Výsledky hlasování Zastupitelstva hl. m. Prahy

Celkový počet: 103
Na stránce:
Č. usnesení Datum Č. tisku Název Schváleno
25.5.2023 o členech návrhového výboru  Ano
25.5.2023 vyřadit tisk Z – 11253 „k návrhu změny ÚP a jejího vydání – Z 3200 (fáze "návrh" + "OOP", vlna 14)” z programu tohoto jednání (Hlaváček) Ano
25.5.2023 přeřadit z bloku informací bod 7, tisk Z – 11059 „k plnění úkolů v rámci usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy k nedostatečným kapacitám středních škol na území hl. m. Prahy” a zařadit k projednání jako poslední bod radního Klecandy (Nacher) ZMATEČNÉ  Ano
25.5.2023 opakované hlasování – tj. přeřadit z bloku informací bod 7, tisk Z – 11059 „k plnění úkolů v rámci usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy k nedostatečným kapacitám středních škol na území hl. m. Prahy” a zařadit k projednání jako poslední bod radního Klecandy (Nacher)  Ano
25.5.2023 zařadit bod „Rušení pošt na území hl. m. Prahy“ jako poslední bod primátora HMP (Nacher)  Ne
25.5.2023  zařadit tisk Z – 11390 „K petici proti podpisu smlouvy o spolupráci a stavbě na pozemku parc. č. 1859/36 v k. ú. Praha – Kamýk“ jako poslední bod náměstka primátora Hlaváčka (Prokop) ZMATEČNÉ Ano
25.5.2023  o zpochybnění předchozího hlasování o návrhu předsedy výboru kontrolního ZHMP Prokopa – zařadit tisk Z – 11390 na program tohoto jednání Ano
25.5.2023  opakované hlasování – zařadit tisk Z – 11390 „K petici proti podpisu smlouvy o spolupráci a stavbě na pozemku parc. č. 1859/36 v k. ú. Praha – Kamýk“ jako poslední bod náměstka primátora Hlaváčka (Prokop) Ano
25.5.2023 zařadit tisk Z – 11430 „K zajištění stanovisek městských částí k Memorandu o zklidnění a zpoplatnění dopravy na obou březích Vltavy“ jako poslední bod I. náměstka primátora Hřiba (Prokop)  Ano
25.5.2023 zařadit tisk Z – 11433 „K blokování páteřních komunikací na území HMP ze strany aktivistů prosazujících plošné zavedení max. rychlosti 30 km/h na komunikacích na území HMP“ jako poslední bod I. náměstka primátora Hřiba (Prokop)  Ne
25.5.2023  zařadit bod „Petice za odvolání Ing. Jany Komrskové z funkce radní HMP pro životní prostředí a klimatický plán“ jako bod 1 primátora HMP (Prokop) Ne
25.5.2023 zařadit bod "K projednání informace týkající se trestního oznámení ve věci převodu pozemků v k. ú. Lysolaje“ za tisky I. náměstka primátora Hřiba (Kordová Marvanová)  Ano
25.5.2023 zařadit bod „Řešení stížnosti na uživatele bytu v bytovém fondu HMP“ jako poslední bod náměstkyně primátora Udženija (Gellová) Ne
25.5.2023  zařadit bod „Programové prohlášení Rady HMP“ jako bod 1 primátora HMP (Čižinský) Ne
25.5.2023 zařadit tisk Z – 11302 „K cenám dostupné energie pro Pražany“ před první tisk náměstka primátora Hlaváčka (Urban)  Ne
25.5.2023 zařadit tisk Z - 11303 „Ponechat Holešovické tržnici její primární funkci“ před tisky náměstka primátora Hlaváčka (Nerušil)  Ne
25.5.2023 zařadit tisk Z – 11298 „Doplnění seznamu klíčových dopravních staveb, uvedených v usnesení ZHMP č. 2/7 ze dne 23. března 2023“ za bod 6 původního návrhu programu jednání (Sedeke)  Ano
25.5.2023 zařadit tisk Z - 11427 „K porušení zákona o hlavním městě Praze Radou HMP“ jako poslední bod primátora HMP (Vyhnánek) Ne
25.5.2023  zařadit tisk Z – 11428 „K návrhu na udělení bronzové medaile HMP Jiřímu Koubkovi a Radku Vondrovi“ jako bod 1 programu jednání (Drápalová) Ne
25.5.2023 zařadit tisk Z – 11431 „K duplicitnímu oznamování přestupkových deliktů Městskou policií“ jako poslední bod primátora HMP (Hrubčík) Ne
25.5.2023 zařadit bod „Neekologické zdražení separovaného odpadu od Pražských služeb“ jako první bod náměstkyně primátora Komrskové (Čižinský) Ne
25.5.2023 zařadit tisk Z – 11402 „K návrhu řešení nedostatku kapacit středních škol nabízejících všeobecné vzdělání na území hl. m. Prahy“ (Čapková) Ne
25.5.2023 přeřadit z bloku informací do projednání tisk Z – 11403 „Mechanismus odstraňování nevhodně umístěných koloběžek v hlavním městě Praze“ jako poslední bod I. náměstka primátora Hřiba (Nacher, připojil se Zelenka) Ne
