Výsledky hlasování Zastupitelstva hl. m. Prahy

PharmDr. Petr Fifka

Celkový počet: 57
Na stránce:
Č. usnesení Datum Č. tisku Název Hlas
14.4.2015   pro
14.4.2015   zdržel se
14.4.2015   pro
14.4.2015   zdržel se
14.4.2015   pro
1 14.4.2015 Z-3212 informace k úpravám ÚP SÚ HMP zrušeným soudem nehlasoval
2 14.4.2015 Z-3312 k odměnám neuvolněných členů Zastupitelstva hl. m. Prahy zdržel se
2 14.4.2015 Z-3312 k odměnám neuvolněných členů Zastupitelstva hl. m. Prahy zdržel se
3 14.4.2015 Z-3318 k volbě přísedících Městského soudu v Praze zdržel se
4 14.4.2015 Z-3223 k návrhu na schválení uzavření smluv o zřízení věcného břemene pro
5 14.4.2015 Z-3335 ke schválení projektů v rámci 14.kontinuální výzvy Operačního programu Praha - Konkurenceschopnost, oblast podpory 2.1 Revitalizace a ochrana území, a v rámci 15. kontinuální výzvy Operačního programu Praha - Konkurenceschopnost, oblast podpory 2.1 Revitalizace a ochrana území a oblast podpory 3.3 Rozvoj malých a středních podniků pro
6 14.4.2015 Z-3274 k návrhu na poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2015 MČ Praha - Nedvězí na úhradu náhrady za odstraněný objekt č.p. 64 v katastrálním území Nedvězí pro
7 14.4.2015 Z-3222 k návrhu na poskytnutí účelové investiční dotace městské části Praha - Slivenec na vrub kapitoly 1016 - rezerva na spolufinancování projektů EU/EHP rozpočtu hlavního města Prahy pro
8 14.4.2015 Z-3267 k návrhu na poskytnutí investiční dotace městské části Praha - Dolní Počernice na vrub kapitoly 1016 - rezerva na spolufinancování EU/EHP rozpočtu hlavního města Prahy pro
14.4.2015 k návrhu zadání celoměstsky významné změny IV ÚP SÚ hl.m. Prahy - Z 2760/00 (Praha 5 - Golfové hřiště Motol) pro
10 14.4.2015 Z-2813 k návrhu zadání celoměstsky významné změny IV ÚP SÚ hl.m. Prahy - Z 2781/00 (Praha 6 -Bytová výstavba) nehlasoval
11 14.4.2015 Z-2930 k návrhu na ukončení pořizování celoměstsky významné změny I+II ÚP SÚ hl.m. Prahy - Z 2265/00 (Praha 12; nová obytná výstavba) nehlasoval
12 14.4.2015 Z-3207 ke zrušené změně Z-1294/07 ÚP SÚ hl.m. Prahy (Praha Benice, Praha 22 - obytná výstavba) nehlasoval
14.4.2015   nehlasoval
13 14.4.2015 Z-3315 k návrhu na schválení uzavření smlouvy o zřízení služebnosti se společností České dráhy, a.s. nehlasoval
14 14.4.2015 Z-3323 k návrhu na uzavření smluv o zřízení služebnosti umístění kabelového vedení a stožárů veřejného osvětlení nehlasoval
15 14.4.2015 Z-3321 k návrhu na schválení uzavření smluv o zřízení služebnosti nehlasoval
16 14.4.2015 Z-3322 k návrhu na schválení uzavření smluv o zřízení věcného břemene se společností PREdistribuce, a.s. nehlasoval
17 14.4.2015 Z-3189 k návrhu na uznání vlastnického práva nehlasoval
18 14.4.2015 Z-3058 k odůvodnění veřejné zakázky "Rámcová smlouva na modernizaci a obnovu veřejného osvětlení na území hlavního města Prahy" nehlasoval
19 14.4.2015 Z-3337 k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává Statut hl.m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů, svěření správy věcí z vlastnictví hlavního města Prahy městské části Praha 8, Praha 9, Praha 11, Praha 13, Praha 15, Praha - Troja a Praha – Zbraslav nehlasoval
20 14.4.2015 Z-3336 k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů, odejmutí správy svěřených věcí z vlastnictví hlavního města Prahy městské části Praha 5, Praha - Petrovice, Praha - Štěrboholy a Praha 22 nehlasoval
14.4.2015   pro
21 14.4.2015 Z-3171 k návrhu na úplatné nabytí pozemků parc. č. 16 a parc. č. 17/2 v k.ú. Koloděje z podílového spoluvlastnictví JUDr. Emanuela Mašína (id. 1/2) a Ing. Jarmily Pokorné (id. 1/2) do vlastnictví hlavního města Prahy pro
22 14.4.2015 Z-3151 k návrhu na úplatné nabytí pozemku a vyplacení úhrady za faktické užívání pro
23 14.4.2015 Z-3131 k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc.č. 556/4 k.ú. Lahovice pro
