Vyhláška č. 3/1991 Sb. hl. m. Prahy

Obecné informace

 • Číslo: 3/1991
 • Sbírka: 1/1991
 • Datum vydání: 28.03.1991
 • Datum účinnosti: 28.03.1991
 • Datum zrušení: 01.08.2014

Název

Vyhláška o zřízení oblastí klidu v hlavním městě Praze a vyhlášení stavební uzávěry pro tyto oblasti

Důvod zrušení

Vydání nařízení č. 10/2014 Sb. hl. m. Prahy, o zřízení přírodních parků na území hlavního města Prahy.

Obsah

Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 28. 3. 1991 vydat podle § 16, odst. 1 zákona o obcích a v souladu s ustanovením § 33, odst. 3 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl.1

Zřízení a vymezení oblastí klidu

(1) Zřizují se tyto oblasti klidu: a) "Modřanská rokle - Cholupice" b) "Košíře - Motol" c) "Klánovice - Čihadla".

(2) Vymezení oblastí klidu (popis hranic) je obsažen v příloze této vyhlášky.

(3) Přesné hranice oblastí klidu jsou zakresleny v základní mapě ČSFR v měřítku 1 : 10 000, která je součástí originálu této vyhlášky a je uložena v Pražském ústavu státní památkové péče a ochrany přírody, tyto hranice jsou dále zakresleny v situačním plánku, který je přílohou této vyhlášky.

(4) Vyznačení hranic oblastí klidu na přístupových cestách zajistí odpovědné orgány příslušné městské části ve spolupráci s odbornými orgány státní ochrany přírody.

Čl.2

Poslání oblastí klidu

Posláním oblastí klidu je zachovat a trvale chránit vymezené části území pro jejich přírodovědné, krajinné a estetické hodnoty, umožnit jejich využití k rekreaci i poučení občanů a celkově přispět ke zlepšení prostředí města. Oblasti klidu tak představují specifickou velkoplošnou ochranu zachovalé přírodní krajiny ve městě.

Čl.3

Stavební činnost v oblastech klidu

(1) V oblastech klidu lze provádět výstavbu objektů pouze na místech k tomu určených schválenou územně plánovací dokumentací. Tato dokumentace musí vycházet ze specifických podmínek oblastí klidu a přispívat k naplnění jejich poslání.

(2) Pro oblast klidu se vyhlašuje trvalá stavební uzávěra 1) v tomto rozsahu a za těchto podmínek: a) v souvisle nezastavěných částech oblastí klidu (ve volné přírodě je zakázáno 1. Umisťovat nové stavby s výjimkou staveb ke zkvalitnění dané oblasti klidu, včetně drobných účelových zařízení pro zemědělství, lesnictví, rybolov a ochranu přírody. 2. Budovat zařízení, která by narušila ráz krajiny, nebo ji jinak znehodnotila. 3. Budovat umělé vodoteče nebo zpevňovat stávající vodoteče způsobem, který by negativně postihoval ráz krajiny a břehové porosty,

b) výstavba objektů pro bydlení a objektů potřebné občanské vybavenosti je v oblastech klidu omezena na dostavbu stávajících obcí a realizuje se formou výstavby rodinných domků a nízkopodlažní zástavby odpovídající architektonické kvality. Intenzivní zástavba sídlištního typu je zcela vyloučena.

(3) K realizaci záměrů, studií a projektů staveb, zařízení a úprav, jež mají sloužit provozu orgánů a organizací, vykonávajících v oblastech klidu pravidelnou činnost, je nezbytný souhlas odborného orgánu státní ochrany přírody hl.m.Prahy po projednání s příslušnými orgány městských částí.

(4) Vyžadují-li terénní úpravy v souvisle nezastavěných částech oblastí klidu ve volné přírodě rozhodnutí podle zvláštních předpisů 2), mohou příslušné výkonné orgány vydat toto rozhodnutí jen se souhlasem odborného orgánu státní ochrany přírody v hl.m.Praze a po projednání s příslušnými orgány městských částí.

Čl.4

Ochrana přírody v oblastech klidu

(1) Stromy a keře rostoucí mimo les v oblastech klidu patří i v případě, není-li naplněn některý z jiných znaků, stanovený obecně závaznými předpisy 3), do I. kategorie, s ohledem na jejich krajinotvornou a estetickou hodnotu. Ustanovení zvláštních předpisů zůstávají tímto nedotčena 4). Zároveň zůstávají nedotčena ustanovení dalších zvláštních předpisů, týkajících se chráněných přírodních území a chráněných částí přírody 5).

(2) Mimo souvisle zastavěné části oblastí klidu ve volné přírodě je zakázáno: a) tábořit, rozdělávat oheň, b) kouřit v lesních porostech, c) rušit klid oblasti křikem nebo jiným hlukem, zejména provozem rozhlasových přijímačů a magnetofonů d) jakýmkoliv způsobem poškozovat, nebo ničit stromy, keře a rostliny e) chytat, usmrcovat a záměrně rušit volně žijící živočichy, nebo jinak zasahovat do jejich přirozeného vývoje a prostředí, f) narušovat půdní kryt a skalní výchozy sběrem nerostů, hornin a zkamenělin g) nechat volně pobíhat psy a znečišťovat území h) provádět i jiné činnosti, jež by mohly narušit poslání oblastí klidu, zejména umývání a údržbu vozidel, jízdu motorových člunů na vodních plochách, pokud se v oblasti nacházejí, jízdu na koních mimo schválené a vyznačené trasy a pohyb na kolech mimo komunikace a cyklistické stezky nebo schválené společné trasy pro pěší a cyklistickou turistiku.

