Vyhláška 4/2008

Obecné informace

  • Číslo: 4/2008
  • Sbírka: 2
  • Datum vydání: 03.03.2008
  • Datum účinnosti: 01.04.2008

Název

Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů

Obsah

4.

 

Obecně závazná vyhláška,

 

kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů

 

     Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne  28.2.2008 vydat podle § 17 odst. 3 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

Čl. I

 

     Obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 15/2001 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 18/2001 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 19/2001 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 21/2001 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 22/2001 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 29/2001 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 1/2002 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 3/2002 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 5/2002 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 8/2002 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 9/2002 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 12/2002 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 13/2002 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 16/2002 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 23/2002 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 29/2002 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 2/2003 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 3/2003 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 9/2003 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 10/2003 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 13/2003 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 16/2003 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 17/2003 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 19/2003 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 22/2003 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 29/2003 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 35/2003 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 1/2004 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 4/2004 Sb. hl.m. Prahy,  obecně závazné vyhlášky č. 8/2004 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 9/2004 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 11/2004 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 12/2004 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 16/2004 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 17/2004 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 22/2004 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 25/2004 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 3/2005 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 5/2005 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 8/2005 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 10/2005 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 12/2005 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 14/2005 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 18/2005 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 22/2005 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 25/2005 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 29/2005 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 1/2006 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 2/2006 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 7/2006 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 8/2006 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 10/2006 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 12/2006 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 17/2006 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 25/2006 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 1/2007 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 3/2007 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 4/2007 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 6/2007 Sb. hl.m. Prahy,  obecně závazné vyhlášky č. 8/2007 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č.  10/2007 Sb. hl.m. Prahy,  obecně závazné vyhlášky č. 13/2007 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 14/2007 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 15/2007 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 1/2008 Sb. hl.m. Prahy,  se mění takto:

 

1. V příloze č. 7 části  A se v části  Praha 9  na konci doplňuje tento výčet:

„Libeň                        3020/6                        1176               

  Libeň                        3020/7                        3100

  Libeň                        3020/8                          366                 

  Libeň                        3020/9                          367                 

  Libeň                        3021/1                        1042

  Libeň                        3021/2                          725

  Libeň                        3049/144                      288                        2125

  Libeň                        3102/11                          17

  Libeň                        3105/6                          669

  Libeň                        3105/7                          459

  Prosek                      1154/2                          247

  Prosek                      628/176                    24979

  Prosek                      628/179                    12821

  Prosek                      628/2                          3141

  Prosek                      628/234                          95                        819

  Prosek                      628/235                        930                        stavba bez č.pop./č.e.

  Prosek                      33                                 502                 

  Prosek                      34                                 365

  Prosek                      52                                 420                 

 Vysočany                   437/3                            917

 Vysočany                   437/13                            35

 Vysočany                   437/14                            23

 Vysočany                   1934/2                        1472

včetně terénních a sadových úprav, které nejsou předmětem zápisu v KN“.

 

2. V příloze č. 7 části A se v části Praha 10 na konci doplňuje tento výčet:

„Vršovice                        388                        778                        54“.

 

3. V příloze č. 7 části B se v části  Praha  14  na konci doplňuje tento výčet:

„Hostavice            1012            216

včetně staveb bez čísel popisných, terénních a sadových úprav, které nejsou předmětem zápisu v KN“.

 

4. V příloze č. 7 části B se v části  Praha - Štěrboholy  na konci doplňuje tento výčet:

„Štěrboholy

veřejné vodovodní řady v ulicích Pod Areálem a Ve Stráni v celkové pořizovací hodnotě 1 759 259 Kč

veřejné kanalizační splaškové stoky v ulicích Pod Areálem a Ve Stráni v celkové pořizovací hodnotě 6 836 714 Kč“.

 

5. V příloze č. 7 části B se v části Praha 21 na konci doplňuje tento výčet:

„Újezd nad Lesy

veřejné vodovodní řady - 7. stavba v pořizovací hodnotě 508 000 Kč

veřejné vodovodní řady - 8. stavba v pořizovací hodnotě 2 450 538 Kč

veřejné vodovodní řady - 9. stavba v pořizovací hodnotě 4 866 777 Kč

veřejné vodovodní řady - 10. stavba v pořizovací hodnotě 4 594 924 Kč

veřejné vodovodní řady - 11. stavba v pořizovací hodnotě 8 474 223 Kč

veřejné vodovodní řady - 12. stavba v pořizovací hodnotě 1 820 626 Kč

veřejné vodovodní řady – stavba od  IPB REAL v pořizovací hodnotě 2 435 541 Kč“.

 

6. V příloze č. 10 se za bod 11 vkládá bod 12, který včetně nadpisu zní:

„12. Městská část Praha 10

a) Vymezeným majetkem se rozumí:

kat. území                        parc. č.                        výměra (m2)                        č. pop.

 

Vršovice                           388                                 778                                  54

 

b) Městská část Praha 10 se zavazuje, že bude nemovitosti uvedené v písmenu a) využívat jako školské zařízení.

 

c) Městská část Praha 10 se zavazuje, že nepřevede nemovitosti uvedené v písmenu a) na jinou fyzickou či právnickou osobu.

 

d) V případě změny využití nemovitostí je městská část Praha 10 povinna požádat hlavní město Prahu o odejmutí nemovitostí uvedených v písmenu a) ze svěřené správy, a to ve lhůtě do 90dnů ode dne změny využití nemovitostí.“.

 

Dosavadní body 12 až 26 se označují jako body 13 až 27.

 

 

Čl. II

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna  2008.

 

 

 

 

 

 

 

MUDr. Pavel  B é m, v. r.

primátor hlavního města Prahy

 

 

 

Mgr. Rudolf  B l a ž e k, v. r.

náměstek primátora hlavního města Prahy