Nařízení č. 11/2003 Sb. hl. m. Prahy

Obecné informace

  • Číslo: 11/2003
  • Sbírka: 7
  • Datum vydání: 27.05.2003
  • Datum účinnosti: 27.05.2003
  • Datum zrušení: 01.10.2014

Název

Nařízení, kterým se mění vyhláška č. 26/1999 Sb. hl. m. Prahy, o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů

Důvod zrušení

vydání nařízení č. 11/2014 Sb. hl. m. Prahy, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze (pražské stavební předpisy)

Obsah

 

     Rada hlavního města Prahy se usnesla dne 27. 5. 2003 vydat podle § 44 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona č. 320/2002 Sb. a § 143 odst. 3 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 83/1998 Sb., zákona č. 151/2000 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb., toto nařízení:

Čl. I

Čl. 63 vyhlášky č. 26/1999 Sb. hl.m. Prahy, o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze, ve znění nařízení č. 7/2001 Sb. hl.m. Prahy, nařízení č. 26/2001 Sb. hl.m. Prahy a nařízení č. 7/2003 Sb. hl.m. Prahy, zní:

„Čl. 63

Výjimky

Za podmínek stanovených v § 138a stavebního zákona lze v odůvodněných případech po­vo­lit výjimku z ustanovení:

     Čl. 4     odst. 6, 9, 10, 12, 17, 22 písm. b), c),     Čl. 48     odst. 5

          odst. 23 písm. c)     Čl. 49     odst. 5

     Čl. 8     odst. 2, 3, 4, 5, 8     Čl. 50     odst. 1, 5, 8, 12

     Čl. 10     odst. 3     Čl. 51     odst. 12

     Čl. 22     odst. 3, 5     Čl. 56     odst. 1

     Čl. 23     odst. 2     Čl. 57     odst. 7

     Čl. 24     odst. 1     Čl. 59     odst. 5

     Čl. 30     odst. 5     Čl. 60     odst. 7 písm. d).“.

     Čl. 47     písm. a)

 

Čl. II

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

 

MUDr. Pavel B é m , v. r.

primátor hl.m. Prahy

 

Mgr. Rudolf B l a ž e k , v. r.

náměstek primátora hl.m. Prahy

 

 

 

Rušící vyhlášky / nařízení

  • 11/2014
    Nařízení, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze (pražské stavební předpisy)