Nařízení č. 23/2004 Sb. hl. m. Prahy

Obecné informace

  • Číslo: 23/2004
  • Sbírka: 18
  • Datum vydání: 14.12.2004
  • Datum účinnosti: 14.12.2004
  • Datum zrušení: 01.10.2014

Název

Nařízení, kterým se mění vyhláška č. 26/1999 Sb. hl.m.Prahy, o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů

Důvod zrušení

vydání nařízení č. 11/2014 Sb. hl. m. Prahy, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze (pražské stavební předpisy)

Obsah

       Rada hlavního města Prahy se usnesla dne 14. 12. 2004 vydat podle § 44 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., a § 143 odst. 3 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 83/1998 Sb., zákona č. 151/2000 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb., toto nařízení:

 

Čl. I

 

 

      Vyhláška č. 26/1999 Sb. hl. m. Prahy, o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze, ve znění nařízení č. 7/2001 Sb. hl. m. Prahy, nařízení č. 26/2001 Sb. hl. m. Prahy, nařízení č. 7/2003 Sb. hl. m. Prahy a nařízení č. 11/2003 Sb. hl. m. Prahy, se mění takto:

 

 

1. V čl. 4 odstavec 22 včetně poznámky pod čarou č. 7a zní:

„(22) Požadavky na omezení staveb a jiných činností v aktivních zónách záplavových území stanoví zvláštní právní předpis7). Požadavky na omezení staveb a jiných činností v záplavovém území vymezeném v územním plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy stanoví zvláštní právní předpis7a).

-----------------------------------------

7a) Vyhláška č. 32/1999 Sb. hl. m. Prahy, o závazné části územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů.“.

 

Dosavadní poznámky pod čarou č. 7a a 7b se označují jako poznámky pod čarou č. 7b a 7c, a to včetně odkazů na tyto poznámky pod čarou.

 

 

2. V čl. 4 odstavec 23 zní:

„(23) V záplavovém území7),7a)

a) musí být stavby navrženy a umístěny tak, aby pod úrovní hladiny nejvyšší zaznamenané přirozené povodně co nejméně bránily průtoku vody,

b) musí být dálnice, silnice, místní komunikace I.třídy a dráhy s výjimkou vleček navrženy jako estakády s niveletou spodní hrany konstrukce přemostění min. 1 m nad úrovní hladiny nejvyšší zaznamenané přirozené povodně,

c) nesmí místní komunikace II. až IV.třídy a účelové komunikace a vlečky vedoucí napříč záplavovým územím, s výjimkou nájezdů na komunikace vyšší třídy nebo mosty, převyšovat úroveň okolního terénu o více než 0,60 m,

d) lze potrubní rozvody umísťovat jen pod terénem,

e) musí být stavby transformačních, spínacích a výměníkových stanic, regulačních stanic plynu a telefonních ústředen umístěny tak, aby jejich provozní prostory byly nejméně 1 m nad hladinou nejvyšší zaznamenané přirozené povodně, pokud nebudou chráněny proti zaplavení vodou v důsledku povodně (vč. vnikání této vody do staveb z podloží a kanalizace).“.

 

 

3. V čl. 5 se doplňuje odstavec 3, který zní:

„(3) Stavby studní v záplavových územích7),7a) sloužící jako jediný zdroj zásobování pitnou vodou musí být navrženy a pro­vedeny podle normových hodnot pro studny v zaplavovaných územích ve vztahu k hladině nejvyšší zaznamenané přirozené povodně.“.

 

 

4. V čl. 6 se na konci odstavce 1 doplňují slova „a v průtočném záplavovém území7a).“.

 

 

5. V čl. 6 se na konci odstavce 3 doplňují slova „a v průtočném záplavovém území7a).“.

 

 

6. V čl. 11 odst. 8 se za slovo „území“ vkládá odkaz na poznámku pod čarou „7),7a)“.

 

 

7. V čl. 12 se na konci odstavce 6 doplňuje věta „V záplavovém území průtočném7a) lze pro účel přípustný v daném území zřizovat oplocení pouze sklopitelné, bez podezdívky.“.

 

 

8. V čl. 16 odst. 1 se v úvodní části textu za slovo „vlivy“ vkládají slova „(např. přirozené povodně v záplavovém území7),7a))“.

 

 

9. V čl. 16 odst. 1 písm. g) se slova „ve stanovených“ nahrazují slovem „v“ a za slovo „územích7)“ se vkládá odkaz na poznámku pod čarou „,7a)“.

 

 

10. V čl. 16 odst. 6 se v úvodní části textu za slovo „území7)“ vkládá odkaz na poznámku pod čarou „,7a)“.

 

 

11. V čl. 16 odst. 6 písm. a) se slova „, podle které bylo stanoveno záplavové území,“ nahrazují slovy „nejvyšší zaznamenané přirozené povodně“.

