Privatizace

Transformace bytového fondu

Usnesením č. 17/4 ze dne 24. 5. 2012 schválilo Zastupitelstvo hl. m. Prahy Pravidla postupu při prodeji bytových jednotek, bytových domů, zastavěných a funkčně souvisejících pozemků ve vlastnictví hl. m. Prahy (dále jen "Pravidla"). Pravidla byla usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 26/38 ze 25. 4. 2013, usnesením č. 30/47 ze dne 20. 6. 2013, usnesením č. 40/43 ze dne 19. 6. 2014, usnesením č. 35/47 ze dne 22. 3. 2018, usnesením č. 8/41 ze dne 20. 6. 2019 a usnesením č. 10/57 ze dne 18.10.2019 revokována“.

Výše uvedené usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 8/41 ze dne 20. 6. 2019, kterým byla průvodní Pravidla revokována, znamenalo výrazný mezník v transformaci bytového fondu formou prodeje. Bytové domy, kde samotný proces prodeje nebyl v té době ještě zahájen, se hl. m. Praha rozhodlo ponechat ve svém vlastnictví a ze seznamu bytových domů navržených k prodeji je vyškrtnout. Privatizace bytových domů tím byla výrazně omezena na zbylé, k prodeji původně navržené bytové domy, kde hl. m. Praha již učinilo kroky vedoucí k dokončení celého procesu (v Příloze č. 1 Pravidel, která jsou dostupná na odkaze níže, jsou tyto bytové domy označeny zelenou barvou).

V současné době se dokončují prodeje posledních dvou bytových domů (technologicky funkční celky v ulici Podnádražní, č. p. 367 a v ulici Anderleho, č. p. 837 až 843). Kromě těchto dvou bytových domů byla další privatizace bytového fondu ukončena a žádný prodej bytů tak hl. m. Praha již neplánuje.

Dokumenty související s privatizací

Vzorové kupní smlouvy:

Usnesením č. 2043 ze dne 5. 11. 2013 schválila Rada hl. m. Prahy text vzorové kupní smlouvy pro prodej nemovitostí v majetku hl. m. Prahy nesvěřených Statutem hl. m. Prahy městským částem   schválených k prodeji po technologicko-funkčních celcích a text vzorové smlouvy o úplatném postoupení pohledávek včetně příslušenství.

S ohledem na nabytí účinnosti nového Občanského zákoníku schválila Rada hl. m. Prahy usnesením č. 545 ze dne 18. 3. 2014 nové vzorové kupní smlouvy.

Způsob uzavírání smluv o nájmu bytů:

Usnesením č. 2203 ze dne 19. 11. 2013 schválila Rada hl. m. Prahy způsob uzavírání smluv o nájmu bytů v domech schválených k prodeji po technologicko-funkčních celcích. Jedná se pouze o aktuální nájemce bytů v privatizovaných bytových domech.

Časté dotazy:

 • Co se stane, když zájem o odkoupení domu projeví méně než 60% oprávněných nájemců domu?
  V případě, že zájem o odkoupení bytového domu, resp. technologicky – funkčního celku,  projeví méně než 60% oprávněných nájemců, bytový fond zůstane i nadále ve vlastnictví hlavního města Prahy a k jeho prodeji nedojde.
   
 • Co se stane, pokud oprávněný nájemce neprojeví zájem o koupi domu?
  Pokud některý z nájemců neprojeví zájem o koupi, přejdou v souladu s příslušným ustanovením Občanského zákoníku ke dni podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí práva a povinnosti hl. m. Prahy jako pronajímatele na bytové družstvo.
   
 • Jakým způsobem jsou řešeny stávající pohledávky vůči nově vzniklému bytovému družstvu?
  Dle schválených Pravidel je bytové družstvo povinno uzavřít smlouvu o úplatném postoupení pohledávek včetně příslušenství hlavního města Prahy vůči stávajícím nájemcům a stávajícím uživatelům bytů a nebytových prostor v rámci technologicky-funkčního celku. Výše pohledávky včetně příslušenství bude vyčíslena k poslednímu dni měsíce, ve kterém bude Zastupitelstvem hl. m. Prahy schválen prodej předmětné nemovitosti konkrétnímu kupujícímu.
   
 • Jakým způsobem bude nakládáno s nebytovými prostory?
  Uzavřené smluvní vztahy k nebytovým prostorám přejdou v souladu s příslušným ustanovením Občanského zákoníku na bytové družstvo. Stávající smluvní vztahy zůstanou zachovány. Nebytové prostory jsou jako součást bytového domu (technologicky-funkčního celku) předmětem prodeje. Do kupní ceny budou zahrnuty i ceny nebytových prostor v příslušném bytovém domě, resp. technologicky-funkčním celku.
   
