Obecně závazná vyhláška č. 11/2019 Sb. hl. m. Prahy

Obecné informace

  • Číslo: 11/2019
  • Sbírka: 9
  • Datum vydání: 23.09.2019
  • Datum účinnosti: 04.10.2019

Název

Obecně závazná vyhláška, kterou se zakazuje spalování vybraných druhů pevných paliv ve stacionárních zdrojích na území hlavního města Prahy

Obsah

 

Účinnost vyhlášky:

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení, s výjimkou ustanovení § 1, které nabývá účinnosti dnem 1. října 2020.

 

Přílohy