(3) Lesní hospodářské plány se v oblastech klidu zaměří na postupnou přestavbu současné nepříznivé skladby lesních porostů tak, aby se druhová skladba co nejvíce přiblížila předpokládané lesnické typologické jednotce s cílem dosáhnout odolných, esteticky hodnotných smíšených a listnatých porostů s malými nároky na údržbu, schopné snášet vysoké rekreační zatížení.

(4) V oblastech klidu a) je vyloučena těžba nerostných surovin b) je chráněna kvalitní dochovaná struktura zemědělské půdy, c) jsou chráněny nezpevněné hospodářské komunikace mezi poli, u kterých se počítá s výsadbou doprovodného stromořadí, d) jsou postupně vytvářeny předpoklady pro další formy rekreačního využití s ohledem na ochranu krajiny, jako např. budování malých vodních nádrží s přirozenými břehy, e) jsou postupně vymisťovány nevhodné činnosti a objekty.

(5) Mimo zemědělské kultury a označená chráněná přírodní území je v oblasti povolen pěší pohyb mimo komunikace.

Čl.5

Omezení provozu motorových vozidel

(1) Motorovým vozidlům v oblasti klidu je povolen pouze průjezd nebo přejezd na vyhrazené parkoviště po komunikacích podle stanovené místní úpravy silničního provozu 6).
(2) V souvisle nezastavěných částech oblastí klidu je stání vozidel povoleno pouze na vyhrazených parkovištích.

(3) Výjimky povoluje orgán, který místní úpravu silničního provozu stanovil 6), vždy po vyjádření orgánu, odpovídajícího za ochranu přírody. Výjimka může být povolena zejména: a) vozidlům vlastníků nebo uživatelů nemovitostí, ležících mimo souvisle zastavěné části oblastí klidu b) služebním vozidlům orgánů a organizací, které v prostoru souvisle nezastavěných částí oblastí klidu provozují, nebo vykonávají hospodářskou, či jinou služební činnost a vozidlům jejich pracovníků k dopravě do práce, při dodržování podmínek stanovených výjimkou.

(4) Za vydání povolení se nevyměřuje poplatek.

(5) V oblasti klidu je zakázáno provozovat sportovní motorismus.

Čl.6

Úkoly kontrolních orgánů

(1) Dodržování režimu stanoveném pro oblasti klidu zabezpečují, sledují a kontrolují příslušné orgány městských částí, na jejichž území se oblast klidu nachází. Uvedené orgány přitom spolupracují s příslušným orgánem pověřeným ochranou přírody, jakož i VB, lesní, mysliveckou, vodní a rybářskou stráží v rámci jejich působnosti. Orgány a organizace uvedené v odst. 1 pečují o ochranu a rozvoj oblastí klidu a vedou uživatele i návštěvníky k dodržování ustanovení této vyhlášky.

Čl.7

Sankce

Na porušení povinností stanovených touto vyhláškou platí obecně závazné předpisy 7).

Čl.8

Společná a závěrečná ustanovení

(1) Touto vyhláškou nejsou dotčena ustanovení zvláštních předpisů chránících speciální zájmy v oblasti klidu 8).

(2) Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Primátor hlavního města Prahy
Jaroslav Kořán v. r.

Náměstek primátora hlavního města Prahy
RNDr. Jiří Exner v. r.

 


1) § 33 odst. 3 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 2) § 32 písm. b) zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 3) § 2 vyhl. č. 142/1980 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o ochraně stromů rostoucích mimo les, o postupu při výjimečném povolování jejich kácení a o způsobu využití dřevné hmoty z těchto stromů 4) zákon č. 40/1956 Sb., o státní ochraně přírody, ve znění pozdějších zákonných změn a doplňků, vyhláška č. 54/1958 Ú.l., kterou se určují chráněné druhy rostlin a podmínky jejich ochrany, zákon č. 61/1964 Sb., o rozvoji rostlinné výroby ve znění pozdějších zákonných změn a předpisů
5) vyhláška č. 80/1965 Sb., o ochraně volně žijících živočichů, vyhl. č. 54/1958 Ú.l., kterou se určují chráněné druhy rostlin a podmínky jejich ochrany, vyhl. č. 12/1964 Sb. NVP, k CHPV Divoká Šárka, vyhl. č. 27/1975 Sb. k SPR Radotínské údolí, vyhl. č. 5/1968 Sb. NVP k CHPV Kalvarie v Motole, Skalka a dal., vyhl. č. 1/1982, č. 3/1982, č. 4/1982 a č. 5/1988 Sb. NVP, kterými se vyhlašují další CHPV v hl.m.Praze
6) vyhl. č. 99/1989 Sb., o pravidlech provozu na pozemních komunikacích (pravidla silničního provozu) 7) zákon ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích zákon č. 40/1956 Sb., ve znění zákona ČNR č. 65/1986 Sb. 8) např. vyhláška č. 4/1975 Sb. NVP, o užívání povrchových vod vyhláška č. 8/1980 Sb. NVP, o čistotě na území hl.m.Prahy ve znění pozdějších zákonných změn a předpisů vyhláška č. 2/1991 Sb.NVP, o zřizování, údržbě a ochraně veřejné zeleně v hlavním městě Praze


Pozměňující vyhlášky / nařízení

 • 11/2009
  Nařízení, kterým se mění vyhláška č. 3/1991 Sb. hl. m. Prahy, o zřízení oblastí klidu v hlavním městě Praze a vyhlášení stavební uzávěry pro tyto oblasti

Rušící vyhlášky / nařízení

 • 10/2014
  Nařízení o zřízení přírodních parků na území hlavního města Prahy

Přílohy