 • Z čeho se skládá kupní cena?

U technologicky-funkčního celku je celková kupní cena tvořena součtem:

a) základní ceny technologicky-funkčního celku, která bude stanovena znaleckým posudkem jako cena obvyklá podle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, ve znění pozdějších předpisů

b) ceny zastavěného pozemku, která bude stanovena znaleckým posudkem jako cena obvyklá podle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, ve znění pozdějších předpisů

c) případně i ceny funkčně souvisejících pozemků a ceny vedlejších staveb, které budou rovněž stanoveny znaleckým posudkem jako ceny obvyklé podle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, ve znění pozdějších předpisů.

V případě prodeje po bytových jednotkách je celková kupní cena předmětné nemovitosti tvořena součtem:

a) základní ceny převáděné bytové jednotky, která bude stanovena znaleckým posudkem jako cena obvyklá podle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, ve znění pozdějších předpisů

b) ceny příslušných spoluvlastnických podílů na společných částech domu a zastavěném pozemku a stejného podílu na bezprostředně funkčně souvisejících pozemcích ve vlastnictví hl. m., budou-li funkčně související pozemky předmětem prodeje, stanovené znaleckým posudkem jako ceny obvyklé podle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, ve znění pozdějších předpisů.

Kontakt:

S dotazy týkajícími se prodeje bytového fondu v majetku hl. m. Prahy nesvěřeném Statutem hl. m. Prahy se můžete obracet na níže uvedené zaměstnance:

Mgr. Jan Myška

vedoucí oddělení

236 00 2792

jan.myska@praha.eu

Ing. Vlasta Tintěrová

referentka bytového fondu

236 00 3178

vlasta.tinterova@praha.eu

Bytové domy, u kterých byl prodej již realizován:

 • bytové domy Štěpařská č. p. 878 a 879, Šejbalové č. p. 888 a 889 a Voskovcova č.p. 880 a 881
  usnesením č. 1575 ze dne 10. 9. 2013 Rada hl. m. Prahy souhlasila s prodejem a usnesením č. 31/1 ze dne 19. 9. 2013 Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo prodej
   
 • bytové domy Voskovcova č. p. 882 a 883, Záhorského č. p. 884 a 885, Šejbalové č. p. 890 a 891, Pivcova č. p. 944, Pivcova č. p. 945, V remízku č. p. 982, 983 a Voskovcova č. p. 984, V remízku č. p. 1030 a 1031 a Voskovcova č. p. 1032 a 1033, Štěpařská č. p. 892 a 893
  usnesením č. 1700 ze dne 17. 9. 2013 Rada hl. m. Prahy souhlasila s prodejem a usnesením č. 31/3 ze dne 19. 9. 2013 Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo prodej následujících bytových domů: Voskovcova č. p. 882 a 883, Záhorského č. p. 884 a 885, Šejbalové č. p. 890 a 891, Pivcova č. p. 944 a 945
   
 • bytový dům Pod Kotlářkou č. p. 1152
  usnesením č. 1701 ze dne 17. 9. 2013 Rada hl. m. Prahy souhlasila s prodejem a usnesením č. 31/2 ze dne 19. 9. 2013 Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo prodej
   
 • bytové domy Pivcova č. p. 956, 957, 958 a 959, Peškova č. p. 960 a Voskovcova č. p. 961 a 962
  usnesením č. 1973 ze dne 29. 10. 2013 Rada hl. m. Prahy souhlasila s prodejem, Zastupitelstvo hl. m. Prahy prodej neschválilo, usnesením č. 2122 ze dne 12. 11. 2013 vyjádřila Rada hl. m. Prahy vůli nadále naplňovat Pravidla postupu při prodeji bytových jednotek, bytových domů, zastavěných a funkčně souvisejících pozemků ve vlastnictví hl. m. Prahy, schválená usnesením č. 17/4 ze dne 25. 4. 2012, usnesením č. 33/83 ze dne 12. 12. 2013 Zastupitelstvo hl. m. Prahy prodej schválilo
   
 • bytové domy Werichova č. p. 946, Werichova č. p. 947, Wassermannova č. p. 1043 a Slavická č. p. 1153
  usnesením č. 43 ze dne 14. 1. 2014 Rada hl. m. Prahy souhlasila s prodejem a usnesením č. 34/15 ze dne 23. 1. 2014 Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo prodej
   
 • bytový dům Slavická č. p. 1154
  usnesením č. 235 ze dne 18. 2. 2014 Rada hl. m. Prahy souhlasila s prodejem a usnesením č. 35/17 ze dne 27. 2. 2014 Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo prodej
   
