Vyhláška 11/2002

Obecné informace

  • Číslo: 11/2002
  • Sbírka: 9
  • Datum vydání: 27.06.2002
  • Datum účinnosti: 01.07.2002

Název

Obecně závazná vyhláška hl. m. Prahy, kterou se mění obecně závazná vyhláška hlavního města Prahy č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl.m.Prahy

Obsah

 

       Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 27.6.2002 vydat podle § 17 odst. 3 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, tuto obecně závaznou vyhlášku :

 

 

Čl. I

 

 

       Obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 15/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 18/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 19/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 21/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 22/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 28/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 29/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 1/2002 Sb. hl. m. Prahy a obecně závazné vyhlášky č. 3/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 5/2002 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 8/2002 Sb. hl.m. Prahy a obecně závazné vyhlášky č. 9/2002 Sb. hl. m. Prahy se mění takto:

 

1. V příloze č. 3 se v části A položky č. 13 až 19 zrušují.  Dosavadní položky č. 20 až 112 se označují jako položky č. 13 až 105.

2. V příloze č. 3 se v části A za položku č. 105 doplňují nové položky č. 106  až 114, které znějí:

 

 

Pol.

Předpis

§

Předmět působnosti

106.

zákon č. 86/2002 Sb.

49 písm. c)

ukládání pokut podle § 40 odst. 5 za nesplnění oznamovací povinnosti podle § 19 odst. 16

 

107.

 

50 odst. 1 písm. b)

zpřístupňování informací podle tohoto zákona a zvláštních právních předpisů 

 

108.

 

50 odst. 1 písm. c)

rozhodování o vyměření poplatků za znečišťování ovzduší u malých stacionárních zdrojů podle § 19 odst. 6

 

109.

 

50 odst. 1 písm. d)

nařizování odstranění závad u malých spalovacích zdrojů podle § 12 odst. 1 písm. f), ukládání opatření k nápravě těchto závad podle § 38 odst. 1 a ukládání pokut za nesplnění této uložené povinnosti

 

110.

.

50 odst. 1 písm. j)

vedení evidence malých stacionárních zdrojů, u nichž tento zákon stanoví ohlašovací povinnost, a poskytování údajů z této evidence ministerstvu

 

111.

 

50 odst. 2 písm.a)

kontrolování dodržování povinností provozovateli malých stacionárních zdrojů podle § 12, za nedodržení povinností  jim ukládání  pokut  a nápravných opatření a rozhodování o zastavení nebo omezení provozu těchto zdrojů

 

112.

 

50 odst. 2 písm. b)

kontrolování dodržování přípustné tmavosti kouře, pachového čísla a přípustné míry obtěžování zápachem u provozovatelů malých stacionárních zdrojů a za nedodržení  povinností ukládání  pokut

 

113.

 

50 odst. 2 písm. c)

kontrolování účinnosti spalování, měření množství a rozsahu vypouštěných látek u malých spalovacích zdrojů podle § 12 odst. 1 písm. f); možnost touto činností pověřit odborně způsobilé právnické nebo fyzické osoby podle zvláštního právního předpisu

 

114.

 

50 odst. 2 písm. d)

kontrolování dodržování povinností podle § 3 odst. 5 a 10 a za jejich porušení ukládání pokut

 

 

 

 

 

 

3. V příloze č. 4 se v části A položka č. 3 zrušuje. Dosavadní položky č. 4 až 381 se označují jako položky č. 3 až 380.

4. V příloze č. 4 se v části A za položku č. 380 doplňují nové položky č. 381 až 385, které znějí:

 

 

Pol.

Předpis

§

Předmět působnosti

381.

zákon č. 449/2001 Sb.

47 odst. 1

vydávání loveckých lístků

 

382.

 

47 odst. 4

odebírání nejdéle na dobu 5 let loveckého lístku, zjistí-li dodatečně takovou okolnost, pro kterou by vydání loveckého lístku muselo být odepřeno, nebo vznikla-li taková okolnost po jeho vydání a možnost odepřít vydání loveckého lístku, bylo-li proti žadateli zahájeno soudní řízení pro trestný čin nebo správní řízení k uložení pokuty podle § 64

383.

 

63 odst.1 písm.a)

ukládání pokut až do výše 10 000 Kč fyzické osobě, která se dopustí přestupku tím, že nesplní nebo poruší povinnosti uvedené v § 9 odst. 1, § 10 odst. 2 nebo 3 nebo uložené podle § 9 odst. 3

384.

 

63 odst.1 písm.b)

ukládání pokut až do výše 30 000 Kč fyzické osobě, která se dopustí přestupku tím, že nesplní nebo poruší povinnosti uvedené v § 5 odst. 2, § 9 odst. 2, § 10 odst. 1 nebo § 14 odst. 1 písm. a) až d)

 

385.

 

63 odst. 2

ukládání pokut až do výše 30 000 Kč držiteli loveckého lístku, který se dopustí přestupku tím, že poruší některé pravidlo lovu uvedené v § 41 až 45 nebo v § 49 odst. 1; možnost přitom uložit zákaz činnosti do doby 2 let; při uloženém zákazu činnosti odebrání loveckého lístku; možnost  rovněž vyslovit propadnutí věci

 

 

 

 

 

Čl. II

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2002 s výjimkou ustanovení čl. I bod 2., pokud jde o položky č. 106 a 108, které nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2003.

 

 

 

 

v.z. Ing. Petr Š v e c , v.r.

primátor hl. m. Prahy

 

 

Ing. Jiří Pa r o u b e k , v.r.

náměstek primátora hl. m. Prahy