Vyhláška 7/2004 (Portál hlavního města Prahy)

Vyhláška 7/2004

Obecné informace

  • Číslo: 7/2004
  • Sbírka: 6
  • Datum vydání: 25.03.2004
  • Datum účinnosti: 01.05.2004

Název

Obecně závazná vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 32/1999 Sb. hl. m. Prahy, o závazné části územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů

Obsah

 

 

     Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 25. 3. 2004 vydat podle §44 odst.3 písm.d) zákona č.131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, a §29 odst.3 zákona č.50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č.132/2000 Sb., tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

Čl. I

 

     Vyhláška č.32/1999 Sb. hl. m. Prahy, o závazné části územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy, ve znění obecně závazné vyhlášky č.10/2001 Sb.hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č.27/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č.21/2002 Sb.hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č.30/2002 Sb.hl.m.Prahy a obecně závazné vyhlášky č.8/2003 Sb.hl.m.Prahy, se mění takto:

 

1.       V příloze č.1 oddíl 4 odstavec 2 pododstavec 2b) se v části  začínající slovy       

      Funkční využití“ slova  „čerpací stanice pohonných hmot“ zrušují.

 

2.  V  příloze   č.1  oddíl  4 odstavec  2 pododstavec  2b)   se   na konci  části   začínající  
      slovy  Výjimečně  přípustné  funkční  využití“  doplňují slova : „ čerpací  stanice

      pohonných hmot“.

 

3.  V příloze č.1 oddíl 12 se na konci nadpisu doplňují slova „a kódy funkčního využití“.

 

4.  V příloze č.1 oddíl 12 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní :

„(3) Funkční využití jednotlivých druhů veřejného vybavení v kategorii veřejného vybavení jsou směrná“

Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce  4 a 5.

 

   5.  V příloze č.1 oddíl 13 se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Podmíněnost se týká

         katastrálních území : Hlubočepy, Holyně, Slivenec“.

 

6.  V příloze č.1 oddíl 13 se na konci odstavce 3 „Podmíněnost se týká

      katastrálního území Holešovice“.

 

7.  V příloze č.1 oddíl 13 se  na konci odstavce 7 doplňuje věta „Podmíněnost se týká

      katastrálního území Radotín“.

 

8.  V příloze č.2 se za řádek

9IDZI14I Praha 14 nová železniční zastávka Rajská zahrada

vkládá nový řádek, který zní :

10IDZI17 Běchovice nová železniční zastávka Běchovice.

 

9.  V příloze č.2 se řádek 

21ITKI12 Praha 12 kanalizace a ČOV Točná“

         nahrazuje řádkem

       21ITKI12 Praha 12 kanalizace (výtlak) a ČS Točná“.

 

10. V příloze č.3 se za tabulku označenou Změny Územního plánu sídelního útvaru hlavního města

      Prahy schválené usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 02/26 ze dne 12.12.2002 vkládá text,

      který zní:

   „Změny Územního plánu sídelního útvaru  hlavního města Prahy schválené usnesením                                                 Zastupitelstva hl. m. Prahy č.11/13 ze dne 30.10.2003.

 

 

číslo změny

městská část

předmět změny

průsvitka výkresu č.

 

Z0066

 Praha 17

 Praha 5

 Praha 6

realizace Břevnovské radiály před r.2010

4,5,25,19,30,37

 

Z0173

 

 Praha 5

výstavba obchodního a zábavního střediska, administrativních prostor, hotelu, bytového domu a  služeb

4,5,37

Z0265

 Praha-Běchovice

pokračování rodinné zástavby

4,37,30

Z0266

 Praha-Běchovice

zřízení nové železniční zastávky  (rekonstrukce drážního tělesa)

5,25

Z0268

 Praha 19

zajištění uceleného a bezkolizního provozu školkařského areálu

4,19,30

Z0269

 Praha-Čakovice

výstavba obytného domu, vyloučení činnosti zamořujících provozoven

4

Z0274

 Praha 5

zohlednění terénu a umístění v přírodním parku Prokopské a Dalejské údolí

4,30

Z0281

 Praha 4

administrativně obchodní zástavba při ul. U Plynárny, dále výstavba rodinných domů

4

Z0290

 Praha-Dubeč

výstavba rodinného domu, vyjmutí pozemků z VRÚ

4,30,37

Z0291

 Praha- Královice

provozování zahradnictví

4

Z0293

 Praha-

 Dolní Chabry

rozdělení stávající plochy OC a umístění ploch zeleně podle vydaného ÚR

4,25

 

Z0297

 

Praha 12

zrušení ČOV v centru obce a odvedení splaškových vod výtlakem na sousední ČOV, úprava rozsahu veřejně prospěšných staveb /VPS/

9,25

 

 

Z0298

 

Praha-Kolovraty

změna trasy komunikace v SV části MČ (VPS - 57 DK 29), obytná a smíšená zástavba podél této komunikace a rozšíření lesa na východě

4,5,25,30,37

 

 

Z0299

 

Praha-Kolovraty

změna trasy komunikace S3 a zařazení tzv. prvoetapové komunikace v lokalitě Červenka do veřejně prospěšných staveb

4,5,30,37

Z0300

Praha-Kolovraty

změna umístění veřejně prospěšné stavby nového školského areálu

4,25,30,37

Z0303

Praha-Kolovraty

Praha – Benice

 

rozšíření zeleně podél jižního  okraje MČ

4,30

 

Z0309

  Praha 12

zajištění souladu s minulým i současným využíváním pozemku, tj. stávající rodinný dům na soukromém pozemku

4

Z0313

 Praha-Lysolaje

výstavba objektů k bydlení

4,30,37

Z0321

 Praha 20

výstavba rodinných domů

4

 

Z0323

 

Praha-Kolovraty    

Praha-Nedvězí

zrušení sběrného dvora a veřejně prospěšné stavby, nahrazení funkcí nemající negativní dopad  na životní prostředí

4, 25,37

 

Z0324

Praha-Koloděje

založení parku s terénními úpravami pro sáňkování a terénní cyklistiku

4,30

Z0325

Praha-Koloděje

výstavba dvou rodinných domů

4,30,37

Z0338

 Praha 10

vybudování Justičního paláce v lokalitě bývalé nemocnice MV Na Mičánkách

4

Z0339

 Praha 10

zřízení parkoviště P+R v návaznosti na stanici metra A - Depo Hostivař

4,5,30,37

Z0342

 Praha 3

dostavba fotbalového areálu s komerční výstavbou a revitalizací parku

4,30

 

Z0343

 

 Praha 20

výstavba obyt.domů, zvětšení sportovní plochy a založení zeleně podle prověření zastavovací studií

4,30,37

Z0344

 Praha-Nebušice

vybudování rodinných domů pro potřeby kláštera

4,30,37

Z0347

 Praha-Běchovice

zalesnění území mezi extrémně zatíženou komunikací a obytnou částí obce

4,30,37

Z0348

 Praha 19

výstavba rodinného domu

4,30,37

 

Z0350

 Praha 8

 Praha-

 Dolní Chabry

výstavba vzorkové prodejny nábytku

4

Z0356

 Praha-Klánovice

výstavba rodinných domů

4,30,37

Z0358

 Praha 15

výstavba objektů pro obchod, služby a skladování

4,30,37

 

Z0359

 

Praha 2

vybudování areálu firmy zajišťující údržbu a úklid města, včetně zázemí a administrativně - správní budovy

4,36

Z0360

 Praha 5

výstavba rodinného domu

4,30,37

Z0362

 Praha-

 Přední Kopanina

výstavba rodinného domu

4,37

 

Z0363

 

Praha-

Přední Kopanina

výstavba malého sportovního areálu s klubovnou, tenisovým kurtem a hřištěm na nohejbal

4,30,37

 

Z0364

 

Praha-Šeberov

výstavba malometrážních sociálních bytů s posunem hranic ÚSES pro přístupovou komunikaci

 

4,19,30,37

Z0365

Praha-

Dolní Počernice

umožnit větší rozvoj podnikatelských aktivit v současnosti

4,30,37

 

Z0368

 

Praha-

Dolní Počernice

výsadba souvislého pásu lesa a snížení negativních vlivů extremně zatížené komunikace  na obytné části zástavby

 

4,30

Z0369

 Praha-Ďáblice

přestavba hospodářských objektů na obytné se zázemím

4

Z0371

 Praha 4

území stávajících řadových garáží přičlenit k obytné funkci

4,30,37

Z0372

 Praha 4

rozšíření sociálního zařízení pro seniory, výstavba nového pavilonu

4,30,37

Z0374

 Praha 4

posunutí rozhraní funkcí určující uliční čáru tak, aby navazovala na stávající objekt

4,30,37

Z0375

 Praha 15

zvýšení kapacity stávajícího parkoviště o jedno patro

4,30,37

Z0378

 Praha-Lysolaje

stávající objekt, výstavba dalších obytných objektů

4, 30,37

Z0385

 Praha 17

využívání objektů podnikové ubytovny jako malometrážních bytů, zachování služeb

4

Z0386

 Praha 16

využití stáv.objektu s ohledem na reálné možnosti pronájmu a pozemku v souladu s původním určením

4

Z0391

 Praha - Libuš

zrušení značky funkčního využití plochy pro státní správu z důvodu pominutí těchto nároků - výstavba bytového domu

4

 

Z0398

 Praha 14,     

 Praha- Štěrboholy

 Praha 10

změna hranic velkého rozvojového území - výstavba multifunkčního  centra VRÚ

 

4

Z0399

 Praha 6

výstavba obytných domů a sportovní plochy

4

Z0402

 Praha 6

výstavba bytového domu v návaznosti na sousední rezidenční objekty

4,30,37

Z0403

 Praha 6

realizace hřiště s umělým povrchem

4,30,37

Z0406

 Praha -Libuš

výstavba rodinného dvojdomu v návaznosti na sousední pozemek

4,30,37

Z0409

 Praha –

 Dolní Chabry

výstavba domu s pečovatelskou službou

4,30,37

Z0411

 Praha 11

výstavba obchodního a administrativního komplexu

4

Z0421

 Praha 5

vybudování lukostřelnice se zázemím

4,30

Z0428

 Praha - Šeberov

výstavba rodinných domů

4,30,37

Z0439

 Praha - Újezd

výstavba obytné zóny

4,5,10,15,25,30,37

Z0449

 Praha - Troja

upřesnění hranic zastavěného území

4,30,37

Z0450

 Praha 6

zohlednění dopravního řešení

4,5,25

Z0453

 Praha 15

výstavba objektů bydlení s polyfunkčním vybavením

4,30

Z0454

 Praha 20

rozšíření záchytného parkoviště P+R na konečné stanici metra

4,5,25,37

Z0455

 Praha- Šeberov

výstavba rodinného domu

4,30,37

Z0456

 Praha 4

sjednocení území pro funkci smíšenou městského jádra

4

Z0500

 Praha 9

dostavba náměstí objekty obchodního a společenského centra, doplnění parkových ploch, napojení na M Vysočanská

4,30

.“                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

Čl. II

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti  dnem   1. května 2004.

 

 

 

 

 

MUDr. Pavel  B é m , v.  r.

primátor hlavního.města Prahy

 

Mgr. Rudolf  B l a ž e k, v.  r.

náměstek primátora hl.m. Prahy