 • bytové domy Werichova č. p. 948, 949, 950 a 951
  usnesením č. 467 ze dne 18. 3. 2014 Rada hl. m. Prahy souhlasila s prodejem a usnesením č. 37/30 ze dne 27. 3. 2014 Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo prodej
   
 • bytové domy Průběžná č. p. 288 a 296
  usnesením č. 1133 ze dne 27. 5. 2014 Rada hl. m. Prahy souhlasila s prodejem a usnesením č. 39/48 ze dne 29. 5. 2014 Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo prodej
   
 • bytové domy Voskovcova č. p. 984, 1032, 1033, 1034, 1035 a 1036, Werichova č. p. 981, V remízku č. p. 982, 983, 1030 a 1031, Wassermannova č. p. 1037, 1038, 1039, 1040 a 1041
  usnesením č. 1325 ze dne 10. 6. 2014 Rada hl. m. Prahy souhlasila s prodejem a usnesením č. 40/43 ze dne 19. 6. 2014 Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo prodej
   
 • bytový dům Zenklova č. p. 356
  usnesením č. 2071 ze dne 19. 8. 2014 Rada hl. m. Prahy souhlasila s prodejem a usnesením č. 41/77 ze dne 11. 9. 2014 Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo prodej
   
 • bytové domy Kloknerova č. p. 2211, 2212, 2214, 2215 a 2216
  usnesením č. 1444 ze dne 16. 6. 2015 Rada hl. m. Prahy souhlasila s prodejem a usnesením č. 8/44 ze dne 18. 6. 2015 Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo prodej
   
 • bytový dům Na Balabence č. p. 1439
  usnesením č. 2439 ze dne 13. 10. 2015 Rada hl. m. Prahy souhlasila s prodejem a usnesením č. 10/21 ze dne 5. 11. 2015 Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo prodej
   
 • bytové domy Cyprichova č. p. 701, 702, 703, 704, 705 a 706
  usnesením č. 2440 ze dne 13. 10. 2015 Rada hl. m. Prahy souhlasila s prodejem a usnesením č. 10/22 ze dne 5. 11. 2015 Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo prodej
   
 • bytový dům Zbuzkova č. p. 285
  usnesením č. 2441 ze dne 13. 10. 2015 Rada hl. m. Prahy souhlasila s prodejem a usnesením č. 10/23 ze dne 5. 11. 2015 Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo prodej
   
 • bytový dům V Olšinách č. p. 1340
  usnesením č. 2442 ze dne 13. 10. 2015 Rada hl. m. Prahy souhlasila s prodejem a usnesením č. 10/24 ze dne 5. 11. 2015 Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo prodej
   
 • bytové domy Cyprichova č. p. 707, 708 a 709
  usnesením č. 3005 ze dne 8. 12. 2015 Rada hl. m. Prahy souhlasila s prodejem a usnesením č. 12/28 ze dne 17. 12. 2015 Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo prodej
   
 • bytový dům Podnádražní č. p. 293
  usnesením č. 59 ze dne 19. 1. 2016 Rada hl. m. Prahy souhlasila s prodejem a usnesením č. 13/23 ze dne 28. 1. 2016 Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo prodej
   
 • bytový dům Podnádražní č. p. 296
  usnesením č. 60 ze dne 19. 1. 2016 Rada hl. m. Prahy souhlasila s prodejem a usnesením č. 13/24 ze dne 28. 1. 2016 Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo prodej
   
 • bytový dům Podnádražní č. p. 367
  usnesením č. 61 ze dne 19. 1. 2016 Rada hl. m. Prahy souhlasila s prodejem a usnesením č. 13/25 ze dne 28. 1. 2016 Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo prodej
   
 • bytové domy V jezírkách č. p. 1538, 1539, 1540, 1541, 1542 a 1543
  usnesením č. 107 ze dne 26. 1. 2016 Rada hl. m. Prahy souhlasila s prodejem a usnesením č. 14/26 ze dne 25. 2. 2016 Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo prodej
   
 • bytový dům Slivenecká č. p. 871
  usnesením č. 2395 ze dne 4. 10. 2016 Rada hl. m. Prahy souhlasila s prodejem a usnesením č. 20/49 ze dne 20. 10. 2016 Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo prodej
   
 • bytové domy Borovanského č. p. 2382, 2383, 2384, 2385, 2386 a Kurzova č. p. 2387, 2388, 2389, 2390 a 2391
  usnesením č. 2593 ze dne 25. 10. 2016 Rada hl. m. Prahy souhlasila s prodejem a usnesením č. 21/70 ze dne 15. 12. 2016 Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo prodej
   
