Kdo žádá o přechod nájmu bytu:

O přechodu nájmu bytu je možno začít jednat v případě, že předchozí (poslední) nájemce bytu zemřel. Ten, kdo uplatňuje přechod nájmu bytu (dále “žadatel“), sdělí rozhodné skutečnosti písemnou formou, příp. použije formulář, který doručí odboru bytového fondu Magistrátu hl.m.Prahy.

Rozhodnými skutečnostmi tak, jak jsou v zákoně určeny, se rozumí, že žadatel:

  • vedl společnou domácnost s předcházejícím (posledním) nájemcem bytu;
  • nemá vlastní byt.

Všechna tvrzení řádně zdokladuje.

Náležitosti a doklady:

Žadatel vždy doloží:

  • písemnou žádost, doporučujeme formulář
  • nájemní smlouvu k předmětnému bytu,
  • aktuální evidenční list,
  • vyjádření příslušné správní firmy k způsobu užívání bytu.

Dále předloží:

  • úmrtní list předchozího (posledního) nájemce bytu,
  • svůj rodný list (pokud byl žadatel k předchozímu (poslednímu) nájemci v příbuzenském vztahu),fotokopii občanského průkazu.

V případě potřeby doplní další údaje a doklady, dle vyžádání pracovníků odboru.

Žádost doplněná uvedenými doklady a označená názvem odboru se zasílá poštou nebo předá v hlavní podatelně Magistrátu hl.m.Prahy. 

Za odbor bytového fondu zpracovává:

Mgr. Jitka Plevová oddělení právních a ekonomických činností
adresa: Jungmannova 35, Praha 1 - 1. patro, č. dveří 102
telefon: 236 002 500 
e-mail: jitka.plevova@praha.eu
návštěvní dny po dobu nouz. stavu: pondělí   8:00 - 18:00 hod.
Přepážka č. 38 v přízemí budovy středa   8:00 - 18:00 hod.

Po předchozí telefonické dohodě je možno sjednat i termín mimo úřední hodiny.

Právní úprava:

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném  znění - § 2279 a násl.