Nařízení č. 19/2004 Sb. hl. m. Prahy

Obecné informace

  • Číslo: 19/2004
  • Sbírka: 15
  • Datum vydání: 26.10.2004
  • Datum účinnosti: 17.11.2004

Název

Nařízení, kterým se určuje místo, kde lze konat shromáždění bez oznámení

Obsah

 

Rada hlavního města Prahy se usnesla dne  26. 10. 2004 vydat podle § 44 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., a § 4 odst. 3 zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění zákona č. 259/2002 Sb., toto nařízení:

 

§ 1

 

Obsah nařízení

 

Tímto nařízením se určuje místo, kde lze konat shromáždění k účelu uvedenému ve zvláštním právním předpisu ¹) (dále jen „shromáždění“) bez oznámení, a stanovuje se doba, v níž se shromáždění konat nesmějí.

 

 

§ 2

 

Určení místa

 

Shromáždění bez oznámení lze konat v prostoru Palackého náměstí v Praze 2, vymezeném na východě pomníkem Františka Palackého, na severu výstupem z podchodu od stanice metra Karlovo náměstí, na západní straně pásem zeleně a na jižní straně zvýšeného parteru Palackého náměstí kamenným zábradlím.

 

 

§ 3

 

Stanovení doby

 

Shromáždění bez oznámení se nesmějí konat v době od 20,00 hod. do 10,00 hod.

 

 

§ 4

 

Účinnost

 

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 17. listopadu 2004.

 

 

MUDr. Pavel  B é m , v. r.

primátor hlavního města Prahy

 

 

Mgr. Rudolf  B l a ž e k , v. r.

náměstek primátora hlavního města Prahy

 

 

__________________________________________________

1) § 1 odst. 2 zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím

Pozměňující vyhlášky / nařízení

  • 15/2008
    Nařízení, kterým se mění nařízení č. 19/2004 Sb. hl. m. Prahy, kterým se určuje místo, kde lze konat shromáždění bez oznámení