Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne XX. X. 2023 vydat podle § 44 odst. 3 písm. d) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, a § 178 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

§ 1

Školské obvody základních škol zřízených městskými částmi jsou stanoveny v příloze k této vyhlášce.

 

§ 2

Obecně závazná vyhláška č. 5/2022 Sb. hl. m. Prahy, o školských obvodech základních škol, se zrušuje.

 

§ 3

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2023.

 

Začátek připomínkování: 17. 1. 2023
Konec připomínkování: 24. 2. 2023

Kontaktní osoba: Mgr. Pavel Dvořák, odbor školství, mládeže a sportu MHMP, tel: 236 005 219, email: pavel.dvorak@praha.eu