25.5.2023 předřadit před bod 11, tisk Z – 11230 původní bod 13, tisk Z – 11391 „K návrhu na pořízení změny ÚP – P 577/2019 (fáze „podnět“, vlna 34) (Pek)  Ano
25.5.2023 o celém upraveném programu jednání  Ano
25.5.2023 vzhledem k časovému posunu do doby, ve které měl probíhat pevně zařazený bod „Návrhy, připomínky a podněty občanů HMP“ bylo hlasováno o posunu času 45 minut pro daný bod Ano
1 25.5.2023 Z-11430 k zajištění stanovisek městských částí k Memorandu o zklidnění a zpoplatnění dopravy na obou březích Vltavy Ne
1 25.5.2023 Z-11430 k zajištění stanovisek městských částí k Memorandu o zklidnění a zpoplatnění dopravy na obou březích Vltavy Ne
1 25.5.2023 Z-11430 k zajištění stanovisek městských částí k Memorandu o zklidnění a zpoplatnění dopravy na obou březích Vltavy Ano
1 25.5.2023 Z-11430 k zajištění stanovisek městských částí k Memorandu o zklidnění a zpoplatnění dopravy na obou březích Vltavy Ano
1 25.5.2023 Z-11430 k zajištění stanovisek městských částí k Memorandu o zklidnění a zpoplatnění dopravy na obou březích Vltavy Ano
2 25.5.2023 Z-11311 k fúzi sloučením společnosti Pražská plynárenská, a.s., jako společnosti nástupnické, se společností Pražská plynárenská Holding a.s., jako společnosti zanikající Ano
25.5.2023   Ano
3 25.5.2023 Z-11062 k návrhu na uzavření smlouvy o převodu správy majetku mezi hlavním městem Prahou a Městskou částí Praha 16 Ano
4 25.5.2023 Z-11188 k návrhu na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní – budoucí úplatné nabytí části pozemku parc. č. 1262/3 v katastrálním území Ruzyně do vlastnictví hlavního města Prahy Ano
5 25.5.2023 Z-10504 k návrhu na uzavření kupní smlouvy na úplatné nabytí pozemků stavbu č. 43776 P+R DEPO Zličín Ano
6 25.5.2023 Z-11198 k návrhu na úplatné nabytí pozemku z vlastnictví společnosti České dráhy, a.s. do vlastnictví hl. m. Prahy v souvislosti se stavbou č. 9515 MO Myslbekova - Prašný most Ano
7 25.5.2023 Z-11258 k návrhu na uzavření darovací smlouvy na bezúplatný převod pozemku p.č. 4538/48, k.ú. Horní Počernice ve vlastnictví HMP, z vlastnictví HMP do vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodaření s majetkem státu pro ŘSD ČR v rámci vzájemného majetkoprávního vypořádání staveb pozemních komunikací, silničních pozemků a dalších nemovitostí souvisejících se stavbou dálnice D0 Ano
8 25.5.2023 Z-11298 k doplnění seznamu klíčových dopravních staveb uvedených v usnesení Zastupitelstva HMP číslo 2/7 ze dne 23. 3. 2023 Ne
8 25.5.2023 Z-11298 k doplnění seznamu klíčových dopravních staveb uvedených v usnesení Zastupitelstva HMP číslo 2/7 ze dne 23. 3. 2023 Ano
9 25.5.2023 Z-11059 k plnění úkolů v rámci usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy k nedostatečným kapacitám středních škol na území hl. m. Prahy Ne
9 25.5.2023 Z-11059 k plnění úkolů v rámci usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy k nedostatečným kapacitám středních škol na území hl. m. Prahy Ne
9 25.5.2023 Z-11059 k plnění úkolů v rámci usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy k nedostatečným kapacitám středních škol na území hl. m. Prahy Ne
9 25.5.2023 Z-11059 k plnění úkolů v rámci usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy k nedostatečným kapacitám středních škol na území hl. m. Prahy Ano
25.5.2023 k projednání informace týkající se trestního oznámení ve věci převodu pozemků v k.ú. Lysolaje Ano
11 25.5.2023 Z-11177 k návrhu na ukončení pořizování změny ÚP – Z 3167 (fáze "návrh", vlna 12) Ano
12 25.5.2023 Z-11251 k návrhu změny ÚP – Z 3214 (fáze "návrh", vlna 14) Ano
13 25.5.2023 Z-11180 k návrhu na ukončení pořizování změn ÚP – skupina změn Ano
14 25.5.2023 Z-11391 k návrhu na pořízení změny ÚP – P 577/2019 (fáze "podnět", vlna 34) Ano
15 25.5.2023 Z-11230 k návrhům na pořízení změn ÚP (fáze "podnět", vlna 43) Ano
Celkový počet: 103
Na stránce: