Vyhláška 3/2004 (Portál hlavního města Prahy)

Vyhláška 3/2004

Obecné informace

  • Číslo: 3/2004
  • Sbírka: 3
  • Datum vydání: 26.02.2004
  • Datum účinnosti: 01.04.2004

Název

Obecně závazná vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 32/1999 Sb. hl. m. Prahy,o závazné části územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů

Obsah

 

Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 26. 2. 2004 vydat podle § 44 odst. 3 písm. d) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, a § 29 odst. 3 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 132/2000 Sb., tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

Čl. I

 

V příloze č. 4 k vyhlášce č. 32/1999 Sb. hl. m. Prahy, o závazné části územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 8/2003 Sb. hl. m. Prahy, se za tabulku, označenou Zrušení částí Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy schválené usnesením ZHMP č. 06/18  ze dne 27.3.2003 doplňuje text, který zní :

 „Zrušení částí Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy schválené usnesením zastupitelstva hlavního  města Prahy č. 15/06  ze dne 26.2.2004.

 

městská část:

předmět zrušení:

Průsvitka výkresu:

 Praha 7, Praha 16

Kategorizace zátopových území a vymezení linie protipovodňových opatření v území dotčeném záplavami ze srpna 2002

9, 25,33

„.

Čl. II

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem  1. dubna 2004.

 

 

 

MUDr. Pavel  B é m , v. r.

primátor hlavního města Prahy 

 

 

 

Mgr. Rudolf  B l a ž e k , v. r.

náměstek primátora hl. m. Prahy