Rada hlavního města Prahy se dne …… 2022 usnesla vydat podle § 44 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o
hlavním městě Praze, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., a § 194 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 350/2012 Sb., toto nařízení:

 

Čl. I

Nařízení č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a
technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze (pražské stavební předpisy), ve znění pozdějších
předpisů, se mění takto:

 

Podrobné mapy k návrhu nařízení a další související dokumenty jsou k dispozici na https://iprpraha.cz/stranka/4178.

Začátek připomínkování: 26. 10. 2022
Konec připomínkování: 12. 12. 2022

Kontaktní osoba: Ing. arch. Kamil Kubiš, e-mail psp@ipr.praha.eu