Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne …………. vydat podle § 44 odst. 3  písm. d) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, a § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění zákona č. 278/2019 Sb., tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

Čl. I

Obecně závazná vyhláška č. 5/2011 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 22/2011 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 17/2013 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 2/2016 Sb. hl. m. Prahy a obecně závazné vyhlášky č. 23/2017 Sb. hl. m. Prahy, se mění takto:

1. § 1 zní:
„Touto vyhláškou se na území hlavního města Prahy zavádí místní poplatek za užívání veřejného prostranství (dále jen „poplatek“) a stanoví konkrétní sazby poplatku, lhůty pro podání ohlášení, splatnost poplatku, osvobození od poplatku, příslušnost ke správě poplatku a určují místa, která v hlavním městě Praze podléhají poplatku.“.

2.  V § 2 odst. 1 písm. a) se za slova „pro provádění staveb“ vkládají slova „, inženýrských sítí a jiných vedení“.

3.  V § 2 odst. 1 písm. a) se část věty za částkou „Kč 10“ zrušuje.

4.   § 3 se včetně nadpisu zrušuje.

5. V § 4 se v nadpise slova „plnění ohlašovací povinnosti“ nahrazují slovy „podání ohlášení“.

6.  V § 4 odst. 1 písm. a) se slova „nebo obchodní firmu“ zrušují.

7.  V § 4 odst. 1 písm. a) se slova „místo podnikání“ nahrazují slovy „sídlo podnikatele“.

8. V § 4 odst. 1 písm. c) se slova „výše poplatkové povinnosti“ nahrazují slovem „poplatku“.

9. V § 4 odst. 1 se slova „splnit tuto povinnost“ nahrazují slovy „podat ohlášení“.

10. V § 4 odst. 1 se slova „ohlašovací povinnost nutno splnit“ nahrazují slovy „nutno podat ohlášení“.

11.  V § 4 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:
„(4) V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození od poplatku ve lhůtě do 15 dnů, ode dne, kdy nárok na osvobození vznikl, nárok na osvobození od poplatku zaniká.“.
Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5.

12. V § 6 odst. 1 se slova „Poplatek se vedle osvobození vyplývajícího ze zákona neplatí v případě:“ nahrazují slovy „Od poplatku je vedle osvobození vyplývajícího ze zákona dále osvobozeno:“.

13.  V § 6 odst. 1 písm. e) se za slovo „a“ vkládá slovo „související“.

14.  V § 6 odst. 1 písm. e) se číslo „3“ nahrazuje číslem „4“.

15.  V § 8 se v nadpise slova „Řízení o poplatku“ nahrazují slovy „Správa poplatku“.

16.  V § 8 odst. 1 větě první se slova „Řízení o“ nahrazují slovem „Správu“.

17.  V § 8 odst. 1 větě druhé se slova „řízení o“ nahrazují slovem „správu“.

18.  V § 8 odst. 2 se slova „řízení o“ nahrazují slovem „správu“.

19.  Příloha č. 1 zní:

 

 

Základní informace

Začátek připomínkování: 19.8.2020
Konec připomínkování: 18.9.2020

Kontaktní osoba: Ing. Hana Sudková,
Odbor daní, poplatků a cen