 • bytové domy Bohuslava Martinů č. p. 1051 a 1052
  usnesením č. 2812 ze dne 15. 11. 2016 Rada hl. m. Prahy souhlasila s prodejem a usnesením č. 21/71 ze dne 15. 12. 2016 Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo prodej
   
 • bytové domy Kurzova č. p. 2375 a 2376 a Borovanského 2377, 2378, 2379, 2380 a 2381
  usnesením č. 2813 ze dne 15. 11. 2016 Rada hl. m. Prahy souhlasila s prodejem a usnesením č. 21/72 ze dne 15. 12. 2016 Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo prodej
   
 • bytové domy Mezi školami č. p. 2324, 2325, 2326, 2327 a 2328
  usnesením č. 2814 ze dne 15. 11. 2016 Rada hl. m. Prahy souhlasila s prodejem a usnesením č. 21/73 ze dne 15. 12. 2016 Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo prodej
   
 • bytové domy Plevenská č. p. 3115, 3116 a 3117
  usnesením č. 662 ze dne 23. 3. 2017 Rada hl. m. Prahy souhlasila s prodejem a usnesením č. 29/83 ze dne 14. 9. 2017 Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo prodej
   
 • bytové domy Janského č. p. 2370, 2371 a 2372 a Kurzova č. p. 2373 a 2374
  usnesením č. 663 ze dne 23. 3. 2017 Rada hl. m. Prahy souhlasila a usnesením č. 27/48 ze dne 25. 5. 2017 Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo prodej
   
 • bytové domy Jíchova č. p. 851, 852, 853, 854, 855, 856 a 857
  usnesením č. 820 ze dne 7. 4. 2018 Rada hl. m. Prahy souhlasila s prodejem a usnesením č. 37/107 ze dne 17. 5. 2018 Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo prodej
   
 • bytové domy Bojčenkova č. p. 1094, 1095, 1096, 1097 a 1098
  usnesením č. 1903 ze dne 9. 9. 2019 Rada hl. m. Prahy souhlasila s prodejem a usnesením č. 9/1 ze dne 19. 9. 2019 Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo prodej
   
 • bytové domy Vašátkova č. p. 1015, 1016, 1017 a 1018
  usnesením č. 2195 ze dne 14. 10. 2019 Rada hl. m. Prahy souhlasila s prodejem a usnesením č. 10/58 ze dne 18. 10. 2019 Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo prodej
   
 • bytové domy Smikova č. p. 830, 831, 832, 833, 834, 835 a 836
  usnesením č. 2330 ze dne 4. 11. 2019 Rada hl. m. Prahy souhlasila s prodejem a usnesením č. 11/54 ze dne 14. 11. 2019 Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo prodej
   
 • bytové domy Vašátkova č. p. 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034 a 1035
  usnesením č. 2331 ze dne 4. 11. 2019 Rada hl. m. Prahy souhlasila s prodejem a usnesením č. 11/53 ze dne 14. 11. 2019 Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo prodej
   
 • bytové domy Vlčkova č. p. 1068 a 1069
  usnesením č. 2332 ze dne 4. 11. 2019 Rada hl. m. Prahy souhlasila s prodejem a usnesením č. 11/55 ze dne 14. 11. 2019 Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo prodej
   
 • bytové domy Anderleho č. p. 837, 838, 839, 840, 841, 842 a 843
  usnesením č. 2333 ze dne 4. 11. 2019 Rada hl. m. Prahy souhlasila s prodejem a usnesením č. 11/56 ze dne 14. 11. 2019 Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo prodej

Privatizace bytového fondu hl. m. Prahy probíhající v letech 1995 - 2006:

Jedná se o prodej bytových domů podle celoměstských "Zásad postupu při prodeji bytových domů ve vlastnictví hl. m. Prahy", schválených usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 23/6 ze dne 17. 12. 1992, ve znění pozdějších změn a doplňků schválených ke dni 24. 6. 1999 a Pravidel k provádění vybraných ustanovení těchto "Zásad" pro prodej bytových domů nesvěřených městským částem, schválených usnesením Rady hl. m. Prahy č. 676 ze dne 11. 6. 1996.

Přehledy (stav k 28. 2. 2007):

Seznam domů, které byly dle výše uvedených Zásad a Pravidel orgány hl. m. Prahy schváleny do jednotlivých vln privatizace, u nichž nájemníci využili nabídky koupi:

Seznam domů, které byly dle výše uvedených Zásad a Pravidel orgány hl. m. Prahy rovněž schváleny do jednotlivých vln privatizace, ale jejichž nájemníci nevyužili nabídky koupi domů, a proto byly tyto domy z dosavadní privatizace vyřazeny (některé z uvedených domů mohou být v současné době znovu navrženy k prodeji):