Vyhláška 10/2001 (Portál hlavního města Prahy)

Vyhláška 10/2001

Obecné informace

  • Číslo: 10/2001
  • Sbírka: 8/2001
  • Datum vydání: 26.04.2001
  • Datum účinnosti: 01.06.2001

Název

Vyhláška, kterou se mění vyhláška hlavního města Prahy č. 32/1999 Sb. hl. m. Prahy, o závazné části územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy

Obsah

Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 26. 4. 2001 vydat podle § 44 odst. 3 písm. d) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze a § 29 odst. 3 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 132/2000 Sb., tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. I

Vyhláška č. 32/1999 Sb. hl. m. Prahy, o závazné části územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy se mění takto:

1. V příloze č. 2 se řádky:

“4 DM 8 Praha 8 – trasa V.C Ládví – Letňany

4 DM 9 Praha 9 – trasa V.C Ládví - Letňany

4 DM 33 Letňany – trasa V.C Ládví – Letňany”

nahrazují řádky:

“4 DM 8 Praha 8 – trasa IV. C2 Ládví - Letňany

4 DM 9 Praha 9 – trasa IV. C2 Ládví – Letňany

4 DM 33 Letňany – trasa IV. C2 Ládví – Letňany”.

2. V příloze č. 2 se za řádek “40 DP 11 Praha 11 – P + R – Háje” vkládá nový řádek, který zní: “41 DP 9 Praha 9 – P + R – Prosek – Sever”.

 

 

Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. června 2001.

 

Ing. arch. Jan K a s l , v.r.

primátor hlavního města Prahy

Ing. Petr Š v e c , v. r.

náměstek primátora hlavního města Prahy