Obecně závazná vyhláška č. 6/2001 Sb. hl. m. Prahy

Obecné informace

  • Číslo: 6/2001
  • Sbírka: 5/2001
  • Datum vydání: 29.03.2001
  • Datum účinnosti: 01.05.2001

Název

Obecně závazná vyhláška o ochraně veřejné zeleně

Obsah

 

       Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 29. 3. 2001 vydat podle § 44 odst.3 písm.c) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, tuto obecně závaznou vyhlášku :

 

§ 1

 

Tato vyhláška se vztahuje na pozemky evidované v katastru jako zeleň 1) , zeleň v zástavbě 2) nebo ostatní veřejná zeleň 3) (dále jen „veřejná zeleň“), včetně zařízení, vybavení a objektů na nich se nacházejících.

 

§ 2

Ve veřejné zeleni je zakázáno:

 

 

a)  používat motorová vozidla, s výjimkou vozíků zdravotně postižených, vjíždět s nimi a parkovat na ni ,      tento zákaz se vztahuje i na přípojná vozidla4) ,

b)  vstupovat na plochy květinových záhonů a trhat květiny na záhonech,

c)  vstupovat se psy na dětská hřiště a pískoviště, umožnit  vstupovat na ně volně pobíhajícím psům,

d)  poškozovat  a znečišťovat porosty, zařízení a vybavení,

e) odhazovat hořící nebo doutnající předměty.

 

§ 3

 

    (1) Dále je ve veřejné zeleni, která je součástí zahrad a parků uvedených v příloze č.1, zakázáno :

a)   jezdit na kolech,

b)  jezdit na kolečkových bruslích, skateboardech, koloběžkách a jiných nemotorových prostředcích           s výjimkou vozíků zdravotně postižených,

c)  jezdit na zvířatech,

d)  vstupovat na trávníky,

e)   stanovat a nocovat,

f)  rozdělávat a udržovat otevřené ohně,

g)  nechat volně pobíhat psy,

h)  bruslit,

i)  lyžovat,  sáňkovat a jezdit na snowboardech,

j)  koupat se ve vodních nádržích,

k)  pořádat propagační, reklamní  a jiné akce.

 

(2) V ostatní veřejné zeleni je zakázáno :

a)  jezdit na zvířatech,

b)  stanovat a nocovat,

c)  rozdělávat a udržovat otevřené ohně,

d)  nechat volně pobíhat psy.

 

   (3)Vlastník veřejné zeleně může povolit výjimku ze zákazů uvedených v § 2 písm. a) a § 3 odst.1 a 2. Výjimky ze zákazů uvedených v § 3 odst.1 písm. a) až j)   se vyznačují ve  veřejné zeleni grafickými značkami uvedenými v příloze č.2 této vyhlášky.

 

   (4) Zákazy uvedené v § 2 písm. a), v § 3 odst.1 písm. a), c), d), a g) a v § 3 odst.2 písm. a) a d) se nevztahují na  Policii České republiky, Městskou policii hlavního města Prahy, Hasičský záchranný sbor České republiky a zdravotnickou záchrannou službu při výkonu služby. Zákazy uvedené v § 2 písm. a) a b), v § 3 odst. 1 písm. d) a f) se nevztahují na osoby  pověřené vlastníkem  údržbou veřejné zeleně. Zákaz uvedený v § 3 odst.1 písm.b) se nevztahuje na děti do 10 let.

 

§ 4

 

(1) Ve veřejné zeleni může vlastník zřizovat informační a orientační systém. Grafické značky k označení

      některých činností a informací jsou uvedeny v příloze č.3.

 

(2) Vlastník veřejné zeleně, která je součástí zahrad a parků uvedených v příloze č. 1, je povinen vyznačit v 

      této veřejné zeleni údaj o fyzické nebo právnické osobě, která provádí správu této veřejné zeleně. Údaj

      může být součástí informačního a orientačního systému podle odstavce 1.

 

§ 5

 

Porušení této vyhlášky se postihuje podle obecných  předpisů.5)

 

§ 6

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. května 2001.

 

 

 

 

Ing. Jan  K a s l

primátor hl.m. Prahy

 

 

Ing. Petr  Š v e c

náměstek primátora hl.m. Prahy

 

 

 

-------------------------

 

1)  kód 19 bodu 2. přílohy k vyhlášce 190/1996 Sb., kterou se  provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických  a jiných věcných práv k nemovitostem , ve znění zákona č.210/1993 Sb. a zákona č.90/1996 Sb. a zákon České národní rady č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb., ve znění vyhl.č. 113/2000 Sb.

2)  kód 40 bodu 2.přílohy k vyhlášce č.190/1996 Sb., kterou se  provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických  a jiných věcných práv k nemovitostem , ve znění zákona č. 210/1993 Sb. a zákona č. 90/1996 Sb. a zákon České národní rady č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb.,čl.II odst.2 vyhlášky č. 113/2000 Sb.

3)  kód 41 bodu 2. přílohy k vyhlášce č.190/ 1996 Sb., kterou se   provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických  a jiných věcných práv k nemovitostem , ve znění zákona č. 210/1993 a zákona č.90/1996 Sb. a zákon České národní rady č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb.,čl. II odst.2 vyhlášky č.  113/2000 Sb.

4)  § 7 vyhlášky č. 102/1995 Sb., o schvalování technické způsobilosti a technických podmínkách  provozu silničních vozidel na  pozemních komunikacích

5)  např. § 29 odst.1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze

   § 46 odst.2 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění zákona č. 67/1993 Sb. a   zákona č.   132/2000 Sb.


Přílohy