Výsledky hlasování Zastupitelstva hl. m. Prahy

Mgr. Adam Zábranský

zastupitel, radní
Celkový počet: 82
Na stránce:
Č. usnesení Datum Č. tisku Název Hlas
23 23.1.2020 Z-7971 k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů vlastního hl. m. Prahy, neinvestičních příspěvků příspěvkových organizací hl. m. Prahy a úpravu limitu prostředků na platy na rok 2020 pro
24 23.1.2020 Z-7751 k návrhu na majetkoprávní vypořádání pozemků parc.č. 2143/2, parc.č. 2143/3, parc.č. 2143/4, parc.č. 329/9 a parc.č. 2144/2, k.ú. Ruzyně pro
25 23.1.2020 Z-8013 k návrhu na využití předkupního práva ke stavbě bez čp/če na pozemku ve vlastnictví hlavního města Prahy v k. ú. Podolí, obec Praha pro
26 23.1.2020 Z-7901 návrh směny nemovitostí mezi společností B+3 REAL a.s. a hlavním městem Prahou pro
27 23.1.2020 Z-7538 k návrhu na úplatný převod části pozemku parc. č. 570/3 k.ú. Střížkov pro
28 23.1.2020 Z-7469 k návrhu na úplatný převod pozemku parc. č. 669/9 o výměře 90 m2 v k.ú. Libeň a na bezúplatné zřízení služebnosti pro
23.1.2020   pro
29 23.1.2020 Z-7789 k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc. č. 68/18 v k.ú. Hájek u Uhříněvsi pro
30 23.1.2020 Z-7849 k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc. č. 2102/15 v k. ú. Krč, obec Praha, do vlastnictví hlavního města Prahy pro
31 23.1.2020 Z-7741 k návrhu na úplatné nabytí pozemků v k.ú. Jinonice, obec Praha, z vlastnictví fyzických osob do vlastnictví hlavního města Prahy pro
32 23.1.2020 Z-7898 k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc.č. 852/2 k.ú. Hostivař do vlastnictví hlavního města Prahy pro
23.1.2020   pro
33 23.1.2020 Z-7903 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemku parc.č. 233/1 v k.ú. Malá Chuchle, obec Praha, z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, do vlastnictví hlavního města Prahy pro
34 23.1.2020 Z-7909 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemku parc.č. 3337/3 v k.ú. Michle, obec Praha, z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, do vlastnictví hlavního města Prahy pro
35 23.1.2020 Z-7914 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemku parcelní číslo 1373/5, v k.ú. Vokovice, obec Praha, z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, do vlastnictví hlavního města Prahy pro
36 23.1.2020 Z-7745 k návrhu na bezúplatné nabytí 38 ks sloupů veřejného osvětlení včetně kabelového vedení a zapínacího bodu, komunikace v ul. Jindřicha Bubeníčka vč. 21 ks parkovacích stání, chodníků v ul. Jindřicha Bubeníčka, rozšíření komunikace v ul. Ke Kříži vč. 31 ks parkovacích stání, chodníků vč. opětných zídek a zábradlí v ul. Ke Kříži, rekonstrukce komunikace v ul. Františka Diviše, chodníků v ul. Františka Diviše, komunikační zeleně vč. 37 ks stromů, 10 ks uličních vpustí, 14 ks svislého dopravního značení, vodorovného dopravního značení a pozemků parc. č. 1900/205, parc. č. 1900/206, parc. č. 1900/231, parc. č. 1900/283 a parc. č. 1900/296 vše v k. ú. Uhříněves, obec Praha, z vlastnictví společnosti Vivus Uhříněves s.r.o. do vlastnictví hl. m. Prahy pro
23.1.2020   pro
37 23.1.2020 Z-7954 k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává Statut hl.m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů, svěření správy věcí z vlastnictví hl.m. Prahy městským částem Praha 9, Praha 15, Praha 18, Praha - Lipence, Praha - Lysolaje a odejmutí správy svěřených věcí z vlastnictví hl.m. Prahy městské části Praha 20 pro
38 23.1.2020 Z-7822 k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů, odejmutí správy svěřené věci z vlastnictví hlavního města Prahy městské části Praha 1 a k návrhu změny zřizovací listiny p.o. Galerie hlavního města Prahy pro
39 23.1.2020 Z-7993 k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů, svěření správy věcí z vlastnictví hlavního města Prahy městské části Praha 12 (pozemky v k.ú. Modřany) pro
24.1.2020 Informace k JŘBU v Dopravním podniku hl. města Prahy, a.s. nehlasoval
24.1.2020 Informace k JŘBU v Dopravním podniku hl. města Prahy, a.s. pro
24.1.2020   proti
24.1.2020 k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou účelových neinvestičních dotací Integračnímu centru Praha o.p.s. na zajištění bazálního chodu organizace v r. 2020 a na realizaci projektu "Interkulturní pracovníci - služby ve veřejných institucích 2020" pro
24.1.2020 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v kap. 06, odboru 62 - KUC MHMP - převod nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2019 do roku 2020 pro
24.1.2020   pro
24.1.2020 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Galerie hlavního města Prahy pro
24.1.2020 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Galerie hlavního města Prahy pro
24.1.2020   pro
24.1.2020 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v kapitole 0811 a k návrhu na poskytnutí dotace Městské části Praha - Ďáblice pro
24.1.2020 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v kapitole 0811 a k návrhu na poskytnutí dotace Městské části Praha - Ďáblice pro
24.1.2020 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v kapitole 0811 a k návrhu na poskytnutí dotace Městské části Praha – Lysolaje pro
Celkový počet: 82
Na stránce: