Vyhláška č. 10/1993 Sb. hl. m. Prahy

Obecné informace

  • Číslo: 10/1993
  • Sbírka: 8/1993
  • Datum vydání: 28.09.1993
  • Datum účinnosti: 01.11.1993

Název

Vyhláška o prohlášení částí území hlavního města Prahy za památkové zóny a o určení podmínek jejich ochrany

Obsah

Rada zastupitelstva hlavního města Prahy se usnesla dne 28. 9.1993 vydat po předchozím projednání s ministerstvem kultury České republiky podle § 24 odst. 1 a § 45 písm. l) zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění zákona ČNR č. 302/1992 Sb. a v souladu s ustanovením § 6 odst. 1 zákona ČNR č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl.1

Vymezení památkových zón

1) Za památkové zóny se prohlašují tyto části hlavního města Prahy: a) "Vinohrady, Žižkov, Vršovice" v městské části Praha 2, 3 a 10 b) "Nusle" v městské části Praha 2 a 4 c) "Karlín" v městské části Praha 8 d) "Dejvice, Bubeneč, horní Holešovice" v městské části Praha 6 a 7 e) "Smíchov" v městské části Praha 5 f) "Staré Bohnice" v městské části Praha 8 g) "Stará Hostivař" v městské části Praha 10 h) "Barrandov" v městské části Praha 5 i) "Baba" v městské části Praha 6.

2) Charakteristika památkových zón a jejich vymezení (popis hranic) je uvedena v příloze č. 1 této vyhlášky.

3) Přesné hranice památkových zón jsou zakresleny v uliční mapě hlavního města Prahy Českého úřadu geodetického a kartografického v měřítku 1 : 10 000, která je uložena v Pražském ústavu památkové péče, tyto hranice jsou dále zakresleny v situačním plánku, který je přílohou č. 2 této vyhlášky.


Čl.2

Poslání památkových zón

Posláním památkových zón je zachovat a trvale chránit kulturně-historické a urbanisticko-architektonické hodnoty vybraných částí území hlavního města Prahy, aby jako organická součást životního prostředí sloužily kulturním, výchovným, společenským a hospodářským potřebám společnosti.


Čl.3

Předmět ochrany v památkových zónách

Předmětem ochrany v památkových zónách jsou: a) historický půdorys a jemu odpovídající prostorová a hmotná skladba b) urbanistická struktura, uliční interiéry spolu s povrchy komunikací (zejména mozaiková dlažba chodníků, historická komunikační dlažba), charakter objektů a pozemků, architektura objektů a jejich exteriéry, veřejné interiéry včetně řemeslných a uměleckořemeslných prvků, c) historické podzemní prostory (zejména historické sklepy s klenbami, štoly apod.), d) panorama památkových zón s hlavními dominantami v blízkých a dálkových pohledech, e) historické zahrady a parky, doplňkové parkové-zahradní plochy a prvky, tvořící nedílnou součást krajinného celku, nebo historického prostředí.


Čl.4

Podmínky pro stavební a další činnost

Pro zabezpečení ochrany a regenerace památkových zón se stanoví tyto podmínky: a) při pořizování územně plánovací dokumentace, musí být vymezena a respektována vhodná základní funkce památkových zón v prostorovém a funkčním uspořádání území, jakož i zhodnocována urbanistická skladba území, b) využití prostorů, ploch, území a staveb v památkových zónách musí být v souladu s jejich charakterem, architekturou, kulturní hodnotou, kapacitními a technickými možnostmi, c) veškeré úpravy prostorů, ploch, území a staveb musí směřovat k jejich estetickému, funkčnímu, technickému, kulturnímu a společenskému zhodnocení s ohledem na charakter památkových zón, d) při nové výstavbě, přestavbě a modernizaci musí být zohledněn charakter a měřítko zástavby a prostorové uspořádání památkových zón, rozsah nové výstavby, přestavby a modernizace musí být přiměřený památkovému významu jednotlivých částí památkových zón.


Čl.5

Kontrolní orgány a opatření při porušení povinností

1. Dozor a odborný dohled ve věcech státní památkové péče na území památkových zón vykonává Magistrát hlavního města Prahy a Pražský ústav památkové péče.

2. Porušení povinností stanovených touto vyhláškou je správním deliktem a bude projednáno v souladu s obecně závaznými předpisy.


Čl.6

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti od 1. 11. 1993.


 
RNDr. Jan Koukal, CSc. v. r.
primátor hlavního města Prahy
 
RNDr. Jiří Exner v. r.
náměstek primátora hlavního města Prahy

Přílohy