 

 

12. V čl. 16 odst. 6 písm. b) se slova „, podle které bylo stanoveno záplavové území,“ nahrazují slovy „nejvyšší zaznamenané přirozené povodně“.

 

 

13. V čl. 22 odst. 4 se za slovo „území“ vkládá odkaz na poznámku pod čarou „7),7a)“, a slova „, podle které bylo záplavové území stanoveno,“ se nahrazují slovy „nejvyšší zaznamenané přirozené povodně“.

 

 

14. V čl. 26 se odstavec 3 zrušuje.

Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 3 a 4.

 

 

15. V čl. 39 odst. 2 se věty první a druhá nahrazují větami

„Výtahy se musí zřizovat v bytových domech se vstupy do bytů v úrovni pátého a vyššího nadzemního podlaží nebo podkroví v téže úrovni. U nástaveb a vestaveb bytových domů se vstupy do bytů v úrovni pátého nadzemního podlaží nebo podkroví v téže úrovni se výtahy nemusí zřizovat ani existující výtahy do tohoto podlaží prodlužovat.“.   

 

 

16. V čl. 43 se na konci odstavce 8 doplňují slova „a musí být zabezpečeny proti mrazu“.

 

 

17. V čl. 43 se doplňuje odstavec 9, který zní:

„(9) Je-li na vodovodní přípojce zřizována vodoměrná šachta, musí být zabezpečena proti vniknutí nečistot a podzemní i povrchové vody, musí být odvětrána a přístupná.“.

 

 

18. V čl. 44 odst. 8 se za slovo „území7)“ vkládá odkaz na poznámku pod čarou „,7a)“.

 

 

19. V čl. 45 se na konci odstavce 3 doplňuje věta „Transformační stanice a náhradní zdroje elektrické energie v budovách v záplavových územích7),7a) musí být navrženy v úrovni nejméně 1 m nad hladinou nejvyšší zaznamenané přirozené povodně, pokud nebudou chráněny proti zaplavení vodou v důsledku povodně (vč. vnikání této vody do staveb z podloží a kanalizace).“.

 

 

20. V čl. 45 se doplňuje odstavec 6, který zní:

„(6) Telekomunikační ústředny v budovách v záplavových územích7),7a) musí být navrženy v úrovni nejméně 1 m nad hladinou nejvyšší zaznamenané přirozené povodně, pokud nebudou chráněny proti zaplavení vodou v důsledku povodně (vč. vnikání této vody do staveb z podloží a kanalizace).“.

 

 

21. V čl. 48 odst. 3 se za slovo „území“ vkládá odkaz na poznámku pod čarou „7),7a)“ a slova „, podle které bylo stanoveno záplavové území,“ se nahrazují slovy „nejvyšší zaznamenané přirozené povodně“.

 

 

22. V čl. 51 odst. 11 se za slovo „územích“ vkládá odkaz na poznámku pod čarou „7),7a)“ a slova „, podle které bylo stanoveno záplavové území“ se nahrazují slovy „nejvyšší zaznamenané přirozené povodně“.

 

 

23. V čl. 52 odst. 10 se za slovo „územích“ vkládá odkaz na poznámku pod čarou „7),7a)“ a slova „, podle které bylo stanoveno záplavové území“ se nahrazují slovy „nejvyšší zaznamenané přirozené povodně“.

 

 

24. V čl. 53 odst. 21 se za slovo „územích“ vkládá odkaz na poznámku pod čarou „7),7a)“ a slova „, podle které bylo stanoveno záplavové území“ se nahrazují slovy „nejvyšší zaznamenané přirozené povodně“.

 

 

25. V čl. 59 odst. 2 se za slovo „územích“ vkládá odkaz na poznámku pod čarou „7),7a)“ a slova „, podle které bylo stanoveno záplavové území“ se nahrazují slovy „nejvyšší zaznamenané přirozené povodně“.

 

 

26. V čl. 59 odst. 13 se za slovo „zařízení“ vkládá čárka a slova „vysokých škol a vysokoškolských zařízení“.

 

 

27. V čl. 60 se na konci odstavce 9 doplňují slova „a v průtočném záplavovém území7a)“.

 

 

28. V čl. 63 se slova „, 22 písm. b), c), odst. 23 písm. c)“ zrušují.

 

 

Čl. II

 

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem  vyhlášení.

 

 

 

 

MUDr. Pavel  B é m  , v. r.

primátor hlavního města Prahy

 

 

Mgr. Rudolf  B l a ž e k  , v. r.

náměstek primátora hlavního města Prahy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rušící vyhlášky / nařízení

  • 11/2014
    Nařízení, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze (pražské stavební předpisy)