24 14.4.2015 Z-3130 k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc.č. 1503/83 k.ú. Vršovice pro
25 14.4.2015 Z-3204 k návrhu na úplatné nabytí pozuemku parc.č. 36 k.ú. Veleslavín pro
26 14.4.2015 Z-3025 k návrhu na úplatné nabytí komunikací, odvodňovacích vpustí, veřejných parkovacích stání, komunikační zeleně, sloupů veřejného osvětlení včetně vedení, zapínacího bodu veřejného osvětlení, stanoviště tříděného odpadu a dotčených pozemků v k.ú. Smíchov z vlastnictví společnosti KALOS s.r.o. se sídlem Praha 6 - Hradčany, Badeniho 290/1 IČO: 26744309 do vlastnictví hlavního města Prahy za cenu ve výši 10.000,- Kč pro
27 14.4.2015 Z-3172 k návrhu na úplatné nabytí vybudovaných 10 veřejných parkovacích stání podél komunikace U Železničního mostu na pozemcích parc. č. 560/1 a částech parc. č. 546/2 v k.ú. Smíchov a částí pozemku parc. č. 546/2 k.ú. Smíchov z vlastnictví společnosti Skanska SPV, a.s. se sídlem Praha 4, Hvězdova 1734/2c, IČO: 27454941 do vlastnictví hlavního města Prahy za smluvní cenu ve výši 1.000,- Kč a přijetí finančního daru pro
14.4.2015   pro
28 14.4.2015 Z-3227 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků parc.č. 254/14 a parc.č. 254/23 v k.ú. Kamýk a pozemků parc.č. 228/2 a parc.č. 247/1 v k.ú. Lhotka z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu má Vězeňská služba České republiky, IČO 002 12 423, se sídlem Soudní 1672/1a, Praha 4 do vlastnictví hl.m. Prahy pro
29 14.4.2015 Z-3245 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků parc.č. 2536/2 a parc č. 2536/4 v k.ú. Hloubětín, parc.č. 1066/1 v k.ú. Čimice, parc.č. 1518/9 v k.ú. Radotín, parc.č. 2891/1 a parc.č. 2899/1 v k.ú. Ruzyně, parc.č. 2242/10 v k.ú. Vršovice a parc.č. 3737/1 v k.ú. Újezd na Lesy ve vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČO 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 do vlastnictví hl.m. Prahy pro
30 14.4.2015 Z-2821 k návrhu revokace usnesení Zastupitelstva HMP č. 3/14 ze dne 20.1.2011 k úplatnému převodu pozemků z vlastnictví hl. m. Prahy do vlastnictví majitelů staveb postavených v rámci legislativy družstevní bytové výstavby platné do roku 1991 pro
14.4.2015   pro
31 14.4.2015 Z-2829 k návrhu na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti se společností Povodí Vltavy, státní podnik nehlasoval
32 14.4.2015 Z-2948 k návrhu smlouvy o nabytí a zřízení služebnosti inženýrské sítě pro
33 14.4.2015 Z-3168 k návrhu na uzavření smlouvy o nabytí a zřízení služebnosti se společností České dráhy, a.s. pro
34 14.4.2015 Z-2597 k návrhu na uzavření smlouvy o smouvě budoucí kupní na budoucí úplatné nabytí podílů id. 54/525 pozemku parc. č. 1626, id. 54/525 pozemku parc. č. 1628, id. 6/11 pozemku parc. č. 1605 a id. 54/525 pozemku parc. č. 1632 v k. ú. Troja z vlastnictví Ing. Ivana Davidoviče, CSc., do vlastnictví hl. m. Prahy pro
35 14.4.2015 Z-3176 k návrhu na uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě o převodu vlastnictví k nemovité věci s Českou zemědělskou univerzitou v Praze pro
36 14.4.2015 Z-3269 k návrhu na uvolnění finančních prostředků z rozpočtu hl.m.Prahy na rok 2015 z kap. 06 - KULTURA formou účelové dotace pro městské části pro
37 14.4.2015 Z-3201 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola, Praha 5, Pod Radnicí 5 nehlasoval
38 14.4.2015 Z-3341 k návrhu na uvolnění finančních prostředků z kapitoly 0504 - zdravotnictví a sociální oblast formou účelové neinvestiční dotace MČ Praha 3 a úpravu rozpočtu v roce 2015 pro
39 14.4.2015 Z-3340 k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů v kap. 0416 v roce 2015 u škol a školských zařízení, zřizovaných hlavním městem Prahou pro
40 14.4.2015 Z-3339 k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů v kap. 0416 na rok 2015 u škol a školských zařízení, jejichž zřizovatelem jsou městské části hlavního města Prahy pro
Celkový počet: 57
Na stránce: