Obecně závazná vyhláška č. 23/2003 Sb. hl. m. Prahy

Obecné informace

 • Číslo: 23/2003
 • Sbírka: 16
 • Datum vydání: 27.11.2003
 • Datum účinnosti: 01.01.2004

Název

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů

Obsah

 

        Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 27. 11. 2003 vydat podle § 44 odst.3 písm. d) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze,  a § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., tuto obecně závaznou vyhlášku :

 

§ 1

Obsah vyhlášky

 

         Touto vyhláškou se na území hlavního města Prahy  zavádí místní poplatek ze psů (dále jen „poplatek“) a stanoví konkrétní sazby poplatku,  ohlašovací povinnost ke vzniku a zániku poplatkové povinnosti, splatnost, úlevy a osvobození od poplatku a příslušnost k řízení o poplatku.

§ 2

Sazby poplatku

 

(1) Pokud není v odstavci 2 až 4 uvedeno jinak, sazby poplatku činí ročně

 

a)     Kč  1.500,-  za jednoho psa,

b)      2.250,-  za druhého a  každého dalšího psa téhož  držitele1).

 

(2) Sazba poplatku za psy chované v rodinném domě 2) činí ročně v městských částech

 

a)   Praha 1 až  Praha15 a  Praha 17

    1.      600,-  za jednoho psa,

    2.      900,-  za druhého a každého dalšího psa téhož držitele,

 

b)   ostatních

         1.      300,-  za jednoho psa,

2.        600,-  za druhého a každého dalšího psa téhož držitele.

 

(3) Je-li držitelem psa poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu, činí sazba poplatku 200,- Kč ročně za jednoho psa a 300,- Kč ročně za druhého a každého dalšího psa téhož držitele.

 

(4)  Sazba poplatku za psa určeného a užívaného k hlídání objektů, jehož držitelem je právnická osoba, která je zároveň vlastníkem hlídaného objektu, činí ročně 600,- Kč za jednoho psa a 900,- Kč za druhého a každého dalšího psa.

 

§  3

Vznik a zánik poplatkové povinnosti

 

(1) Poplatek se platí od prvého dne měsíce následujícího po dni, kdy nastala skutečnost, která má za následek vznik povinnosti platit poplatek. Vznikne-li poplatková povinnost během roku, za jednotlivé i započaté měsíce do konce kalendářního roku se platí jedna dvanáctina sazby stanovené podle § 2.

 

(2) Nastala-li skutečnost, která má za následek zánik povinnosti platit poplatek, přestává se poplatek platit uplynutím měsíce, ve kterém k této skutečnosti došlo.

 

§ 4

Ohlašovací povinnost

 

(1)  Poplatník je povinen splnit ohlašovací povinnost u správce poplatku  do 15 dnů ode dne, kdy nastala skutečnost, která má za následek vznik povinnosti platit poplatek. Do 15 dnů je poplatník rovněž povinen oznámit každou skutečnost, která má vliv na výši poplatku.

Po přihlášení psa vydá správce poplatku poplatníkovi evidenční známku.

 

(2)  Přihlásit psa jsou povinni i občané, kteří chovají psa, jenž podle této vyhlášky poplatku nepodléhá.

 

(3)  Při plnění své ohlašovací povinnosti je poplatník povinen sdělit své plné jméno nebo název, bydliště (sídlo organizace), rodné číslo, identifikační číslo organizace, podnikatelský subjekt též čísla účtů u bank, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z jeho podnikatelské činnosti.3)

§ 5

Splatnost poplatku

 

 (1)   Poplatek je splatný bez vyměření předem, a to :

 

a)   nečiní-li více než  600,- Kč  ročně, nejpozději do 31.března každého roku,

b)  činí-li více než 600,- Kč ročně, ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do 31. března a 31. srpna každého roku.

 

(2)  Vznikne-li poplatková povinnost přede dnem splatnosti podle odstavce 1 je poplatek stanovený podle § 3 odst.1 splatný tak, jak je uvedeno v odstavci 1, v ostatních případech, tj. v případě vzniku poplatkové povinnosti po datu uvedených splátek, vždy najednou do 15 dnů od jejího vzniku.

§ 6

Osvobození a úlevy

 

(1) Od poplatku jsou vedle držitelů psů osvobozených podle zákona osvobozeni i držitelé psů

 

a) chovaných k vědeckým účelům v zařízeních k tomu určených,

    

b) jimiž jsou delegovaní diplomatičtí zástupci, konzulové z povolání a další   osoby, jsou-   li státními příslušníky cizích států, požívající podle mezinárodního práva4) výsady a imunity, je-li zaručena vzájemnost,

    

c) služebních sloužících Policii ČR a městské policii a speciálně vycvičených  záchranářských a lavinových psů, pokud mají příslušné osvědčení a držitel je členem Svazu záchranných brigád,

 

d) převzatých z útulků provozovaných na území hlavního města Prahy po dobu dvou let od převzetí.

       

(2)   Úleva z roční sazby poplatku ve výši  300,- Kč  bude na dobu dvou let poskytnuta tomu držiteli, který nechá označit psa mikročipem a současně zanést do databáze hlavního města Prahy. Na tuto úlevu má poplatník nárok počínaje rokem následujícím po roce, ve kterém splnil obě uvedené podmínky. Úleva se poskytne započtením při plnění poplatkové povinnosti. Pokud je výše úlevy vyšší než sazba poplatku, jedná se v konkrétním případě o úplné osvobození.

 

(3)   Po uplynutí lhůty stanovené v odstavci 1 písm. d) se postupuje stejně jako při vzniku poplatkové povinnosti podle § 3 odstavce 1.

 

§ 7

Řízení o poplatku

 

(1)  Řízení o poplatku vykonávají městské části příslušné podle místa trvalého pobytu nebo sídla poplatníka. 5)

    

 (2)   Městská část odvede příjmy z poplatku ve výši stanovené zvláštním právním předpisem6) na účet hlavního města  Prahy  do konce měsíce následujícího po uplynutí měsíce, ve kterém se poplatek stal splatným.

 

§ 8

Zrušovací ustanovení

 

       

Zrušují se

1.       Vyhláška č. 4/1991 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku ze psů.

2.      Čl. I vyhlášky č. 13/1991 Sb. hl. m. Prahy, kterou se mění a doplňují vyhlášky o místních poplatcích č. 4, 5, 6, 7, 8/91.

3.      Čl. I vyhlášky č. 25/1991 Sb. hl. m. Prahy, kterou se mění a doplňují vyhlášky o místních poplatcích.

4.      Čl. I vyhlášky č. 16/1993 Sb. hl. m. Prahy, kterou se mění a doplňují vyhlášky hlavního města Prahy o místních poplatcích a kterou se zrušuje vyhláška hlavního města Prahy  č. 8/1991 Sb. hl. m. Prahy, o dislokačním poplatku, ve znění vyhlášky hlavního města Prahy č. 13/1991 Sb. hl. m. Prahy a vyhlášky hlavního města Prahy  č. 25/1991 Sb. hl.m. Prahy.

5.      Čl. I  vyhlášky č. 31/1997 Sb. hl. m. Prahy, kterou se mění a doplňují vyhlášky hlavního města Prahy o místních poplatcích.        

§ 9

 Účinnost

 

          Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna  2004.

 

 

                                                     MUDr. Pavel B é m , v. r.

                                                      primátor hl.m. Prahy

 

 

                                                   Mgr. Rudolf B l a ž e k ,   v. r.

                                              náměstek primátora hl.m. Prahy  

 

 

 

 

 

                   

-----------------------

1)      § 129 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění zákona č. 509/1991 Sb.

2)      Vyhláška č. 137/1998 Sb., o obecně technických požadavcích na výstavbu.

      Vyhláška č.26/1999 Sb. hl. m. Prahy, o obecných technických požadavcích na     

      výstavbu v hlavním městě Praze, ve znění nařízení č. 7/2001 Sb. hl.m. Prahy, nařízení

      č. 26/2001 Sb. hl. m. Prahy, nařízení č. 7/2003 Sb. hl. m. Prahy a nařízení č. 11/2003

      Sb. hl. m. Prahy.

3)      § 33  odst. 15 zákona  č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění zákona č. 255/1994 Sb.

4)      Vyhláška č. 157/1964 Sb., o Vídeňské úmluvě o diplomatických stycích.

5)      Položka č.11 přílohy č.3 části A obecně závazné vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává  Statut hlavního města Prahy, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 2/2003 Sb. hl. m. Prahy.

 6)  Obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů.

 

 

Pozměňující vyhlášky / nařízení

 • 18/2004
  Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 23/2003 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku ze psů
 • 8/2011
  Obecně závazná vyhláška, kterou se mění některé obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích
 • 15/2021
  Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 23/2003 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku ze psů, ve znění pozdějších předpisů
 • 19/2019
  Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 23/2003 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku ze psů, ve znění pozdějších předpisů