. Maršov I ve vlastnictví České republiky, právo hospodařit s majetkem státu má Zemědělský podnik Razová, státní podnik v likvidaci, IČO 136 42 090, se sídlem Třanovského 622/11, Praha 6 do vlastnictví hlavního města Prahy pro
53 10.9.2015 Z-3500 k návrhu na úplatné nabytí pozemků parc. č. 1117/9, 1118/1, 1118/2, 1118/3, 1118/4, 1344/1, 1344/3, 1344/10, 1344/11, 1344/12, 1344/13, a 1346 v k. ú. Hostivice do vlastnictví hlavního města Prahy pro
Celkový počet: 168
Na stránce: