Rada hlavního města Prahy se usnesla dne .. . ..  2020 vydat podle § 44 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., a § 2 odst. 1 písm. d) a odst. 5 zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 384/2005 Sb. a zákona č. 202/2015 Sb., toto nařízení:

 

Čl. I

Nařízení č. 26/2005 Sb. hl. m. Prahy, kterým se zakazuje reklama šířená na veřejně přístupných místech mimo provozovnu, ve znění nařízení č. 9/2007 Sb. hl. m. Prahy, nařízení č. 10/2010 Sb. hl. m. Prahy, nařízení č. 19/2014 Sb. hl. m. Prahy a nařízení č. 1/2017 Sb. hl. m. Prahy, se mění takto:

  1. § 1 odst. 1 zní: „Šíření reklamy komunikačními médii podle § 3 písm. a) až h) na veřejně přístupných místech mimo provozovnu jiným způsobem než prostřednictvím reklamního nebo propagačního zařízení zřízeného podle stavebního zákona se na území památkové rezervace v hlavním městě Praze 3) zakazuje.“

Poznámka pod čarou č. 2) se zrušuje, a to včetně odkazů na poznámku pod čarou.“

  1. V § 1 se za odstavec 1 vkládají nové odstavce 2, 3 a 4, které včetně poznámek pod čarou č. 3a) a 3b) znějí:

 „ (2) Šíření reklamy komunikačními médii podle § 3 písm. a), b), c) a g) na veřejně přístupných místech mimo provozovnu jiným způsobem než prostřednictvím reklamního nebo propagačního zařízení zřízeného podle stavebního zákona se na

  1. území památkové zóny „Vinohrady, Žižkov, Vršovice“ v městských částech Praha 2, Praha 3 a Praha 10 3a),
  2. území památkové zóny „Nusle“ v městských částech Praha 2 a Praha 43a),
  3. území památkové zóny „Karlín“ v městské části Praha 83a),
  4. území památkové zóny „Dejvice, Bubeneč, horní Holešovice“ v městských částech Praha 6 a Praha 73a),
  5. území památkové zóny „Smíchov“ v městské části Praha 53a),
  6. území památkové zóny „Vilová kolonie Ořechovka“ v městské části Praha 63b),

zakazuje.

(3) Šíření reklamy komunikačními médii podle § 3 písm. c) a g) na veřejně přístupných místech mimo provozovnu jiným způsobem než prostřednictvím reklamního nebo propagačního zařízení zřízeného podle stavebního zákona se na katastrálních územích

 

 

Základní informace

Začátek připomínkování: 26.8.2020
Konec připomínkování: 25.9.2020

Kontaktní osoba: Mgr. Karel Svitavský, Odbor živnostenský a občanskosprávní