Vyhláška 24/2005 (Portál hlavního města Prahy)

Vyhláška 24/2005

Obecné informace

  • Číslo: 24/2005
  • Sbírka: 15
  • Datum vydání: 24.11.2005
  • Datum účinnosti: 27.12.2005

Název

Obecně závazná vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 32/1999 Sb. hl. m. Prahy, o závazné části územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů

Obsah

 

     Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 24. 11. 2005 vydat podle §44 odst.3 písm.d) zákona č.131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, a §29 odst.3 zákona č.50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č.132/2000 Sb. a zákona č. 437/2004 Sb., tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

Čl. I

     Vyhláška č.32/1999 Sb. hl. m. Prahy, o závazné části územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy, ve znění obecně závazné vyhlášky č.10/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č.27/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č.21/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č.30/2002 Sb. hl. m.Prahy, obecně závazné vyhlášky č.8/2003 Sb. hl. m.Prahy, obecně závazné vyhlášky č.3/2004 Sb. hl. m.Prahy, obecně závazné vyhlášky č.7/2004 Sb. hl .m.Prahy, obecně závazné vyhlášky č.6/2005 Sb. hl. m.Prahy a obecně závazné vyhlášky č.17/2005 Sb. hl. m.Prahy, se mění takto:

 

V příloze č.3 se za tabulku označenou Změny Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy schválené usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č.22/20 ze dne 25.11.2004 vkládá text, který zní:

„Změna Územního plánu sídelního útvaru  hlavního města Prahy schválená usnesením   Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 29/15 ze dne 23.6.2005.

číslo změny

městská část

předmět změny

průsvitka výkresu č.

Z0638

Praha 6

změna hranic velkého rozvojového území a nové využití podle projednané urbanistické studie "Ruzyně - Drnovská"

4, 19, 25, 30, 37

 

“.

 

Čl. II

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti  dnem  27. prosince 2005.

 

MUDr. Pavel  B é m ,   v. r.

primátor hlavního města Prahy

 

Mgr. Rudolf  B l a ž e k , v. r.

náměstek primátora hlavního města