Rada hlavního města Prahy se usnesla dne …….2020 vydat podle § 44 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., a § 194 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 350/2012 Sb., toto nařízení:

 

Čl. I

Nařízení hlavního města Prahy č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze (pražské stavební předpisy), se mění takto:

 

 

Základní informace

Začátek připomínkování: 25.6.2020
Konec připomínkování: 31.7.2020

Kontaktní osoba: Mgr. Ing. arch. Kamil Kubiš, IPR Praha, psp@ipr.praha.eu.