Vyhláška 15/1991

Obecné informace

  • Číslo: 15/1991
  • Sbírka: 4/1991
  • Datum vydání: 16.05.1991
  • Datum účinnosti: 16.05.1991

Název

Vyhláška o prohlášení části území hlavního města Prahy za památkové zóny a o určení podmínek jejich ochrany

Obsah

Rada zastupitelstva hlavního města Prahy se usnesla dne 16. 5. 1991 vydat po předchozím projednání s ministerstvem kultury České republiky podle ústavy. § 45 písm. j) zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení) a v souladu s ustanovením § 6 odst. 1 zákona ČNR č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1

Vymezení památkových zón

1) Za památkové zóny se prohlašují tyto části území hlavního města Prahy:

a) "Osada Buďánka" v městské části Praha 5, b) "Vilová kolonie Ořechovka" v městské části Praha 6, c) "Osada Rybáře" v městské části Praha 7, d) "Staré Ďáblice" v městské části Praha-Ďáblice, e) "Kralovice" v městské části Praha-Kralovice.

2) Vymezení památkových zón (popis hranic) je uveden v příloze č. 1 této vyhlášky.

3) Přesné hranice památkových zón jsou zakresleny v základní mapě ČSFR v měřítku 1 : 10 000, která je uložena v Pražském ústavu státní památkové péče a ochrany přírody, tyto hranice jsou dále zakresleny v situačním plánku, který je přílohou č. 2 této vyhlášky.

4) Vyznačení hranic památkových zón na přístupových místech zajistí příslušné obvodní nebo místní úřady ve spolupráci s Pražským ústavem státní památkové péče a ochrany přírody.

Čl. 2

Poslání památkových zón

Posláním památkových zón je zachovat a trvale chránit kulturně historické a urbanisticko-architektonické hodnoty vybraných částí území hlavního města Prahy, aby jako organická součást životního prostředí sloužily kulturním, výchovným, společenským a hospodářským potřebám společnosti.

Čl. 3

Předmět ochrany v památkových zónách

 
Předmětem ochrany v památkových zónách jsou:

a) historický půdorys a jemu odpovídající prostorová a hmotová skladba

b) urbanistická struktura včetně povrchu komunikací, charakteru objektů a pozemků, uličních interiérů, řemeslných a uměleckořemeslných prvků

c) historické podzemní prostory

d) panorama památkové zóny s hlavními dominantami v blízkých a dálkových pohledech,

e) objekty na území památkové zóny,

f) zeleň.

Čl. 4

Podmínky pro stavební a další činnost

Pro zabezpečení ochrany a regenerace památkové zóny se stanoví tyto podmínky:

a) při pořizování územně plánovací dokumentace musí být vymezena a respektována vhodná základní funkce památkové zóny v prostorovém a funkčním uspořádání území, jakož i zhodnocována urbanistická skladba území,

b) využití prostorů, ploch, území, staveb a zeleně v památkové zóně musí být v souladu s jejich charakterem, architekturou, kulturní hodnotou, kapacitními a technickými možnostmi,

c) veškeré úpravy prostorů, ploch, území, staveb a zeleně musí směřovat k jejich estetickému, funkčnímu, technickému, kulturnímu a společenskému zhodnocení s ohledem na charakter památkové zóny,

d) při nové výstavbě, přestavbě a modernizaci musí být zohledněn charakter a měřítko zástavby a prostorové uspořádání památkové zóny, rozsah nové výstavby, přestavby a modernizace musí být přiměřený památkovému významu jednotlivých částí památkové zóny.

Čl. 5

Kontrolní orgány a opatření při porušení povinností

1) Dozor ve věcech státní památkové péče na území památkové zóny vykonává Magistrátní úřad hlavního města Prahy.

2) Porušení povinností stanovených touto vyhláškou je správním deliktem a bude projednáno v souladu s obecně závaznými předpisy.

Čl. 6

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Primátor hlavního města Prahy
Jaroslav Kořán v. r.

Náměstek primátora hlavního města Prahy
RNDr. Jiří Exner v. r.


Přílohy